Hysbysiadau Preifatrwydd

Mae Croeso.Cymru a Llywodraeth Cymru yn dymuno parchu a diogelu preifatrwydd defnyddwyr ein gwasanaethau. Mae’r hysbysiadau preifatrwydd isod yn nodi’r manylion o ran yr wybodaeth sy’n cael ei chasglu ar y wefan hon.

Marchnata Twristiaeth i Ddefnyddwyr

Cymdeithas Twristiaeth Gweithgareddau Cymru

Hysbysiad Preifatrwydd Cylchlythyr Marchnata Twristiaeth i Ddefnyddwyr Croeso Cymru

Mae Croeso Cymru yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif. Croeso Cymru yw adran marchnata twristiaeth Llywodraeth Cymru.

Os byddwch yn cofrestru i gael cylchlythyr Croeso Cymru ni fyddwn yn defnyddio’ch data personol ond i weinyddu’ch cyfrif e-bost a darparu’r cynhyrchion a’r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt.  

O dro i dro, byddwn yn anfon newyddion a gwybodaeth atoch a fydd o ddiddordeb i chi, yn ein barn ni, yn unol â’ch diddordebau a’r math o gyd-deithwyr sy'n cael eu ffafrio gennych, neu oherwydd eich lleoliad daearyddol. 

Os ydych yn rhoi caniatâd hefyd i ni gysylltu â chi at ddibenion ymchwil, efallai y cewch eich dewis i gael holiadur am dwristiaeth o dro i dro. Bydd cwblhau’r holiadur ar gyfer yr arolwg blynyddol yn wirfoddol.  

Mae croeso i chi ddatdanysgrifio ar unrhyw adeg ar y ddolen ddatdanysgrifio mewn unrhyw e-bost a anfonwyd gennym neu drwy anfon e-bost at gwybodaeth@croeso.cymru. Cewch hefyd gysylltu â chanolfan cyswllt Croeso Cymru am ddim yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon ar 0333 006 3001 yn ystod oriau agor rhwng 09:00 a 17:00, dydd Llun i ddydd Gwener, ar wahân i Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan. 

Gan ddilyn arferion safonau’r diwydiant, os byddwch yn datdanysgrifio caiff eich cyfeiriad e-bost ei gadw ar restr atal i sicrhau na fyddwch mwyach yn cael e-byst gan Groeso Cymru. Rydym yn diweddaru’n manylion cyswllt yn rheolaidd a byddwn yn tynnu’ch manylion oddi ar ein system os nad ydych yn agos unrhyw e-byst gennym dros gyfnod o dair blynedd.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut rydym yn trin eich data personol, cewch gysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru: 

Swyddog Diogelu Data
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
CAERDYDD
CF10 3NQ

Cyfeiriad e-bost: DataProtectionOfficer@llyw.cymru

Cewch hefyd anfon cwyn at Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, yr awdurdod goruchwylio ar gyfer diogelu data yn y DU:  

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF    

Llinell Gymorth - 029 2067 8400 (Llinell Gymorth Cymru) neu 0303 123 1113 (Llinell Gymorth y DU)

Gwefan: www.ico.org.uk

Hysbysiad Preifatrwydd Croeso Cymru ac Achrediad i Ddarparwyr Gweithgareddau Awyr Agored

Llywodraeth Cymru yw’r rheolydd data at ddiben cydymffurfio â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Mae prosesu’ch cais yn rhan o’n gorchwyl cyhoeddus i weinyddu’r gwasanaeth. 

Diben y Prosesu

Er mwyn prosesu’ch cais a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am eich busnes a’ch statws achredu i bartneriaid mewnol (adrannau eraill Llywodraeth Cymru) ac allanol (Partneriaid Data, Awdurdodau Lleol, Asiantau Rheoli Canolfannau Croeso), mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i chi roi gwybodaeth gyswllt a gwybodaeth fusnes yn unol â’r ffurflen gais. Mae angen prosesu’r data hyn er mwyn i Lywodraeth Cymru wneud y tasgau a ganlyn.

Mae angen manylion cyswllt (cyfeiriad e-bost a rhif ffôn) arnom er mwyn i Groeso Cymru allu cysylltu â chi ar gyfer resymau gweithredol (e.e. eglurhad am achrediad ac i ofyn am fwy o wybodaeth os yn briodol) ac anfonir manylion cyswllt hefyd at Bartneriaid Data Croeso Cymru (Twristiaeth Canolbarth Cymru, ‘New Vision Group’, Cyngor Sir Fynwy) er mwyn iddynt allu cysylltu â chi at ddiben rhoi’ch manylion ar wefan defnyddwyr Croeso Cymru – www.croesocymru.com

Derbynwyr y Data

Caiff gwybodaeth a gedwir gan Lywodraeth Cymru am eich busnes ei rhannu â’r cyrff a ganlyn am y rhesymau a nodi uchod:   

• Adrannau eraill Llywodraeth Cymru
• Partneriaid Data (Twristiaeth Canolbarth Cymru, ‘New Vision Group’, Cyngor Sir Fynwy) – mae’r sefydliadau hyn yn darparu gwasanaethau i Groeso Cymru o dan gontract
• Sefydliadau Twristiaeth Cenedlaethol
• Awdurdodau Lleol
• Asiantau Rheoli Canolfannau Croeso.

Cadw Data

Bydd Llywodraeth Cymru yn cadw gwybodaeth bersonol am 7 mlynedd o’r dyddiad pryd gwnaethpwyd y cais gwreiddiol.   

Eich hawliau mewn perthynas â’ch gwybodaeth

Mae hawl gennych:

• weld y data personol yr ydym yn eu prosesu amdanoch; 
• gofyn i ni gywiro unrhyw wallau yn y data hynny;  
• gwrthwynebu prosesu neu gyfyngu arno (mewn amgylchiadau penodol);
• i’ch data gael eu ‘dileu’ (mewn amgylchiadau penodol);  
• cyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o fanylion am yr wybodaeth sy’n cael ei chadw neu’i defnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech ddefnyddio’ch hawliau o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â:  

Llywodraeth Cymru,
Rhodfa Padarn, 
Aberystwyth,
SY23 3UR

E-bost: quality.tourism@llyw.cymru

Swyddog Diogelu Data,
Llywodraeth Cymru,
Parc Cathays,
Caerdydd,
CF10 3NQ:

E-bost: DataProtectionOfficer@llyw.cymru

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (Cymru) 

Manylion cyswllt:
Ail Lawr Churchill House, 
Ffordd Churchill,
Caerdydd, 
CF10 2HH
Ffôn: 029 2067 8400 or 0303 123 1113

E-bost: wales@ico.org.uk

Gwefan: www.ico.org.uk

Straeon cysylltiedig