Glampio yn y Ceudyllau Llechi, Eryri

Lle diddorol iawn yw Blaenau Ffestiniog: cilfach fechan ym Mharc Cenedlaethol Eryri lle mae canrifoedd o chwarela llechi wedi creu tirwedd fel y lleuad yn y mynyddoedd. Yn llawn menter, mae’r bobl leol wedi manteisio ar hyn, ac yma bellach mae canolbwynt Cymru ar gyfer chwaraeon antur. Mae’r chwe llety saffari moethus yma yng nghanol y cyffro i gyd, a’r ceudyllau LlechweddZip WorldBounce Below ac Antur Stiniog ar y trothwy, a theyrnasoedd mynydd Eryri i bob cyfeiriad.

Pobl yn bownsio ar rwydi mewn ogof danddaearol

Bounce Below, Blaenau Ffestiniog

Penhein, Sir Fynwy

Y neilltuaeth wledig sy’n gwneud Penhein mor hudolus. Mae’r pebyll glampio Persiaidd yn swatio mewn coetir diarffordd mewn cefn gwlad diddiwedd – lle perffaith i adeiladu den, padlo a rasio brigau i lawr yr afon. Trefnir digonedd o ddigwyddiadau teuluol gan y teulu ffermio sy’n cynnal y lle, fel byw yn y gwyllt a choginio ar dân gwersyll, ac mae Dyffryn godidog Gwy a bryniau gwych Sir Fynwy yn galw gerllaw.

Fforest, Aberteifi

Bu’r bobl yn Fforest wrthi’n dawel yn creu rhywbeth cwbl hudolus dros y degawd diwethaf. Mae ganddynt fentrau teuluol ar waith mewn tri man o gwmpas Aberteifi, gydag amrywiaeth o gromenni, cabanau, pebyll cloch, llofftydd a gwersyll arfordirol i aros ynddynt. Bob mis Awst, byddant yn cynnal cynulliadau wythnos – Fforest Gather – sy’n dod â’r gorau o ethos unigryw Fforest ynghyd am wyliau teuluol sy’n llawn o ymgysylltu creadigol.

Pydew tân yn y goedwig
Llety glampio gyda dwy gadair y tu allan

Fforest

Tyddyn Isaf, Ynys Môn

Yn cael ei redeg gan deulu ac yn gyfeillgar i deuluoedd, roedd y gwersyll a pharc carafanau hwn yn gwbl haeddiannol pan enillodd wobr AA Gwersyll y Flwyddyn Cymru ychydig flynyddoedd yn ôl. Wedi’i osod yn dwt ar arfordir gogledd-ddwyrain Ynys Môn, mae gan Tyddyn Isaf le chwarae antur i’r plant, llwybr troed i lawr i draeth Llugwy, a siop a bwyty bychan.

Park Gwyliau Plassey, Wrecsam

Hen fferm laeth yn Nyffryn Dyfrdwy yw lleoliad y parc hamdden hwn ar gyfer carafanau teithiol, cartrefi modur a phebyll. Gyda’i bum seren, mae wedi ennill gwobrau lu. Mae cyfleusterau Plassey yn wych: pwll nofio dan do wedi’i wresogi, canolfan grefft ac adwerthu, cwrs golff, siop goffi a bwyty, a hyd yn oed ei fragdy ei hun. Trefnir diwrnodau gweithgareddau arbennig i blant, ac mae yno barc chwarae antur sy’n dilyn thema castell Cymreig.

Quay West, Ceredigion

Tref harbwr hyfryd yw Cei Newydd, y lle gorau yng Nghymru i weld dolffiniaid. Ar y clogwyni uwchlaw’r dref, mae parc gwyliau bywiog Quay West, sy’n cynnig pyllau nofio wedi’u gwresogi, llwybrau natur drwy goetir, a bwyty, bar ac adloniant gyda’r nos.

Dau ddolffin yn nofio

Dolffiniaid

Cosy Under Canvas, Trefyclo, Powys

Yn y lle glampio hudolus hwn, mae pebyll iwrt a chromenni moethus Cosy Under Canvas mewn paradwys o goetir naturiol, a’r cyfan dafliad carreg i ffwrdd o’r Gelli Gandryll a Chlawdd Offa. Padlo mewn nentydd, twba twym ar wres tân coed, tanau gwersyll, sêr y nos uwchben ... oes angen rhagor?

Trellyn Woodland Camping, Abercastell, Sir Benfro

Mae’r darn bach hwn o nefoedd Sir Benfro yn cadw ei hun yn fwriadol o fach a phrydferth, ac yno ddim ond chwe llain, tair iwrt a dwy gromen. Ond yn Nhrellyn fe gewch chi sawna tân coed a ffwrn pizza, a chimwch a chranc ffres wedi’u dosbarthu i’ch drws (neu’ch fflap, yn hytrach) o’r traeth gerllaw. Nefoedd yn wir.

Bae’r Tri Chlogwyn, Penrhyn Gŵyr

Gellid dadlau mai yma mae’r olygfa orau o unrhyw wersyll ym Mhrydain, yn wledd i’ch llygaid wrth ddeffro. Mae’r gwersyll mewn lleoliad gogoneddus ar ben bryn uwchlaw traeth eiconig Bae’r Tri Chlogwyn, a holl atyniadau Gŵyr ac Abertawe gerllaw. Yma derbynnir carafanau, cartrefi modur a phebyll, ac fe gynigir safleoedd glampio ac ysguboriau wedi’u haddasu.

Ceir a phabell yn edrych i lawr dros y traeth
Teulu yn sefyll ar y clogwyn glaswellt yn edrych allan tuag at y môr

Bae'r Tri Chlogwyn

Fferm Caerfai, Tyddewi

Gwersylla, bythynnod a phebyll iwrt, ar ben clogwyn sy’n arwain yn syth at Lwybr Arfordir Cymru. Ddim yn ddigon? Mae dinas gadeirlan fechan Tyddewi o fewn pellter cerdded, ac felly hefyd borthladd bach hyfryd Porthclais. Eisiau mwy eto? Fferm organig yw Caerfai sy’n gwneud ei chaws ei hun. Gwych.

Llun o'r awyr o Draeth Caerfai

Traeth Caerfai

Straeon cysylltiedig