Os ydych ar bigau’r drain yn awyddus i gychwyn blwyddyn o lwyddiannau yn y maes chwaraeon, mae gan Gymru lawer i’w gynnig o ran cyfleusterau hyfforddi, naturiol neu fel arall.

’Dydi hi ddim yn syndod felly ein bod wedi meithrin talentau o fri mewn gwahanol feysydd chwaraeon, o enillydd y Tour de France i chwaraewyr pêl-droed a rygbi gyda’r gorau yn y byd. Yn ddiweddarach yn y flwyddyn mae’n bosibl y bydd rhai o’n athletwyr mwyaf talentog yn cynrychioli Cymru ar lwyfan rhyngwladol mewn digwyddiadau a ohiriwyd yn 2020, gan gynnwys pencampwriaethau EURO UEFA a’r Gemau Olympaidd yn Tokyo.

Efallai y bydd rhai o ddigwyddiadau poblogaidd chwaraeon sy’n cael eu cynnal yng Nghymru yn dychwelyd yn hwyrach ymlaen yn 2021, megis Hanner Marathon Caerdydd, Marathon Eryri ac IronMan Dinbych-y-pysgod. Felly, pan fydd yn ddiogel i wneud hynny, manteisiwch ar yr hyn sydd gan wahanol ardaloedd o Gymru i’w gynnig wrth hyfforddi, a mwynhau ar rai o’r cyfleusterau trawiadol sydd ar gael ym mhob cwr o’r wlad.

Seiclo a beicio mynydd

Mae seiclwyr a beicwyr mynydd o bob rhan o’r byd yn heidio i Gymru i fanteisio ar y llwybrau a’r cyfleusterau o’r radd flaenaf sydd ar gael i bawb o bob gallu.

Yn Ne Cymru, mae’r ganolfan feicio lawr allt bwrpasol, BikePark Wales, yn cynnig dwsinau o lwybrau i feicwyr mynydd o bob gallu. Mae canolfan Antur Stiniog, sydd wedi ei lleoli yn yr hen dref chwarel enwog, yn cynnig profiad tebyg yn y gogledd. Mae llwybrau lu dros amryw o wahanol arwynebau yn rhoi digon o sialens ac antur i feicwyr o bob cwr o’r wlad.

Ond mae mwy i seiclo yng Nghymru na beicio mynydd yn unig. Mae cannoedd o filltiroedd o lwybrau beicio heb draffig sy’n addas i deuluoedd, fel Llwybr Cwm Elan ym Mhowys neu Lwybr Morlan Elli yn Llanelli.

Mae digon o ddewis i unrhyw un sy’n awyddus i fynd ar daith feicio neu feicio mynydd.

Dau berson gyda beic mynydd yn edrych ar yr haul yn machlyd yn  aber afon Mawddach eastuary.

Beicio mynydd

Rhedeg

Yn ystod haf 2020 daeth rhedeg yn hynod boblogaidd ac mae llawer wedi dal ati, ac yn parhau i elwa o’r canlyniadau.

Mae digwyddiadau parkrun wedi ei gohirio ar hyn o bryd, ond mae (dim) parkrun yn ffordd wahanol o gymryd rhan mewn taith gerdded, loncian neu redeg 5km tan y bydd y digwyddiadau bore Sadwrn yn ail-gychwyn. Gallwch gymryd rhan yn y digwyddiadau (dim) parkrun unrhyw bryd, yn unrhyw le, gan gadw at y canllawiau priodol ar gyfer gwneud ymarfer corff.

Mae gennym rai o’r llefydd gorau i redeg yn y byd, ac mae rhai o wynebau adnabyddus Cymru wedi rhoi blas i ni ar eu hoff lwybrau rhedeg, er mwyn ysbrydoli unrhyw un sy’n chwilio am lefydd gwahanol i fynd. Mae’r actores Eve Myles yn mwynhau rhedeg ar hyd lwybr Taf. Mae’n cychwyn yng Nghastell Coch – castell tylwyth teg Fictoraidd ger Nantgarw – ac yn rhedeg yr holl ffordd i Fae Caerdydd. Mae’r rhedwr marathon Huw Brassington wrth ei fodd yn gwibio ar hyd lwybr yr arfordir ym Mhen Llŷn, sydd ddim yn bell o’i gartref ger Caernarfon, ac yn gweld y tirlun naturiol trawiadol yn gampfa awyr agored ddelfrydol i hyfforddi ar gyfer ei ras nesaf.

