Gŵyl i ddod â chymunedau ynghyd wrth gefnogi tîm dynion Cymru yn ystod eu hymgyrch Cwpan y Byd FIFA 2022 yn Qatar yw Gŵyl CymruCymdeithas Bêl-droed Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru sy'n trefnu'r ŵyl 10 diwrnod (hirach gobeithio os bydd Cymru'n llwyddo heibio'r rowndiau cychwynnol!) sy'n cychwyn ar 19 Tachwedd.

Mae cefnogi lleoliadau annibynnol ar lawr gwlad yn ganolog i’r ŵyl. Mae'r lleoliadau yn cynnwys clybiau pêl-droed, ysgolion, tafarndai cymunedol a chanolfanau celfyddydol. Mi fydd llawer o’r digwyddiadau yn digwydd ochr yn ochr â dangosiadau gemau Cymru yn ystod y twrnamaint. 

Gyda dros 200 o ddigwyddiadau, mae rhaglen yr ŵyl yn amrywio o gomedi, cerddoriaeth a theatr fyw, i furluniau, arddangosfeydd, dangosiadau ffilm a digwyddiadau barddoniaeth. 

Mae’r holl ddigwyddiadau, yng Nghymru a ledled y byd, wedi’u rhestru ar wefan yr ŵyl ac mae dal amser i gofrestru eich cyfraniad eich hun i’r rhaglen, ond am y tro, dyma flas o'r arlwy…

Miwsig o Ddolgellau i Dubai

Bydd Yma o Hyd, Waka Waka a Zombie Nation yn atseinio trwy glustffonnau a systemau sain ar hyd y wlad, ond os am gerddoriaeth byw beth am gig Sage Todz, Endaf a DJ Kaylum yn CellB, gofod digwyddiadau creadigol a sinema ym Mlaenau Ffestiniog, neu Y Cledrau a Gwilym fel rhan o raglen Sesiwn FAW Dolgellau, un o ddigwyddiadau yr ŵyl werin flynyddol boblogaidd yn Nolgellau.

Bydd Juice Menace a Los Blancos ymysg gwesteion Clwb Ifor Bach yng Nghaerdydd, tra bydd Tŷ Pawb yn Wrecsam yn troi pob gêm yn ŵyl gerddoriaeth i'r teulu i gyd. Mae digwyddiadau cerddoriaeth rhyngwladol yn cynnwys FOCUS Wales yn cyflwyno Lemfreck, Mace the Great a Teddy Hunter ym Montreal, Efrog Newydd a Brooklyn a bydd y band pres eiconig The Barry Horns yn chwarae yn Dubai.

Celf stryd

Cadwch lygad am furluniau trawiadol fydd yn ymddangos ar hyd a lled y wlad. Bydd y tîm yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn gweithio mewn partneriaeth â’r gymuned chwaraeon leol i ddylunio a phaentio murluniau ar waliau pafiliwn chwaraeon Caeau Blaendolau, a bydd artistiaid stryd a ffotograffwyr UNIFY yn addurno mannau yng Nghaerdydd, Wrecsam a Rhondda Cynon Taf gyda’u celf stryd bwerus.

Clwb comedi

Bydd Little Wander, y criw tu ôl i ŵyl Gomedi Machynlleth ac Aberystwyth, yn cyflwyno gigs yn Aberystwyth, Bangor ac Abertawe fel rhan o ŵyl ymylol Gŵyl Cymru, yn cynnwys digrifwyr o wledydd eraill Cwpan y Byd yn ogystal ag enwau cyfarwydd o Gymru, Kiri Pritchard-McLean a Mike Bubbins. 

Mae’r Dorf yn Ymgynnull

Bydd digwyddiadau llenyddol yn cynnwys noson am Gymru a phêl-droed yng Nghanolfan Cymry Llundain gyda sgwrs banel yn cynnwys cyfranwyr i’r llyfr llwyddiannus, Welsh [Plural], yn ogystal â The Rainbow Wall - grŵp sydd wedi ei sefydlu gyda CBDC ar gyfer cefnogwyr LHDTC+ a’u ffrindiau. Bydd cyfres o nosweithiau barddoniaeth byw Bragdy’r Beirdd gyda Rhys Iorwerth mewn tri lleoliad yng ngogledd Cymru, a gweithdy arbennig gyda Bardd Plant Cymru, Casi Wyn, yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Sain Ffagan, Caerdydd.

