Sioe Frenhinol Cymru yw un o brif ddigwyddiadau Cymru ac mae’n denu dros 200,000 o ymwelwyr i ganolbarth Cymru o bob cwr o'r byd. Ynghyd â rhaglen bedwar diwrnod gyffrous o gystadlaethau da byw a cheffylau, mae gan y sioe ddigon o amrywiaeth o atyniadau ac arddangosfeydd coedwigaeth, bwyd, crefft a garddwriaeth i blesio pawb.

 

Dynion yn torri darnau fertigol o bren mewn cystadleuaeth.
Dau darw yn cael eu arddangos yn y Sioe Fawr
Haid o hwyaid yn y Sioe Fawr, gyda cynulleidfa yn gwylio wrth eistedd ar y gwair.

Y Sioe Fawr, Llanelwedd

Digon o Sioe!

Mae Sioe Frenhinol Cymru yn cynnig ffenestr wych ar gyfer ffermio yng Nghymru, a dyma un o uchafbwynt calendr digwyddiadau amaethyddol Prydain.

Mae miloedd o gystadlaethau’n cael eu cynnal dros y pedwar diwrnod, gyda chystadleuwyr yn teithio o bell ac agos i arddangos anifeiliaid. Mae 7,000 o dda byw’n cael eu dangos yn y Prif Gylch, yn ogystal â'r Cylchoedd Gwartheg, Defaid, Moch a Geifr, heb anghofio Cylch y Ceffylau.

Mae cystadlaethau eraill yn amrywio o dorri coed i wneud mêl, ac o bobi bara brith i dynnu rhaff. Mae'r arddangosfeydd cneifio defaid a'r treialon cŵn defaid yn hynod boblogaidd gydag ymwelwyr... bron mor boblogaidd â'r ffrwythau a'r llysiau anferthol sy’n cael eu tyfu ar gyfer y cystadlaethau garddio.

Rhubannau coch, gwyn a gwyrdd a thystysgrifau yn cael eu harddangos ar ffens bren yn y Sioe Frenhinol.
Dynes mewn gwasgod smart a thei piws yn arwain ceffyl mewn Cylch Sioe.

Gwobrau a thystysgrifau y Sioe Frenhinol a chystadleuwyr yn y Cylch Ceffylau

Sioe o fewn sioe

Mae Sioe Frenhinol Cymru yn cynnig digon i ddidanu'r teulu cyfan, gyda llond gwlad o sioeau o fewn y sioe.

Ymhlith uchafbwyntiau'r Prif Gylch eleni roedd Sioe Campau Beic Cwad Paul Hannam, Arddangosfa Parasiwt yr Awyrlu Brenhinol Falcons, arddangosiadau cŵn defaid a hwyaid a Band Catrodol y Cymry Brenhinol - un o'r ychydig iawn o fandiau pres o fewn Cerddoriaeth Fyddin Prydain, gan ddenu chwaraewyr offerynnau o dreftadaeth a diwylliant band pres cyfoethog Cymru i'w rhengoedd.

Gwledd Gymreig

Mae'r Neuadd Fwyd yn atyniad y mae'n rhaid ymweld â hi i gael blas ar uchafbwyntiau bwyd Cymru. Gall ymwelwyr samplu a phrynu amrywiaeth enfawr o gynnyrch bwyd a diod Cymreig, llawer ohono wedi ennill gwobrau. Ymhlith y cwrw, y gwinoedd a'r gwirodydd Cymreig sydd ar gael mae bragdy Bluestone a distyllfa Aberfalls. Am damaid i aros pryd, beth am roi cynnig ar gig eidion Cymreig jerky o Trailhead neu Caws Teifi.

Mae masnachwyr bwyd stryd hefyd wedi’u gwasgaru yma ac acw o amgylch y safle felly mae'n ddigon hawdd dod o hyd i damaid i'w fwyta a darganfod cornel dawel i gael eich cinio.

Pobl yn blasu caws mewn digwyddiad
Tair merch yn eistedd i fwynhau byrgr. Mae car arian a charafan yn y cefndir.

Blasu cynnyrch Cymreig a bwyd stryd yn y Neuadd Fwyd

Siopa'n y Sioe

Mae stondinau'n gwerthu amrywiaeth eang o nwyddau yn y Sioe, o beiriannau amaethyddol ac offer garddio i grefftau a dillad. Mae busnesau annibynnol bach sy'n gwerthu cynhyrchion crefftus wedi'u gwneud â llaw yn eistedd ochr yn ochr â sefydliadau rhyngwladol mawr.

Rhai stondinau i gadw llygad amdanyn nhw yw Bodoli, sy’n gwerthu rhoddion Cymreig wedi'u gwneud â llaw; Pretty Little Props - casgliad o ddillad wedi'i gwneud â llaw sy’n cael eu cynhyrchu ar gyrion Bannau Brycheiniog; a Skincarebootique - busnes sebon a gofal croen teuluol wedi'i leoli yng nghanolbarth Cymru, sydd ag ethos amgylcheddol cryf.