Dau berson yn rhedeg ar Llwybr Taf

Rhedeg yng Nghaerdydd

Chwaraeon dŵr

Mae’r manteision iechyd meddwl a lles sy’n gysylltiedig â chwaraeon dŵr megis nofio gwyllt a syrffio wedi taro’r penawdau yn ystod 2020 anodd.

Mae Sian Sykes yn rhedeg academi badlfyrddio, Psyched Paddleboarding, ar Ynys Môn. Mae hi’n gweld mwy o bobl yn ‘ceisio gwneud cysylltiad gyda’r awyr agored er mwyn herio eu hunain yn feddyliol ac yn gorfforol – ac ar ben popeth, er mwyn rhoi cynnig ar rywbeth newydd.’

Cafodd Arfordiro ei ddyfeisio yng Nghymru, ac mae’n brofiad unigryw sy’n cynnwys hopian dros gerrig, sgramblo’r arfordir, brwydro yn erbyn y llif, archwilio ogofâu a neidio oddi ar glogwyni. Mae hefyd yn gyfle i ddarganfod bywyd gwyllt a’r arfordir. P’un ai’n chwilio am antur teuluol mewn canŵ neu’n awyddus i wibio dros ddŵr byrlymus mewn caiac, mae gan Gymru ddigon o opsiynau am anturiaethau a gweithgareddau ar y dŵr.

Yn Sir Benfro, mae’r nofwyr dŵr oer Bluetits yn manteisio ar y môr, llynnoedd a phyllau gwyllt trwy’r flwyddyn. Mae Sarah Mullis wedi bod yn aelod o’r grŵp ers pedair blynedd. “Roeddwn i’n arfer cysylltu’r awyr agored gyda dynion cystadleuol yn gwisgo Lycra” meddai, “ond mae nofio mewn dŵr oer wedi newid y syniad yna i mi. Mae’r merched sy’n nofio gyda’i gilydd yn delio gyda phob math o bethau gwahanol yn eu bywydau, ond pan ydyn ni’n dod at ein gilydd mae ein holl broblemau yn ymddangos yn llai.”

Wrth i fwy o bobl blymio i’r dyfroedd, mae gan Gymru ddigon o ddewis o lynnoedd a thraethau. Dyma flas o rai o’r chwaraeon dŵr sydd ar gael.

Nofwyr yn cerdded i mewn i'r môr
Pedwar person yn padlfyrddio ym Mhortmeirion

Nofio  a Padlfyrddio

Syrffio’r don!

Gyda thonnau môr yr Iwerydd yn taro’r traethau hir, tywodlyd, mae Cymru gyda’r llefydd gorau yn Ewrop i ddysgu sut i syrffio.

Meddai Tim Woodman, Athro Perfformiad Seicolegol Prifysgol Bangor: “Mae dysgu syrffio yn helpu pobl i ddatblygu hunan-barch a hyder, gan ei bod yn eu dysgu sut i addasu i amgylchedd sy’n newid yn sydyn ac yn rheolaidd. Mae’n faes hyfforddi defnyddiol ar gyfer bywyd.”

Mae gogledd Cymru yn gartref i lagŵn syrffio artiffisial cyntaf Prydain, Adventure Parc Snowdonia. Mae’r rheolwr gyfarwyddwr, Andy Ainscough, hefyd yn credu’n gryf yn y manteision seicolegol sydd ynghlwm â syrffio. Meddai: “Wrth ddal ati a chymryd heriau – fel tonnau mwy pwerus o bosib – rydym yn ehangu ein synnwyr o’r hyn yr ydym yn gallu ei gyflawni gyda rhywfaint o ymarfer a phenderfyniad.”

Surffio yn Surf Snowdonia gyda'r adeiladau yn y blaen a cefn gwlad yn y cefndir

Surf Snowdonia yn Adventure Parc Snowdonia

Straeon cysylltiedig