Llwybr y Tair Afon

Mae Llwybr y Tair Afon yn dechrau yn Swydd Gaerwrangon ac yn dod i ben nid nepell o Aberhonddu, yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn Libanus. Fel arfer mae'n cymryd pedwar diwrnod i fynd ar hyd y llwybr, gan gychwyn ar lwybrau ceffylau drwy ffermdir isel, ond mae'r hwyl go iawn yn dechrau pan gyrhaeddwch chi lethrau'r Mynydd Du dros y ffin ym Mhowys. Fe gewch chi well amser yn marchogaeth ar y Mynydd Du nac yn y Bannau – mae'r bryniau a'r pantiau'n brafiach na'r creigiau mawr.

Fe welwch chi amrywiaeth o olygfeydd ar hyd y ffordd, mae'n newid drwy'r amser. Rydyn ni'n ffodus iawn o gael yr amrywiaeth yma. Mae'r mynyddoedd yn y Canolbarth yn llawn cystal ar gefn eich ceffyl, ond mae Dyffrynnoedd Wysg a Gwy – dwy o'r Tair Afon ar y llwybr – yn arbennig, gyda'r clytwaith hyfryd o gaeau fferm.

Gwely a brecwast i geffylau

Bydd y daith yn cymryd dau neu dri diwrnod [38 milltir]. Mae hynny'n rhoi digon o amser i chi a'ch ceffyl gael gwyliau i'w gofio, ond bydd gofyn i chi ddod o hyd i rywle i aros dros nos. Fe gaiff eich ceffyl bori yn y cae neu gael lle yn y stabl, mae gennym ddigonedd o geirch a gwair a'r holl gyfarpar i drin eich ceffyl. Gwely a brecwast i geffylau, i bob pwrpas. Mae'r marchogion yn aros gyda ni am eu gwely a brecwast hwythau, ac rydyn ni'n cynnig pryd o fwyd gyda'r nos iddynt hefyd.

Mae pobl wrth eu bodd yn dod yma – mae'n lle da i ddod gyda'u ceffylau heb orfod dod â llond trelar o bethau gyda nhw. Does dim llawer o ganolfannau marchogaeth sy'n darparu'r math yma o beth – mae rhai'n pryderu y bydd ceffylau dieithr yn dod ag afiechydon gyda nhw – ond mae llawer o ffermydd eraill ar hyd y llwybr ac yn y Bannau sy'n cynnig gwely a brecwast i farchogion, gan gynnwys cae i'r ceffyl bori arno. Yn yr haf mae'r amser gorau i farchogaeth, a bydd yn well gan eich ceffyl fwyta'r glaswellt yn lle ceirch bryd hynny beth bynnag.

Pan es i ar Lwybr y Tair Afon roedden ni wedi trefnu bod rheolwr arlwyo Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn paratoi lluniaeth i ni yn yr ystafelloedd te ar ddiwedd y daith. Roedd ganddynt foron i'r ceffylau eu cnoi a bwceidiau o ddŵr i'w yfed. Fe adawon ni nhw'n rhydd ar y lawnt ac roedden nhw'n ddigon bodlon eu byd yn pori ar y glaswellt.

Llun o nant yn llifo gyda mynyddoedd yn y cefndir

Ardal Llyn y Fan Fach, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Dal i grwydro

Mae'n hawdd dilyn y ffordd ar Lwybr y Tair Afon, ac mae'n llwybr poblogaidd oherwydd y cysylltiadau â Llwybr Glyndŵr, er enghraifft, sy'n rhan o Lwybr Mawr y Ddraig. Ond mae digonedd o lwybrau hir eraill yn yr ardal. Gallwch wneud Cylchdaith Bannau Brycheiniog a Maesyfed mewn pedwar diwrnod. A dweud y gwir, mae llawer o bobl sy'n marchogaeth y Tair Afon yn dod yn ôl gyda'u ceffylau i weld beth arall sydd yma. Gyda throad y tymhorau a'r tywydd, fe welwch chi olygfeydd newydd i'ch llonni yma bob tro.

Arwydd Llwybr Glyndŵr gyda Llyn Clywedog a bryniau yn y cefndir
Golygfa o fynyddoedd o amgylch llyn

Llwybr Glyndŵr

Straeon cysylltiedig