Dim ond ychydig o wybodaeth leol sydd ei hangen i’w darganfod – ac mae Jane Cook, y blogiwr arobryn sy’n gyfrifol am Hungry City Hippy, yn gwybod yn union ble i edrych.

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, bu byd bwyd Caerdydd yn destun chwyldro tawel. Ledled y ddinas, mae bwytai annibynnol yn rhoi gwell blas ar y brifddinas fyrlymus hon. A hwythau’n hyblyg a dynamig, mae’n werth mynd i chwilio am y newydd-ddyfodiaid eofn hyn.

Llun o Jane Cook, Hungry City Hippy

Jane Cook ym Marchnad Ganolog Caerdydd

Yn rhagori ar y rhelyw

Heaneys

Bu Tommy Heaney, seren Great British Menu y BBC o Ogledd Iwerddon, yn rhedeg bwyty uchel ei glod ym Mhen-y-bont ar Ogwr, nes bod lle gwag yng Nghaerdydd yn ormod iddo ei anwybyddu. O fewn wythnosau, roedd wedi codi £40,000 drwy gyllido torfol i ailwampio ei fwyty â 50 lle, a’i far coctels newydd. Agorodd Heaneys i ganmoliaeth helaeth yn 2018. Disgwyliwch blatiau rhannu bychain drwy gydol yr wythnos, ac ar ddydd Sul, cinio rhost llawn gyda’r trimins i gyd.

6-10 Romilly Crescent, heaneyscardiff.co.uk, @CardiffHeaneys

llun o'r tu allan i fwyty Heaneys, Caerdydd.

Heaneys, Caerdydd

Milkwood

Milkwood yw ffrwyth breuddwyd tri ffrind i redeg eu bwyty cymdogol clyd eu hunain. Ar ôl treulio blynyddoedd yn gweithio i bobl eraill, gwireddwyd eu breuddwyd yn 2017. Ers agor ymysg dail Pontcanna, mae’r trysor bach hwn wedi swyno bwydgarwyr selog a phobl leol fel ei gilydd. Mae cynnig Cerys, Tom a Gwyn – sef cynnyrch tymhorol wedi’i goginio’n syml o ddawnus – yn taro deuddeg. Ym mlaen y tŷ, mae Andrew yn cynnig croeso gwych, hefyd.

83 Stryd Pontcanna, milkwoodcardiff.com, 029 2023 2226

The Classroom

Dafliad carreg o orsaf Caerdydd Canolog, ar lawr uchaf Coleg Caerdydd a’r Fro, mae cogyddion dyfodol Cymru wrthi’n brysur yn meistroli eu crefft. Bwyty gweithiol yw The Classroom ond, yn bennaf, mae'n faes hyfforddi i fyfyrwyr arlwyo’r coleg. Mae’r prydau bwyd a ddaw allan o’r gegin bob amser yn dymhorol, yn greadigol ac wedi’u cyflwyno’n lluniaidd, ac mae’r golygfeydd dihafal o’r ffenestri panoramig yn golygu bod bwyta yma yn brofiad cwbl gofiadwy.

Dumballs Road, theclassroom.wales/cy, 029 2025 0377

Yr ‘Ardal Sbaenaidd’

Mae triawd o fwytai Sbaenaidd gwych o gwmpas Heol y Porth: Asador 44Bar 44 a Curado. O’u cyfuno, cewch brynhawn go iawn o eistedd mewn bariau, sipian sieri a chnoi tapas yn y gornel annwyl hon o ganol y ddinas. Ar gyfer achlysur arbennig, anodd yw curo awyrgylch, gwasanaeth a steciau chuletón Rubia Gallega rhyfeddol Asador 44. Yn y cyfamser, mae tapas Bar 44 i’w rhannu yn ffefryn ymhlith parau, a byrbrydau diffwdan (sy’n cael eu galw’n pintxos yn rhanbarthau gogledd Sbaen) yw’r arbenigedd ym mar hamddenol Curado.

Os yw coginio Catalanaidd yn mynd â’ch bryd, ewch hefyd i La Cuina ar gyrion canol y ddinas.

Asador 44, Stryd y Cei, asador44.co.uk, 029 2002 0039

Bar 44, 15 -23 Heol y Porth, bar44.co.uk/Cardiff, 03333 44 40 49

Curado, 2 Plas y Neuadd, curadobar.com, 029 2034 4336

La Cuina, 11 Kings Road, lacuina.co.uk, 029 2019 0265

Cogydd yn Asador 44 gyda phlatiaid o fwyd
Llun o far Curado Bar

'Ardal Sbaenaidd' Caerdydd - Asador 44 a Curado Bar

Hamddenol

Dusty Knuckle

Yn swatio i lawr lôn fechan yn Nhreganna ffasiynol, a hen warysau diwydiannol o’i gwmpas, mae Dusty Knuckle. Mae’r bwyty awyr agored-dan do hwn yn gweini rhai o’r pizza gorau yn y wlad o’i gwrt hynod. A’r cyfan diolch i'r perchennog, Phill, a’i ffocws dihafal ar darddiad, a’i ymrwymiad i wneud pizza sydd mor ddilys â phosibl o Eidalaidd (ac yntau’n teithio’n aml i Napoli i sicrhau hynny gymaint â phosibl).

The Bone Yard , Papermill Road, dustyknuckle.co.uk, 07738 092524

‘Y Filltir Fwyd Ryngwladol’

Ychydig flynyddoedd yn ôl, gwnaeth criw o ddiwyllgwn brwd Caerdydd gais i ail-frandio heol eclectig City Road yn y Rhath yn ‘filltir fwyd ryngwladol’ y ddinas. I’r rhan hon o’r dref y daw bwydgarwyr lleol sy’n crefu blasau gwledydd pell i wledda arnynt. Yn cynnig bwydydd sy’n amrywio o Japaneaidd i Fediteranaidd, Asiaidd i Eifftaidd, mae ymweliad â City Road yn wahoddiad i fwyta’ch ffordd o gwmpas y byd.

City Road, y Rhath

The Grange

Gan yr un perchenogion â Milkwood, y soniwyd amdano eisoes, y daw The Grange, sef tafarn gymunedol a achubwyd rhag dirywiad yn y modd mwyaf bendigedig posibl, gan gipio gwobr CAMRA am Dafarn y Flwyddyn Caerdydd ychydig dros flwyddyn ar ôl ailagor. Roedden nhw’n gwybod y gallent fod â ffydd mewn cyfuniad atyniadol, sef prydau bwyd sylweddol, diffwdan, cwrw go iawn, a gemau tafarn hen ffasiwn (heb un sgrîn deledu yn y golwg) – enillodd ei chwaer dafarn, The Lansdowne, yr un wobr yn 2017.

The Grange, 134 Heol Penarth, @thegrangecardiff, 029 2025 0669

The Lansdowne, 71 Beda Road, @Thelansdownepub, 029 2022 1312

Pizzas o Dusty Knuckle
Matt Jones, cyd-berchennog Hard Lines Coffee wrth y peiriant coffi
Melissa Boothman o gwmni The Cheese Pantry wrth ei stondin

Dusty Knuckle, Hard Lines Coffee a The Cheese Pantry

Marchnad Ganolog Caerdydd

Ers dros 100 mlynedd, mae Marchnad Caerdydd yn gartref i gigyddion, gwerthwyr llysiau, gwerthwyr pysgod a phobyddion, yn ogystal â nifer o stondinau ‘cludfwyd’ sy’n gweini cinio cyflym a blasus i weithwyr canol y ddinas.

Yn y ddwy flynedd ddiwethaf, daethpwyd â bywyd newydd i’r farchnad. Mae siopwyr eco-ymwybodol yn troi cefnau ar yr archfarchnadoedd ac yn dychwelyd i’r farchnad i brynu cynnyrch lleol sy’n llawer llai tebygol o gael ei orchuddio â deunydd plastig. Yn y cyfamser, mae criw o ficro-gaffis a chynhyrchwyr cartref, newydd wedi ymgartrefu yn yr adeilad Fictoraidd trawiadol hwn. Mae Hard Lines Coffee, sy’n rhostio ychydig y tu allan i ganol y ddinas, yn gwerthu coffi ardderchog o’u stondin ym Marchnad Caerdydd. A’r diweddaraf i ymuno yw Ffwrnes, sef caffi pizza ar falconi’r llawr cyntaf, yn cynnig pizza ffres o ffwrn bren, am ychydig mwy na phum punt.

Marchnad Ganolog Caerdydd, 49 Heol Eglwys Fair, @CardiffMarket

The Early Bird Bakery

Mae’r fwydlen bwyta i mewn yn y caffi a phopty annibynnol hwn yn cynnwys prydau fel y ‘Nutella Fitzgerald’ a ‘Green Eggs and Ham’ – ond peidiwch â gadael i’r enwau chwareus eich twyllo chi, oherwydd hanfod y criw hwn yw arddull fympwyol sylwedd. Gwneir popeth ar y fwydlen yn fewnol, o’r byns brioche i’r ffa pob; maen nhw hyd yn oed yn rhostio eu coffi eu hunain ar y safle, ac yn ei gynnig gydag amrywiaeth o suropau cyflas cartref. O ran danteithion i’w cludo, rhaid blasu’r toesenni llawn cwstard, sy’n cael eu gwneud bob amser â blawd wedi’i felino’n lleol, llaeth Cymreig organig ac wyau maes.

The Early Bird, 38 Woodville Road, earlybirdbakery.co.uk

Llun o sawl torth o fara ar silffoedd

The Early Bird, Caerdydd

Anoddach dod o hyd iddynt

Blue Honey Night Café

Yn ystod y dydd, lle i gael brecwast a phaneidiau te adeiladwr yw Sully’s Cafe, ond gyda’r nos mae’n trawsnewid yn fwyty/bar/micro-glwb hyfryd, wedi’i ysbrydoli gan ddiwylliant caffis nos dinasoedd Ewrop. Mae’r entrepreneuriaid ifanc a sylfaenodd Blue Honey wedi cyfuno cerddoriaeth, diodydd a bwyd eithriadol mewn modd digon hamddenol. Newidia’r fwydlen yn rheolaidd, ond fel arfer bydd llond llaw o ffefrynnau cydasiad ar gael, fel cyw iâr Koreaidd wedi’i ffrio, tofu pupur du, a chig oen mewn marinâd wedi’i stwffio i fyns Asiaidd meddal.

4-5 Stryd y Cei, @bluehoneynightcafe, 07517 571417

Cocorico Patisserie

Mae Laurian Veaudour, y Ffrancwr a gyrhaeddodd y rownd derfynol yng nghyfres deledu Bake Off: Crème-de-la-Crème, wedi creu cornel fechan o Baris yng nghanol maestref Whitchurch Road. Ceir cabinetau gwydr lluniaidd ar hyd y caffi gwyn, modern a minimol hwn; y tu mewn, rhaid rhoi cynnig ar ddanteithion fel tarte au chocolat caramel hallt a ganache disglair ar ei ben. Rhaid cael blas hefyd ar y brynsh yma: dychmygwch stwnsh tatws a bresych corbenfras mwg gyda chêl gwywlyd a hufen mwstard, neu hash selsig merguez, afocado, winwns ac ŵy wedi’i botsio.

Cocorico Patisserie, 35 Whitchurch Road, cocoricopatisserie.co.uk, 029 2132 8177

Kings Road Yard

Ewch drwy’r glwyd i lawr y lôn hon ar stryd breswyl ym Mhontcanna i ddarganfod pedwar busnes annibynnol sy’n werth sôn amdanynt: Alex Gooch, popty lleol sy’n enwog am ei fara surdoes organig; Lazy Leek, caban bwyd stryd figan sy’n cynnig byrgyrs enfawr o blanhigion â phethau diddorol ar eu pennau; Lufkin Coffee, caffi minimol a rhostydd coffi ar raddfa fechan; a Pipes, micro-fragdy arobryn sy’n cynhyrchu cwrw figan, hopys sy’n cael ei botelu a’i ddosbarthu i gaffis a bwytai annibynnol o gwmpas y ddinas.

Bob bore Sadwrn, mae’r lôn hefyd yn cael ei throi’n farchnad ffermwyr (dan ei sang â chynnyrch lleol), gyda diodydd alcoholig yn cael eu darparu gan ‘far agored’ Pipes sydd ar agor hyd at 10yh.

