Wedi’i lleoli ar aber afon Hafren, mae gan Gaerdydd ardal y glannau sy’n werth ei harchwilio, tra bod troedio strydoedd y ddinas gyda’ch ci yn ffordd wych o ddod yn gyfarwydd â’r metropolis ifanc, llawn hwyl hwn.

Gyda pharc enfawr yn ei chanol a digonedd o atyniadau sy’n gyfeillgar i gŵn – gan gynnwys amgueddfeydd – mae Caerdydd yn gyrchfan wych ar gyfer gwyliau yn y ddinas i chi a’ch anifail anwes. Dyma bopeth sydd angen i chi ei wybod am Gaerdydd ar wyliau mewn dinas sy’n gyfeillgar i gŵn.

Crwydro Castell Caerdydd

Lle gwych i ddechrau unrhyw wyliau yn ninas Caerdydd yw tiroedd y castell canoloesol. Yn eistedd ar ben mwnt Normanaidd nodweddiadol, ac y tu mewn i waliau sy’n dyddio’n ôl i gyfnod y Rhufeiniaid, mae’r strwythur carreg mawreddog hwn yn symbol o rym y ddinas drwy gydol y canrifoedd. Heddiw, cewch ddau am bris un yn y sgwâr cyhoeddus y tu mewn i’r hen furiau, gan fod palas Fictoraidd hardd yno hefyd. Prynwch baned o goffi a mynd am dro drwy’r safle – mae croeso i gŵn ym mhob ardal awyr agored – ac yna ewch heb eich partner pedair coes i ymweld â’r adeiladau. Mae gan y palas ystafell Arabaidd o’r 19eg ganrif sy’n werth chwilio amdani i weld ei haddurn ysblennydd.

Mwynhewch y cyfle i redeg ym Mharc Bute

Gerllaw Castell Caerdydd mae’r lle gorau ar gyfer gemau fel fetch neu ffrisbi gyda’r ci: Mae Parc Bute mor fawr â 75 o gaeau pêl-droed. Ymgollwch yng nghanol ei 3,000 o goed rhestredig a’i blanhigfeydd hardd, neu dilynwch un o’r llwybrau rhagorol sy’n amrywio o deithiau hanes digidol, gan ddefnyddio codau QR, i deithiau cerdded natur a llwybrau coed (mae tywyslyfrau ar gael yn y Ganolfan Addysg).

Y tir glaswelltog y tu mewn i Gastell Caerdydd, gyda Thŵr y Castell yn y cefndir
Dau berson yn cerdded ar laswellt heibio i goed gyda chastell yn y cefndir

Castell Caerdydd a Parc Bute, Caerdydd

Ewch ar gwch i’r Bae

Gyda’i chanol cywasgedig a’i hardaloedd i gerddwyr, mae Caerdydd yn ddinas i gerddwyr. Ond pan fyddwch chi wedi blino ar gerdded, mae yna ffordd wych arall o fynd o amgylch y ddinas: ar gwch. O’r pier ger mynedfa Stryd y Castell ym Mharc Bute, ewch ar un o’r tacsis dŵr sy’n teithio rhwng canol y ddinas a Bae Caerdydd yn rheolaidd. Mae cychod yn mordeithio ar hyd afon Taf heibio i warchodfa natur Taff’s Mead, Canolfan Mileniwm Cymru ac adeilad brics coch trawiadol y Pierhead, cyn docio yn y Bae. Bwciwch daith dywys gyda’r Princess Katharine, neu hwyliwch gyda’r AquaBus.

