Sioe Frenhinol Cymru yw un o brif ddigwyddiadau Cymru ac mae’n denu dros 200,000 o ymwelwyr i ganolbarth Cymru o bob cwr o'r byd. Ynghyd â rhaglen bedwar diwrnod gyffrous o gystadlaethau da byw a cheffylau, mae gan y sioe ddigon o amrywiaeth o atyniadau ac arddangosfeydd coedwigaeth, bwyd, crefft a garddwriaeth i blesio pawb.

Dynion yn torri darnau fertigol o bren mewn cystadleuaeth.
Dau darw yn cael eu arddangos yn y Sioe Fawr
Haid o hwyaid yn y Sioe Fawr, gyda cynulleidfa yn gwylio wrth eistedd ar y gwair.

Y Sioe Fawr, Llanelwedd

Digon o Sioe!

Mae Sioe Frenhinol Cymru yn cynnig ffenestr wych ar gyfer ffermio yng Nghymru, a dyma un o uchafbwynt calendr digwyddiadau amaethyddol Prydain.

Mae miloedd o gystadlaethau’n cael eu cynnal dros y pedwar diwrnod, gyda chystadleuwyr yn teithio o bell ac agos i arddangos anifeiliaid. Mae 7,000 o dda byw’n cael eu dangos yn y Prif Gylch, yn ogystal â'r Cylchoedd Gwartheg, Defaid, Moch a Geifr, heb anghofio Cylch y Ceffylau.

Mae cystadlaethau eraill yn amrywio o dorri coed i wneud mêl, ac o bobi bara brith i dynnu rhaff. Mae'r arddangosfeydd cneifio defaid a'r treialon cŵn defaid yn hynod boblogaidd gydag ymwelwyr... bron mor boblogaidd â'r ffrwythau a'r llysiau anferthol sy’n cael eu tyfu ar gyfer y cystadlaethau garddio.

Rhubannau coch, gwyn a gwyrdd a thystysgrifau yn cael eu harddangos ar ffens bren yn y Sioe Frenhinol.
Dynes mewn gwasgod smart a thei piws yn arwain ceffyl mewn Cylch Sioe.

Gwobrau a thystysgrifau y Sioe Frenhinol a chystadleuwyr yn y Cylch Ceffylau

Sioe o fewn sioe

Mae Sioe Frenhinol Cymru yn cynnig digon i ddidanu'r teulu cyfan, gyda llond gwlad o sioeau o fewn y sioe.

Ymhlith uchafbwyntiau'r Prif Gylch eleni roedd Sioe Campau Beic Cwad Paul Hannam, Arddangosfa Parasiwt yr Awyrlu Brenhinol Falcons, arddangosiadau cŵn defaid a hwyaid a Band Catrodol y Cymry Brenhinol - un o'r ychydig iawn o fandiau pres o fewn Cerddoriaeth Fyddin Prydain, gan ddenu chwaraewyr offerynnau o dreftadaeth a diwylliant band pres cyfoethog Cymru i'w rhengoedd.

Gwledd Gymreig

Mae'r Neuadd Fwyd yn atyniad y mae'n rhaid ymweld â hi i gael blas ar uchafbwyntiau bwyd Cymru. Gall ymwelwyr samplu a phrynu amrywiaeth enfawr o gynnyrch bwyd a diod Cymreig, llawer ohono wedi ennill gwobrau. Ymhlith y cwrw, y gwinoedd a'r gwirodydd Cymreig sydd ar gael mae bragdy Bluestone a distyllfa Aberfalls. Am damaid i aros pryd, beth am roi cynnig ar gig eidion Cymreig jerky o Trailhead neu Caws Teifi.

Mae masnachwyr bwyd stryd hefyd wedi’u gwasgaru yma ac acw o amgylch y safle felly mae'n ddigon hawdd dod o hyd i damaid i'w fwyta a darganfod cornel dawel i gael eich cinio.

Pobl yn blasu caws mewn digwyddiad
Tair merch yn eistedd i fwynhau byrgr. Mae car arian a charafan yn y cefndir.

Blasu cynnyrch Cymreig a bwyd stryd yn y Neuadd Fwyd

Siopa'n y Sioe

Mae stondinau'n gwerthu amrywiaeth eang o nwyddau yn y Sioe, o beiriannau amaethyddol ac offer garddio i grefftau a dillad. Mae busnesau annibynnol bach sy'n gwerthu cynhyrchion crefftus wedi'u gwneud â llaw yn eistedd ochr yn ochr â sefydliadau rhyngwladol mawr.

Rhai stondinau i gadw llygad amdanyn nhw yw Bodoli, sy’n gwerthu rhoddion Cymreig wedi'u gwneud â llaw; Pretty Little Props - casgliad o ddillad wedi'i gwneud â llaw sy’n cael eu cynhyrchu ar gyrion Bannau Brycheiniog; a Skincarebootique - busnes sebon a gofal croen teuluol wedi'i leoli yng nghanolbarth Cymru, sydd ag ethos amgylcheddol cryf.