Cynllunio eich taith

Bydd y Sioe Fawr rhwng 22-25 Gorffennaf 2024. Mae tocynnau ar gael o wefan Sioe Frenhinol Cymru. Mae tocynnau cynnar ar gael tan fis Mehefin ac mae tocynnau i blant dan 5 oed am ddim.

Mae maes y sioe wedi'i leoli lle mae'r A470 a'r A483 yn croesi yn Llanelwedd, Llanfair-ym-Muallt ac mae arwyddion da i'r digwyddiad o bob cyfeiriad. Mae bysiau parcio a theithio am ddim yn rhedeg i ac o faes y sioe o 7.30am tan 9.30pm bob dydd.

Yr orsaf drên agosaf yw Heol Llanfair-ym-Muallt, ychydig dros filltir i ffwrdd o faes y sioe. Neu neidiwch ar lwybr bws rheolaidd T4 rhwng y Drenewydd a Chaerdydd gan ei fod yn aros yn Llanfair-ym-Muallt a Llanelwedd, dim ond taith gerdded fer i faes y sioe.

Llefydd i aros

Meddwl aros am yr wythnos? Mae gan Lanfair-ym-Muallt a'r cyffiniau rai lletyau gwely a brecwast, gwestai, bythynnod, tai llety a gwersylloedd gwych yn rhai o ardaloedd cefn gwlad mwyaf godidog a thrawiadol Cymru.

Lawrlwythwch ap Sioe Frenhinol Cymru am yr holl wybodaeth ddiweddaraf ac i greu eich amserlen bersonol eich hun.

Llanfair-ym-Muallt o'r awyr. Hen bont garreg yn croesi'r afon sydd a choed gwyrdd pob ochr iddi.

Pont yr Afon Gwy, Llanfair-ym-Muallt

Sioeau llai y Sioe Fawr

Os na allwch gyrraedd Sioe Frenhinol Cymru ym mis Gorffennaf peidiwch â phoeni, mae maes sioe Llanelwedd a'r tîm sydd y tu ôl i drefnu'r prif sioe hefyd yn cynnal dwy ffair amaethyddol arall yn ystod y flwyddyn - yr Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad a'r Ffair Aeaf.

Mae’r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad ym mis Mai yn ddathliad o fywyd gwledig ac yn arddangos gwir amrywiaeth cefn gwlad Cymru, a'r Ffair Aeaf ym mis Tachwedd yw un o'r sioeau stoc gorau yn Ewrop, ac mae’n gyfle gwych i wneud ychydig o siopa Nadolig.

Sioeau gwledig rhanbarthol

Gydag 80% o dir Cymru yn cael ei reoli ar gyfer ffermio mewn rhyw ffordd, nid yw'n syndod bod sioeau amaethyddol yn chwarae rhan fawr yng nghalendr digwyddiadau Cymru. Gellir gweld y gorau o ffermio rhanbarthol mewn sioeau gwledig lleol ym mhob cwr o’r wlad.

Sioe Sir Aberhonddu: 3 Awst 2024

Sioe Sir Aberhonddu, a sefydlwyd yn 1755, yw'r sioe cymdeithas amaethyddol hynaf yn y DU. Mae'n ddiwrnod allan gwych i'r teulu cyfan ac mae’n cynnwys da byw ac atyniadau'r Prif Gylch yn ogystal ag atyniadau domestig, garddwriaeth, neuadd fwyd a chrefftau.

Sioe Môn: 13-14 Awst 2024

Mae Sioe Amaethyddol Môn yn ddigwyddiad deuddydd blynyddol a gynhelir ar Faes Sioe Mona. Mae'r sioe yn cynnig anifeiliaid a da byw sy’n cael eu dangos yn wych, pafiliwn siopa ac arddangos, cystadlaethau, arddangoswyr crefft, neuadd fwyd, arddangosfeydd cynnyrch, peiriannau a stondinau cerbydau a llawer mwy.

Sioe Brynbuga: 14 Medi 2024

Ar yr ail ddydd Sadwrn ym mis Medi, bob blwyddyn ers 1844, mae Clwb Ffermwyr Brynbuga wedi cynnal Sioe Brynbuga i ddathlu'r gorau o ffermio a bywyd gwledig Sir Fynwy. Ar Faes Sioe 100 erw Brynbuga ger pentref Gwernesni, mae'r sioe yn cynnwys 11 adran wahanol, pob un yn cynnal eu cystadlaethau eu hunain ar y diwrnod. Gallwch ddisgwyl gweld neidio ceffylau, sioeau cŵn a hen dractorau.

Straeon cysylltiedig