Golygfa o Fae Caerdydd o’r dŵr sy’n dangos adeiladau ac olwyn fawr

Bae Caerdydd

Cerddwch ar Lwybr y Bae

Os ydych chi’n chwilio am daith gerdded hirach, mae Llwybr y Bae, sy’n 6.2 milltir o hyd, yn llwybr gwych i’w ddilyn. Dechreuwch yn adeilad y Pierhead, a adeiladwyd ar ddiwedd y 1800au fel pencadlys Cwmni Doc Bute, a cherdded i gyfeiriad y de ar hyd y promenâd heibio i’r Eglwys Norwyaidd, lle byddai morwyr o Norwy yn dod i gyfarfod yn ystod y Chwyldro Diwydiannol. Mae’r llwybr yn mynd â chi drwy Farina Penarth, y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ac ar hyd ceg afon Taf, cyn troi am yn ôl i Gei’r Fôr-forwyn lle gallwch fwynhau diod boeth yn Coffi Co – caffi y tu mewn i gynhwysydd llong – wrth i’r ci sipian ar ‘puppaccino’.

Arty’r ci yn mwynhau ‘puppaccino’
Lottie a’i chi, Arty, yn edrych dros y dŵr

Arty’r ci yn mwynhau ‘puppaccino’ a Bae Caerdydd

Yr arcedau a’r Farchnad Ganolog

Mae Caerdydd yn enwog am ei siopau rhagorol, gyda siopau’r stryd fawr a siopau dylunwyr yn ei hardal i gerddwyr. Er na allwch fynd â’r ci i mewn i lawer o’r siopau adrannol mawr, mae yna lawer o siopau bwtîc lle gallwch bori gyda nhw wrth eich ochr chi. Mae gan ganol y ddinas rwydwaith o arcedau siopa Fictoraidd hyfryd, lle mae nenfydau gwydr bwaog a llusernau crog yn creu golygfa atmosfferig ar gyfer siopa gyda’r ci. Mae llawer o’r siopau a’r caffis yn yr arcedau yn caniatáu cŵn y tu mewn, ond os nad ydych yn siŵr, ewch i mewn a gofynnwch. Gallwch brynu diodydd lleol a rhanbarthol yn Wally’s Liquor Cellar ac mae’r Fabulous Welsh Cakes yn Arcedau Chwarter y Castell yn gwneud cacennau Cymreig ar ffurf asgwrn i gŵn, hyd yn oed.

Mae’r Farchnad Ganolog Fictoraidd hefyd yn anhygoel o gyfeillgar i gŵn, gyda gwerthwyr yn aml yn falch iawn o weld cwsmeriaid pedair coes y tu mewn. Galwch heibio i gasglu popeth o gig a physgod ffres i gaws Cymreig a chinio tecawê.

Lottie a’i chi, Arty, yn cerdded drwy arcêd

Yr Arcêd Frenhinol, Caerdydd

Gwers hanes yn Sain Ffagan

Wedi’i lleoli yng nghanol ystâd castell ar gyrion dinas Caerdydd, mae Sain Ffagan yn ddiwrnod allan delfrydol i deuluoedd sydd â phlant a chŵn. Mae’r amgueddfa awyr agored enfawr hon yn cynnig ffenestr ar orffennol Cymru, gyda dros 40 o adeiladau gwahanol o bob cwr o’r wlad wedi’u hailgodi ar y safle dros y 70 mlynedd diwethaf. Gallwch weld prosesau crefft draddodiadol yn efail y gof, lle gwneir gwaith haearn addurniadol gan ddynion medrus, a gwyliwch yr holl broses o greu carthenni Cymreig yn y felin wlân, gan gynnwys lliwio’r gwlân â lliwiau llachar.

Ond yr uchafbwynt i’r rhan fwyaf fydd ymweliad â Phopty Derwen, lle mae cacennau a bara blasus yn cael eu pobi ar y safle bob dydd y tu mewn i’r popty 120 oed o Aberystwyth. Caniateir cŵn ar dennyn ym mhob rhan awyr agored o’r amgueddfa a’r tu mewn i’r prif adeilad.

Arty’r ci yn eistedd ar y llawr y tu allan i’r siop

Sain Ffagan

Straeon cysylltiedig