Mae Bardd Cenedlaethol Cymru, Hanan Issa, wedi ysgrifennu cerdd swyddogol ar gyfer Gŵyl Cymru - The Crowd Gathers - wedi ei chomisiynu ar y cyd rhwng CBDC a Llenyddiaeth Cymru. Mae’r gerdd wedi ei throsi i’r Gymraeg gan Grug Muse dan y teitl ‘Mae’r Dorf yn Ymgynnull’, ac mae fideo arbennig wedi ei greu ar gyfer y gerdd gyda Hanan a Grug yn dyfynnu llinellau o’ gerdd yn Gymraeg, Saesneg ac Arabeg i gyfeiliant gerddoriaeth gan Sage Todz.

Llun agos o ddynes yn gwisgo minlliw coch
Llun agos o ddynes gyda delweddau o gefnogwyr pêl-droed wedi goleuo ar ei hwyneb

Hanan Issa a Grug Muse

'FootBallroom'

Mae un o gwmnïau theatr fwyaf cyffrous Cymru, August 012, yn ymuno â Welsh Ballroom Community i ddod â chefnogwyr pêl-droed LHDTC+ a’u ffrindiau ynghyd â dawnswyr ballroom

Bydd drama newydd gan yr awdur o'r Cymoedd Laurence Allan a chwmni theatr Off Ya Trolley Productions yn cyflwyno drama wedi ei lleoli yn y Rhondda sy’n edrych ar arwain mewn pêl-droed, gan gydnabod y ddau reolwr o’r Cymoedd sydd wedi llwyddo i fynd â Chymru i Gwpan y Byd.

Calon y Gymuned

Mae nifer o ddigwyddiadau Gŵyl Cymru wedi eu trefnu gan y gymuned, i’r gymuned. Bydd digwyddiad yn cael ei gynnal yn y Grange Pavillion gan Gymdeithas Syria Cymru i gydnabod a dathlu cefnogaeth Cymru i ffoaduriaid. Mae tafarndai cymunedol yr Iorwerth Arms, Bryngwran , ac Yr Heliwr, Nefyn, wedi trefnu nifer o ddigwyddiadau yn amrywio o brynhawn rhannu atgofion chwaraeon i drigolion cartrefi gofal, i nosweithiau cwis i’r teulu.

Bydd Dathliad Cymranian yn yr Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd yn dathlu dau ddiwylliant cyfoethog Cymru ac Iran trwy berfformiadau cerddorol, sgyrsiau, barddoniaeth a bwyd yn dilyn dangosiad gêm Cymru v Iran. Bydd dathliad arall o gerddoriaeth, diwylliant a bwydydd o Gymru ac Iran yn Oasis Caerdydd, canolfan i geiswyr lloches yng Nghymru, gyda Opera Cenedlaethol Cymru a’r ffoaduriaid sy’n defnyddio’r ganolfan.

Sticio ati a rhoi cynnig ar y crefftau

Dal yn chwilio am sticer sgleiniog Cymru? Ewch i gyfnewid sticeri Cwpan y Byd yn Nhŷ Pawb, Wrecsam! Mae digonedd o ddigwyddiadau teuluol eraill hefyd gan gynnwys gweithdy lego pêl-droed yn Amgueddfa Wrecsam. Bydd gweithdy crefftau gyda Twin Made yn y Corp Market, Caerdydd, yn creu eitemau ar gyfer eich ffenestr, cartref, car, desg neu unrhyw le arall yr hoffech chi ddangos eich balchder!

Llun o du allan canolfan gelfyddydol Tŷ Pawb – mae’r arwydd ar yr adeilad llwyd uchel yn dweud ‘marchnadoedd, cymuned, celfyddydau’. Mae'r awyr yn las ac mae baneri'n siglo yn y gwynt wrth ymyl yr adeilad.

Tŷ Pawb, Wrecsam 

Am fwy o fanylion ewch i wefan Gŵyl Cymru a rhannwch yr hwyl gan ddefnyddio #GŵylCymru 

Straeon cysylltiedig

Tu fewn i leoliad mawr ble mae pobl yn gwylio comedi

Caru comedi yn Aberystwyth

Mae'r Canolbarth yn araf droi'n brif gyrchfan gomedi Cymru. Yma mae Esyllt Sears yn dweud pam ddylai Gŵyl Gomedi Aberystwyth fod ar restr unrhyw ddilynwyr comedi.

Pynciau: