Beth yw croeso.cymru?

croeso.cymru yw prif wefan porth rhyngwladol Cymru ar gyfer twristiaeth.

Mae’n ffynhonnell o ysbrydoliaeth a gwybodaeth i bawb sy’n awyddus i ddysgu mwy am Gymru fel lle i ymweld ag ef am wyliau byr neu wyliau hirach, neu ar gyfer busnes. Dyma hefyd ein porth am ragor o wybodaeth am Ddigwyddiadau Busnes a chyfleoedd a’r gyfer y Fasnach Deithio.

Am ragor o wybodaeth fanwl am Gymru fel gwlad i ymweld â hi, ewch i Cymru.com; neu ewch i wefan Masnach a Buddsoddi Cymru i ganfod mwy am gyfleoedd busnes yng Nghymru. 

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru am wybodaeth ynghylch Llywodraeth ddatganoledig Cymru. 

Ar gyfer pwy mae croeso.cymru?

Mae croeso.cymru i bawb sy’n awyddus i ddysgu mwy am Gymru fel lle i ymweld ag ef – at ddibenion busnes neu hamdden.

Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am Ddigwyddiadau Busnes yng Nghymru, ac i bartneriaid rhyngwladol sy’n ymwneud a’r Fasnach Deithio. Mae’r adrannau hyn wedi’u hanelu at gynulleidfaoedd y tu hwnt i Gymru. 

Ai gwefan newydd yw hon?

Mae croeso.cymru yn borth sydd wedi’i hen sefydlu ar gyfer hyrwyddo Cymru fel lle i ymweld ag ef.

Mae’r wefan hon wedi’i diweddaru’n ddiweddar fel rhan o brosiect Porth Digidol Cymru. Prif nod y prosiect yw sicrhau rhaglen o wella parhaus i gryfhau seilwaith marchnata digidol Cymru ynghyd a chyfoethogi’r cynnwys ar gyfer y dyfodol.

Mae’r fersiwn ddiweddaraf hon o croeso.cymru ar lwyfan technegol newydd, a rennir gyda Dyma Gymru. Mae’r wefan bellach â steil cylchgrawn iddo. Mae’n parhau hefyd i gynnwys gwybodaeth benodol am fusnesau unigol – a byddwn yn gwella’r rhan hon o’r wefan ymhellach rhwng yn awr a’r haf.

Buom yn profi’r wefan yn helaeth fel rhan o’r broses ddatblygu i sicrhau bod y wefan yn rhoi profiad positif i’n cynulleidfa darged, a bod llywio a defnyddio’r wefan yn hawdd. 

Mae’r wefan yn y cam BETA ar hyn o bryd, a gallwch ddisgwyl gweld nifer o welliannau i’r safle yn ystod y misoedd nesaf. 

Pam bod croeso.cymru wedi’i diweddaru?

Ail-ddatblygwyd gwefan croeso.cymru ddiwethaf yn 2013. Ers hynny, mae nifer y defnyddwyr wedi cynyddu o tua 2m y flwyddyn yn 2013 i dros 5m yn 2018. Fodd bynnag, yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae’r wefan hefyd wedi dyddio o ran ei pherfformiad ac mae ein hymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol a phartneriaethau cynnwys hefyd wedi mynd o nerth i nerth.

Er hynny, mae yna gyfle i dyfu croeso.cymru ac wrth gwrs, mae’n hanfodol fod gan Gymru wefan dwristiaeth gref. Ond rhan o’r stori’n unig ydy’r wefan erbyn hyn. Heddiw, mae croeso.cymru yn fwy na chyrchfan ohono’i hun; mae hefyd yn ganolbwynt i gynnwys a gaiff ei rannu hefyd ar draws gwefannau rhyngwladol eraill, ar y cyfryngau cymdeithasol a thrwy bartneriaid eraill.

Mae’r fersiwn ddiweddaraf hon o croeso.cymru yn rhoi’r wefan ar lwyfan technegol newydd; mae mwy o gyfraniadau golygyddol a chynnwys amlochrog (ffilm, ffotograffau, ffeithluniau, ac ati) i ysbrydoli ymwelwyr newydd i ddod i Gymru. 

Mae’r gwaith o ailddatblygu croeso.cymru yn rhan o brosiect ehangach Porth Digidol Cymru – sy’n ceisio gwella holl wefannau rhyngwladol Cymru yn nhermau gallu technegol, y profiad i ddefnyddwyr, diwyg a chynnwys.  

O safbwynt twristiaeth, mae hyn yn golygu y byddwn yn gallu trosglwyddo cynulleidfaoedd rhyngwladol newydd sy’n chwilio am wybodaeth gyffredinol am Gymru ar Cymru.com i ganfod mwy o wybodaeth ddiddorol a chyflymach ar croeso.cymru - ac yn y pen draw, at restrau o gynhyrchion penodol y gellir eu harchebu. 

