Dathlwch Gymru: teyrnas y tu fas. Dyma Gymru. Dyma Groeso.

Gadewch i ni ddechrau gyda rhai lleoliadau y gallech fod yn gyfarwydd â nhw eisoes. Y tri Pharc Cenedlaethol ysblennydd; Bannau BrycheiniogArfordir Sir Benfro ac Eryri, a phum Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE); Ynys Môn, Bryniau Clwyd, Penrhyn Llŷn, Penrhyn Gŵyr a Dyffryn Gwy.

The River Wye surrounded by autumnal trees and fields

Upper Wyndcliffe, Dyffryn Gwy

Yna, ychwanegwch Lwybr Arfordir Cymru at y rhain. Mae’n 870 milltir (1,400km) o gerdded ar un llwybr, gyda chylchdeithiau a dolenni diddwedd. Hwn oedd y llwybr cyntaf yn y byd i ddilyn arfordir gwlad yn ei gyfanrwydd. Ychwanegir at enw da Cymru ymhlith cerddwyr gan dri Llwybr Cenedlaethol hefyd: Llwybr GlyndŵrLlwybr Clawdd Offa a Llwybr Arfordir Sir Benfro.

A fairytale style tower on a beautiful lake.
A cliff-side path by the sea

Llyn Efyrnwy, Powys a Llwybr Arfordir Cymru, Penrhyn Gŵyr

Wrth sôn am yr arfordir, mae Cymru hefyd yn bur enwog am ei thraethau. Mae ganddi 40 o draethau sydd wedi ennill gwobr y Faner Las – mwy nag unrhyw ran arall o'r DU. Mae enwau mawr ar y rhestr, fel Traeth y Castell yn Ninbych-y-pysgod, a dderbyniodd wobr ‘Traeth y Flwyddyn’ gan y Sunday Times yn 2019. Mae rhai o’n mannau tawelach yn enillwyr gwobrau Arfordir Gwyrdd; mae’r rhain fel arfer yn llai ac yn fwy gwyllt, ac yn cael eu cydnabod am eu rhinweddau amgylcheddol.

Picture of a sandy beach with rocks and houses in the background

Traeth y Castell, Dinbych-y-pysgod

Edrychwch i’r awyr, a gallwch gymharu ein moroedd glân gydag ansawdd ein hawyr serennog, sy’n rhydd o lygredd golau. Mae cannoedd o lefydd ar gyfer syllu ar y sêr yng Nghymru – yn ogystal â rhwydwaith o Warchodfeydd Awyr Dywyll Rhyngwladol a Pharciau Awyr Dywyll sy’n cael eu hystyried yn rhai o’r radd flaenaf gan seryddwyr.

Dunkle Himmel Foto in den Brecon Beacons aufgenommen.
Dark skies above  Llyn y Fan Fach lake.

Syllu ar y sêr ger Llyn y Fan Fach, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Ar y ddaear eto, mae tirlun Cymru wedi ei atalnodi gan dros 600 o gestyll – gyda mwy am bob milltir sgwâr nag yn unrhyw le arall yn y byd. Ymhlith y prif rai mae Biwmares, Caernarfon, Conwy a Harlech yn y Gogledd; a Chaerffili, Caerdydd, Caeriw, Cydweli a Phenfro yn y De.

Mae ein henw da fel canolfan antur wedi cryfhau yn y blynyddoedd diwethaf, wrth i safleoedd a thirweddau hanesyddol gael eu hailddychmygu er mwyn cynnig profiadau llawn cyffro. Os ewch i Chwarel y Penrhyn ym Methesda, byddwch yn dod o hyd i’r wifren wibio gyflymaf yn y byd, tra bo gwaith alwminiwm Dolgarrog bellach yn gartref i lagŵn syrffio mewndirol a pharc antur.

Mae’r actor a’r canwr Luke Evans yn gwibio i mewn i brofi’r wifren wibio gyflymaf yn y byd yn Zip World, Chwarel y Penrhyn ym Methesda.