Kings Road Yard, 183a Kings Road

Alex Gooch, alexgoochbaker.com, 01497 822 708

Lazy Leek, lazyleek.co.uk

Lufkin Coffee, lufkincoffee.com

Pipes Beer, pipesbeer.co.uk, 07776 382244

Clwb Swper DIRT

Pan gaeodd bwyty Arbennig, a argymhellwyd gan y Good Food Guide, ar ôl pum mlynedd lwyddiannus, meddyliodd llawer tybed beth fyddai’n digwydd i’r perchennog a’r prif gogydd dawnus, John Cook. Fel mae’n digwydd, roedd wedi darganfod brwdfrydedd dros fwyd llysieuol, a phenderfynodd danio hwnnw â chlwb swper ‘DIRT’ misol sy’n ymddangos mewn lleoliadau ar hyd a lled y De. Cadwch lygad am @DIRTpopup ar Twitter i gael gwybod i ble y daw nesaf.

Person yn dal torth fawr o fara
Person yn dal byrgyr figan mawr
Person yn arllwys peint

Bara Alex Gooch, byrgyr figan Lazy Leek a bar Pipe's, Kings Road Yard, Caerdydd

Yr Arcedau

Wrights Wines

O hen dafarn gerbydau yn Sir Gâr, mae  Wrights Food Emporium wedi magu enw da am weini bwyd ardderchog â rhyw swyn hamddenol. Yn gynharach eleni, daethant â thamaid o’r bywyd da hwn i Gaerdydd, gan agor caffi a siop fechan yn gwerthu gwin naturiol ar falconi’r llawr cyntaf yn Arcêd brydferth y Castell. Hwn yw’r llecyn perffaith i gwrdd yn hamddenol dros wydraid o rhywbeth anarferol, a hwnnw gydag ambell dafell o gaws lleol ac ychydig o siytni cartref Wrights. Maen nhw’n cynnal digwyddiadau blasu rheolaidd gyda gwneuthurwyr y gwin, hefyd.

7-9 Y Balconi, Arcêd y Castell, wrightsfood.co.uk, 01558 668929

Llun o'r tu allan i Wright's Wines
Tomos Samuel Bull yn eistedd y tu fewn iWright's Wines yn yfed gwydraid o win coch

Wright's Wines, Arcêd y Castell, Caerdydd

Madame Fromage

Mae dros 150 o gawsiau lleol a rhyngwladol ar gael ym mwyty a deli Madame Fromage, sy’n llenwi dwy uned gyferbyn â’i gilydd yn Arcêd y Castell. Mae’r nosweithiau blasu caws a gwin bob nos Wener yn llawn bob wythnos; a chiniawyr bodlon llond eu boliau’n ymddangos yn yr arcêd luniaidd amser cau, a llond eu breichiau o gawsiau a lwyddodd i’w temtio o gownter y deli.

21 Arcêd y Castell, madamefromage.co.uk, 029 2064 4888

Science Cream

Mor hufennog yw pwdinau’r unig barlwr hufen iâ nitrogen hylif yng Nghymru, gellid maddau i chi am feddwl mai tystiolaeth o ddewiniaeth oedd y niwl yn chwyrlïo o’r cownter. Mewn gwirionedd, y nitrogen hylif yw hwn, sy’n rhewi’r hufen ffres ar unwaith gan arwain at grisialau iâ llai o faint, a chynnyrch llyfnach yn y pen draw. Mae’r topins a’r sawsiau cartref yn rhoi gorffen teilwng i'r y cyfan.

28 Arcêd y Castell, sciencecream.co.uk, 029 2037 2391

Carly Karren oo Science Cream yn gwneud hufen iâ gyda nitrogen hylif.

Science Cream, Arcêd y Castell, Caerdydd

Gin & Juice

Mae’r silffoedd yn y dioty bach clyd hwn yn drwm gyda dros 150 math o jin, ond mae’r perchenogion, Steve a Charlotte (o gaffi Barkers, hefyd), yn bwriadu tyfu’r ‘llyfrgell jin’ i 300 o amrywiaethau erbyn diwedd y flwyddyn. Wrth fynedfa Arcêd y Castell, mae’r lleoliad yn denu criw amrywiol ac mae’n berffaith i wylio pobl o bob lliw a llun. Fel arall, ewch i’r cwtsh tywyll yn y cefn am awyrgylch sy’n annog sibrwd a rhannu cyfrinachau.

2-6 Arcêd y Castell, @ginandjuicecardiff, 029 2022 1556

Silffoedd yn llawn poteli o jin

Detholiad bychan o'r jin sydd ar gael yn Gin & Juice, Arcêd y Castell, Caerdydd

Straeon cysylltiedig