Beth yw’r prif newidiadau i’r wefan?

Ni ellir fyth dweud bod gwefan yn orffenedig, ac felly mae’r gwaith o ddatblygu a gwella croeso.cymru yn waith fydd yn parhau. 

Bydd y wefan croeso.cymru BETA ddiweddaraf hon yn cynnig profiad sy’n gyflymach, glanach ac yn cynnig profiad mwy cynhwysfawr na’r wefan yn y gorffennol. Gallwch ddisgwyl gweld mwy a mwy o welliannau o ran dylunio ac agweddau technegol yn cael eu gwireddu dros y misoedd nesaf. Mae'r rhain yn cynnwys creu dolenni gwell rhwng eitemau penodol o destun sy'n perthyn i'w gilydd yn ogystal â mapio cliriach.

O safbwynt cynnwys, bydd croeso.cymru yn teimlo mwy fel cylchgrawn penwythnos na’r wefan flaenorol. Mae llawer o’r erthyglau sydd ar gael wedi’u diweddaru o fersiwn flaenorol y wefan, a thros y flwyddyn nesaf, bydd straeon amlgyfrwng newydd yn cael eu cyhoeddi’n gyson. Bydd mwy o bwyslais ar alluogi busnesau, sefydliadau a phobl Cymru – yn ogystal â’n hymwelwyr – i adrodd stori Cymru yn eu geiriau eu hunain.

Yn ogystal â theithlenni hardd, gwyddom fod ymwelwyr â’r safle yn disgwyl gallu clicio ar erthygl ysbrydoledig a chael gwybodaeth am gynhyrchion penodol ar-lein – ynghylch llety unigol, atyniadau, gweithgareddau a digwyddiadau. Fel gwefan sy’n cael ei hariannu gan y Llywodraeth, nid yw’n bosibl i Croeso Cymru gynnig gwasanaeth archebu’n uniongyrchol ar ein llwyfannau ein hunain. Fodd bynnag, rydym yn bwriadu gwneud llawer yn ystod 2019 i’w gwneud yn haws i ymwelwyr i ddod o hyd i wybodaeth ysbrydoledig ynghylch busnesau penodol ar y safle – gan ddefnyddio dull newydd sy’n defnyddio cronfa ddata o gynhyrchion. 

Pa ieithoedd sydd wedi’u cynnwys?

Gwefan ar gyfer cynulleidfa sy'n siarad Cymraeg ydi croeso.cymru, gyda mwy o bwyslais ar bobl sydd yng Nghymru eisoes.

Mae visitwales.com yn wefan Saesneg rhyngwladol sydd wedi’i hanelu at amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd byd-eang sy’n siarad Saesneg.

Mae fersiwn o visitwales.com hefyd ar gael yn Almaeneg. Bydd ymwelwyr o Ogledd America yn derbyn safle sydd ychydig bach yn wahanol o ran ei gynnwys. Mae pob gwefan wedi’i pharatoi’n benodol i fodloni anghenion y cynulleidfaoedd gwahanol hyn.

Gallwch hefyd ganfod gwybodaeth ragarweiniol sylfaenol am Gymru fel lle i ymweld ag ef ar Dyma Gymru yn SaesnegCymraegAlmaenegFfrangeg a Sbaeneg. Unwaith eto, mae fersiwn arbennig i Ogledd America ar gael hefyd. Mae yna hefyd wefannau ar gyfer siaradwyr  Japaneeg a Tsieineeg. Bydd fersiynau Dyma Gymru mewn ieithoedd eraill hefyd yn cael eu datblygu yn y dyfodol. 

Dros y flwyddyn sydd i ddod, rydym yn mynd i fod yn paratoi mwy o gynnwys sy’n benodol i ddiddordebau’r sawl sy’n defnyddio’r gwefannau Saesneg, Cymraeg ac Almaeneg – gan deilwrio’r neges i fodloni gwahanol anghenion ein hymwelwyr amrywiol. 

Pwy sy’n cynnal y wefan?

Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am ddatblygu a rheoli gwefan croeso.cymru a’i sianeli cyfryngau cymdeithasol cysylltiedig.

Pam fod y wefan yn sôn am fusnesau unigol mewn erthyglau?

Bwriedir i croeso.cymru fod yn ffenestr siop i Gymru a dangos ei fod yn le i ymweld ag ef i amrywiaeth eang o wahanol ymwelwyr er mwyn tyfu ein heconomi a’n cymunedau.

Felly mae’n bwysig dangos i ddarpar ymwelwyr yr amrywiaeth eang o brofiadau sydd gan Gymru i’w cynnig. 