Os oes gennych ddiddordeb brwd mewn bywyd gwyllt, yna fe welwch fod gan fflora a ffawna Cymreig lawer i’w cynnig, ar dir ac yn y môr. Mwynhewch y môr drwy hwylio ochr yn ochr â llamhidyddion a dolffiniaid ar ein harfordir gorllewinol, cyn dod adref i glwydo ymhlith nythod ffyniannus ein hadar môr. Bydd angen i’r rheiny sy’n hoffi palod ymweld â Sgomer, ynys oddi ar arfordir Sir Benfro, sydd â'r Parth Cadwraeth Forol cyntaf i gael ei greu yng Nghymru. Dewiswch eich tymor a'ch lleoliad, a ledled Cymru gallwch weld glöynnod byw prin, ystlumod, gweision y neidr, cornchwiglod, dyfrgwn a gweilch y môr.

4 seals playing on the rocks in Cardigan Bay

Morloi ym Mae Ceredigion

Unwaith y byddwch wedi cael digon o’r byd naturiol, ewch i gael ychydig o hwyl sydd-wedi-ei-gwneud yn yr awyr agored yn un o’n gwyliau Cymreig niferus. Fe’u cynhelir mewn amryw o leoliadau, fel Gŵyl y Dyn Gwyrdd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a’r Good Life Experience wedi ei guradu gan Cerys Matthews ar Ystâd Penarlâg, Sir y Fflint.

Mae llawer o wyliau Cymreig yn gymaint o ddathliad o’u lleoliad ag unrhyw beth arall. Mae Gŵyl y Gelli yn dod â darllenwyr ac ysgrifenwyr at ei gilydd i rannu straeon a syniadau mewn lleoliad ger y Gelli Gandryll – sy’n enwog fel ‘Tref Lyfrau Cymru’. Neu yng Ngŵyl Gomedi Machynlleth, gallwch brofi'r wefr o weld comedi byw mewn lleoliadau clòs a hynod yn nhref farchnad unigryw Machynlleth.

Mae ein gwyliau bwyd yn byrlymu o gynnyrch lleol, tymhorol. Gallwch ddod yn fwy cyfarwydd â’ch bwyd drwy ymgymryd â chwrs fforio, neu drwy brofi’r bwydlenni yn llawer o’r bwytai a’r caffis sydd wedi ennill gwobrau yng Nghymru.

A group of adults and children at a festival
Three people sat on deckchairs eating and laughing
Festival tents lit up at night

Gwyliau yng Nghymru: The Good Life Experience, Gŵyl y Gelli, Gŵyl Gomedi Machynlleth

Os ymwelwch â rhai o'n digwyddiadau neu atyniadau mwyaf poblogaidd yng Nghymru, byddwch yn gwerthfawrogi’r rhan sydd gan yr awyr agored ei hun yn y gweithgareddau a’r profiadau. Mae natur i’w gweld o’n cwmpas i gyd, fel y mae ysbryd y gymuned hefyd. Mae'n hawdd ymuno â grŵp lleol o nofwyr, rhedwyr neu feicwyr i gael gwybod pa fannau yw’r gorau i fynd iddyn nhw.

Three ladies in swimsuits running into the sea.
Four cyclists on a narrow mountainous road

Nofwyr Bluetits Chill yn Harlech, a beicwyr yn Argae Stwlan, Blaenau Ffestiniog

I fynd o gwmpas y lle, rydym yn argymell dilyn Ffordd Cymru, ein teulu o dri llwybr teithio gwahanol sy’n plotio eich cwrs o amgylch y wlad mewn car, trên, bws neu ar feic.

Cofiwch fod yn ddiogel a pharchwch yr amgylchedd wrth gael hwyl. O dripiau traeth i ddyddiau allan yn y Parciau Cenedlaethol, dylech bob amser ddilyn cyngor AdventureSmartUK i gael y profiad gorau.

Darganfyddwch gorneli newydd o Gymru: gwlad sy’n cynnig croeso cynnes heb furiau. Arhoswch yn ein gwestai, ewch i'n safleoedd gwersylla, archwiliwch ein bythynnod. Yna, agorwch y drysau i adael yr awyr agored i mewn.

Well stocked bar area and dining tables.
Man relaxing in the back of a traveller van.
Fforest Farm Tipi at sunset.

Gwesty bwtic yng Nghaerdydd, gwersylla ar Ynys Môn, a Fferm Fforest yng Ngheredigion  

Straeon cysylltiedig