Ffermwyr Ifanc

Mae Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru (CFfI) yn cynnal sioe ychwanegol ar gyfer aelodau CFfI yn y Pentref Ieuenctid. Mae'r maes gwersylla a'r lleoliad gig yn ŵyl ynddo'i hun a bydd llawer o bobl ifanc yn ymweld â Llanelwedd heb roi cam ar faes y sioe. Disgwyliwch setiau DJ byw, bandiau roc indie, bariau... a buwch wynt enfawr!

Cynllunio eich taith

Mae tocynnau ar gael o wefan Sioe Frenhinol Cymru. Mae tocynnau cynnar ar gael tan fis Mehefin ac mae tocynnau i blant dan 5 oed am ddim.

Mae maes y sioe wedi'i leoli lle mae'r A470 a'r A483 yn croesi yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt ac mae arwyddion da i'r digwyddiad o bob cyfeiriad. Mae bysiau parcio a theithio am ddim yn rhedeg i ac o faes y sioe o 7.30am tan 9.30pm bob dydd.

Yr orsaf drên agosaf yw Heol Llanfair-ym-Muallt, ychydig dros filltir i ffwrdd o faes y sioe. Neu neidiwch ar lwybr bws rheolaidd T4 rhwng y Drenewydd a Chaerdydd gan ei fod yn aros yn Llanfair-ym-Muallt a Llanelwedd, dim ond taith gerdded fer i faes y sioe.

Llefydd i aros

Meddwl aros am yr wythnos? Mae gan Lanfair-ym-Muallt a'r cyffiniau rai lletyau gwely a brecwast, gwestai, bythynnod, tai llety a gwersylloedd gwych yn rhai o ardaloedd cefn gwlad mwyaf godidog a thrawiadol Cymru.

Lawrlwythwch ap Sioe Frenhinol Cymru am yr holl wybodaeth ddiweddaraf ac i greu eich amserlen bersonol eich hun.

Llanfair-ym-Muallt o'r awyr. Hen bont garreg yn croesi'r afon sydd a choed gwyrdd pob ochr iddi.

Pont yr Afon Gwy, Llanfair-ym-Muallt

Sioeau llai y Sioe Fawr

Os na allwch gyrraedd Sioe Frenhinol Cymru ym mis Gorffennaf peidiwch â phoeni, mae maes sioe Llanelwedd a'r tîm sydd y tu ôl i drefnu'r prif sioe hefyd yn cynnal dwy ffair amaethyddol arall yn ystod y flwyddyn - yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad a'r Ffair Aeaf.

Mae’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad ym mis Mai yn ddathliad o fywyd gwledig ac yn arddangos gwir amrywiaeth cefn gwlad Cymru, a'r Ffair Aeaf ym mis Tachwedd yw un o'r sioeau stoc gorau yn Ewrop, ac mae’n gyfle gwych i wneud ychydig o siopa Nadolig.

Sioeau gwledig rhanbarthol

Gydag 80% o dir Cymru yn cael ei reoli ar gyfer ffermio mewn rhyw ffordd, nid yw'n syndod bod sioeau amaethyddol yn chwarae rhan fawr yng nghalendr digwyddiadau Cymru. Gellir gweld y gorau o ffermio rhanbarthol mewn sioeau gwledig lleol ym mhob cwr o’r wlad.

Sioe Sir Aberhonddu: 6 Awst 2022

Sioe Sir Aberhonddu, a sefydlwyd yn 1755, yw'r sioe cymdeithas amaethyddol hynaf yn y DU. Mae'n ddiwrnod allan gwych i'r teulu cyfan ac mae’n cynnwys da byw ac atyniadau'r Prif Gylch yn ogystal ag atyniadau domestig, garddwriaeth, neuadd fwyd a chrefftau.

Sioe Môn: 9-10 Awst 2022

Mae Sioe Amaethyddol Môn yn ddigwyddiad deuddydd blynyddol a gynhelir ar Faes Sioe Mona. Mae'r sioe yn cynnig anifeiliaid a da byw sy’n cael eu dangos yn wych, pafiliwn siopa ac arddangos, cystadlaethau, arddangoswyr crefft, neuadd fwyd, arddangosfeydd cynnyrch, peiriannau a stondinau cerbydau a llawer mwy.

Sioe Brynbuga: 10 Medi 2022

Ar yr ail ddydd Sadwrn ym mis Medi, bob blwyddyn ers 1844, mae Clwb Ffermwyr Brynbuga wedi cynnal Sioe Brynbuga i ddathlu'r gorau o ffermio a bywyd gwledig Sir Fynwy. Ar Faes Sioe 100 erw Brynbuga ger pentref Gwernesni, mae'r sioe yn cynnwys 11 adran wahanol, pob un yn cynnal eu cystadlaethau eu hunain ar y diwrnod. Gallwch ddisgwyl gweld neidio ceffylau, sioeau cŵn a hen dractorau.

Straeon cysylltiedig