Nid yw’r pwyslais yn yr erthyglau sy’n cael eu cyhoeddi gennym yn hyrwyddo unrhyw fusnesau unigol ond yn hytrach ar ddweud rhywbeth am Gymru a’i chyrchfannau. Nid oes unrhyw fudd ariannol  i’r busnesau a nodir. 

Wrth reswm, bydd nifer y bobl, busnesau a sefydliadau a fydd yn cael sylw mewn erthyglau ar croeso.cymru yn cynyddu dros y blynyddoedd nesaf.

Os ydych yn teimlo bod gennych stori ddiddorol i’w rhannu hefyd yna cysylltwch â ni.  Cofiwch mai adeiladu delwedd gyffredinol o Gymru yw ein gwaith , ac nid hyrwyddo busnesau unigol yn unig. Rydym hefyd yn awyddus i sicrhau ein bod yn rhoi sylw cytbwys i bob ardal ar draws Cymru. Byddwn yn dewis straeon sy’n cyd-fynd â’n strategaeth a’n blaenoriaethau golygyddol. Rydym hefyd yn gweithredu proses ar gyfer casglu a blaenoriaethu’r syniadau ar gyfer y cynnwys. 

Mae erthygl wedi tynnu fy sylw’n ddiweddar, a hoffwn ysgrifennu erthygl ar eich cyfer. Beth sy’n rhaid i mi ei wneud? 

Gwych. Dylech gysylltu â ni gan ddarparu amlinelliad cryno o bwy ydych chi a beth hoffech ysgrifennu amdano. Byddwn wedyn yn ystyried hyn, ac yn darparu cyngor ar y camau nesaf o ran cynhyrchu’r cynnwys i ni.  

Dylech gofrestru ar Gwerthwch i Gymru os ydych yn fusnes sy’n cynhyrchu cynnwys a bod gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Llywodraeth Cymru. 

Rwy’n ffotograffydd/gwneuthurwr ffilm ac rwyf eisiau i croeso.cymru ddefnyddio fy ffotograffau/fideos.

Gwych. Dylech gysylltu â ni gyda manylion pellach am eich gwaith. Byddwn wedyn yn ystyried hyn, ac yn darparu cyngor ar y camau nesaf o ran paratoi’r cynnwys ar ein cyfer. 

Dylech gofrestru ar Gwerthwch i Gymru os ydych yn fusnes sy’n cynhyrchu cynnwys a bod gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Llywodraeth Cymru. 

Hoffwn weithio gyda chi i hyrwyddo Cymru a croeso.cymru – sut ydw i’n gallu gwneud hynny?

Gallwch chi gyfrannu at waith marchnata digidol Croeso Cymru:

  1. Cysylltu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae gan Croeso Cymru nifer o gyfrifon i ddefnyddwyr ar y cyfryngau cymdeithasol sydd wedi’u hanelu at gynulleidfaoedd amrywiol. Mae gennym hefyd gyfrif Twitter @CroesoCymruBus , sydd wedi’i anelu at fusnesau twristiaeth yma yng Nghymru. 

Dilynwch ni ar FacebookInstagramPinterest a Twitter gan ymuno â chymuned o fwy na 1.4m o bobl.  Rhannwch ein cynnwys gyda’ch dilynwyr chi. 

Defnyddiwch ddolenni a hashnodau ein hymgyrchoedd i rannu eich cynnwys gyda ni – gallwn wedyn ail-rannu’r straeon mwyaf perthnasol gyda’n cynulleidfaoedd ni hefyd. Gallwch hefyd anfon Negeseuon Uniongyrchol atom hefyd os ydych am roi gwybod i ni am rywbeth penodol. 

Cofiwch fod yn rhaid i ni fod yn deg a hyrwyddo pawb yn gyfartal ac ni allwn felly hybu popeth a rannwch gyda ni, bob tro. Ond fe wnawn ein gorau i gyfleu eich negeseuon.

  1. Ein helpu i greu cynnwys

Rydym bob amser yn awyddus iawn i dderbyn cynnwys da am bobl, busnesau a sefydliadau Cymru. Os oes gennych stori wych i’w rhannu a ffotograffau neu ffilm o ansawdd uchel i ategu hynny, yna cysylltwch â ni i roi gwybod i ni.

Edrychwch ar y math o gynnwys yr ydym yn ei baratoi a chysylltwch â ni yn ymholiadau.cymru@llyw.cymru gyda’ch syniadau. Cofiwch mai creu delwedd gyffredinol o Gymru yw ein rôl, ac nid hyrwyddo un busnes yn unig. Rydym hefyd yn awyddus i sicrhau ein bod yn rhoi sylw cytbwys i bob ardal yng Nghymru. Bydd y tîm golygyddol yn dethol y straeon yn unol â’n strategaeth a’n blaenoriaethau golygyddol. 

Straeon cysylltiedig