Sut deimlad ydi gwneud can milltir yr awr drwy'r awyr wrth hedfan pum can troedfedd uwchben y ddaear? Fe gewch wybod gan Finlay George, bachgen 13 mlwydd oed a aeth ar daith fythgofiadwy i fynd ar y wifren wib hiraf yn Ewrop wrth ymweld â Zip World yn Eryri.

Gwifren i roi gwefr

Doeddwn i ddim yn disgwyl hyn o gwbl. Bythefnos yn ôl roeddwn i’n treulio fy niwrnodau olaf yn yr ysgol cyn gwyliau’r haf, a prin y bues i allan o fy mhyjamas ers hynny. Ond yn awr dyma fi’n sefyll ar ymyl dibyn aruthrol yn gwisgo rhyw siwt ryfedd, ar fin hedfan bum can troedfedd uwchlaw’r ddaear mewn chwarel yng Ngogledd Cymru. Mae’n ddigon uchel i mi fedru gweld Ynys Môn o ble rwy’n sefyll.

Yr offer i gyd

Mae tua phymtheg ohonon ni mewn grŵp, yn bobl o bob oed. Rydyn ni’n cael siwt bob un i’w gwisgo amdanom, sy’n edrych fel rhyw gyfuniad o wisg ofod a’r oferôls y gwelwch chi garcharorion yn eu gwisgo. Wnaiff yr un ohonon ni ennill gwobrau am ein chwaeth mewn ffasiwn, ond o leiaf bod pawb yn edrych yr un fath.

Fe ddewch chi o hyd i Zip World yn Chwarel Penrhyn ym Methesda, lle mae pobl wedi cloddio am lechi ers mwy na dau gan mlynedd. Ar un adeg, hon oedd y chwarel fwyaf yn y byd, ac yn cyflogi dwy fil o ddynion. Bellach dim ond dau gant o bobl sy’n gweithio yma, ac mae’r ddwy wifren wib yn ymestyn dros y rhannau hynny o’r chwarel lle mae’r gwaith wedi hen ddod i ben.

Mae Helen yn ein rhoi ar ben y ffordd ac i ffwrdd â ni am y ‘Little Zipper’ – peidiwch â gadael i’r enw’ch twyllo chi, hon yw’r drydedd wifren wib hiraf ym Mhrydain. Tamaid i aros pryd yw hi yn fwy na dim. Wedi i ni ddod yn gyfarwydd â’r drefn o gael ein bachu’n sownd i’r ddyfais fydd yn ein cario ar y wifren, llithrwn am 500 metr, tua 22 metr (72 troedfedd) uwchlaw’r ddaear, gan fynd mor gyflym â 40mya (65 cilometr yr awr). Dydych chi ddim yn hongian o’r wifren, ond yn hytrach yn gorwedd yn fflat ar eich bol, sy’n gwneud i chi deimlo fel eich bod yn hedfan drwy’r awyr.

Roedd hi’n werth cael tro ar y ‘Little Zipper’ dim ond i dawelu unrhyw nerfau, ac yn awr mae pawb ar dân eisiau mynd ar y ‘Big Zipper’. Yn araf deg bach cawn ein cludo ar hyd y lôn droellog i fyny’r mynydd yng nghefn lori goch, pob un ohonom yn dal yn dynn yn ein helmed a’n gogls, fel petasem ar fin mynd i’r gofod. Mae pawb yn llawn cyffro, yn sgwrsio’n braf ac yn rhoi bloedd pan fydd Kristian y gyrrwr yn gwneud traed moch o gychwyn yr injan ambell waith wrth fynd i fyny’r allt.

Pobl ar ben gwifren sip yn Zip World
Dyn yn gwibio i lawr gwifren wib i mewn i chwarel

Zip World Velocity, Chwarel Penrhyn, Bethesda

Golwg o'r copa

Wrth i ni ddod yn nes at y copa gallwn weld Castell Penrhyn a’r gerddi draw yn Llandegai – ffug-gastell o’r 19fed ganrif a godwyd lle safai’r plasty gwreiddiol yn gadarn yn y 15fed ganrif.

Teulu Dawkins-Pennant oedd piau Chwarel Penrhyn, ac mae’r tŷ bellach yng ngofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Yn un o’r ystafelloedd mae gwely o lechen sy’n pwyso tunnell, a wnaethpwyd ar gyfer y Frenhines Fictoria pan ymwelodd hi â’r lle ym 1859. Ond mae’n deg dweud nad oes yr un ohonon ni’n meddwl ryw lawer am hynny wrth sefyll yma yn yr entrychion. Mae mater bach arall i ni ganolbwyntio arno – taflu ein hunain oddi ar ben mynydd ar gyflymder o 100mya (160 cilometr yr awr).

Dim chwarae

Felly dyma fi, yn ôl ble cychwynnais i. Mae’n ddramatig iawn. Clywaf sŵn y setiau radio a siarad wrth i’r criw fynd drwy’r drefn gyfarwydd o roi’r strapiau amdanaf a’n rhoi yn fy lle, ac mae’n braf clywed lleisiau awdurdodol pobl sy’n gwybod beth maen nhw’n ei wneud. Does dim chwarae. Wrth i mi orwedd ar fy mol a chael fy hun yn barod i lansio, rwy’n sylwi fod y pen draw yn bell, bell i ffwrdd.

Gallaf deimlo’r gwaed yn rhuthro damaid yn gyflymach drwy fy nghorff. Mae’r setiau radio’n siffrwd eto, wrth i’r arweinwyr ymhob pen o’r wifren fynd drwy’u pethau. Dyma dynnu’r clip diogelwch oddi ar y wifren. 'Big base, safety is off,' meddai Mark, yr arweinydd. 'Wyt ti'n barod?' Dwi'n barod. 'Tri... Dau... Un... Ffwrdd â ni!!’

“Big base, safety is off,” meddai Mark, yr arweinydd. ‘Wyt ti’n barod?’ Dwi’n barod. ‘Tri… Dau… Un… Ffwrdd â ni!!’

Dwi'n hedfan

Y sŵn sy’n dod gyntaf, wrth i’r gwynt ruthro heibio fy nghlustiau. Dwi'n mynd mor gyflym fel mod i’n colli fy anadl yn llythrennol, ac alla i ddim peidio â chwerthin dan fy nannedd fel dyn o’i gof. Rwy’n teimlo fel mod i’n torri drwy’r awyr. Mae’n deimlad aruthrol, wrth i mi feddwl mor ddibwys ydw i, yn rhuthro drwy’r chwarel lle bu eraill yn llafurio am ganrifoedd.

Dwi'n hedfan – yn mynd fel mellten dros silffoedd enfawr y chwarel, y llyn yn las fel saffir gannoedd o droedfeddi oddi tanaf. Mae’n deimlad gwych. Wrth i mi ddynesu at y ‘Big Base’ ym mhen draw’r llyn mae’r wifren yn mynd yn is a gallaf weld pobl y tu allan i’r ganolfan ymwelwyr yn bwrw’u golygon tua’r nen. Mae’n haws i mi weld mor gyflym dwi'n mynd ar draean olaf y daith, ac rwy’n arafu wrth dynnu at y terfyn.

Ac yna mae’r cyfan drosodd. Mae’r arweinydd yn fy nhynnu tua phen y wifren ac yn dod â fi’n ôl i’r ddaear. Sôn am wefr. Profiad bythgofiadwy. Fe allwn i eistedd yma am oriau’n ysgrifennu am y teimlad, ond y peth gorau i chi fyddai dod i gael blas arno drosto’ch hun.

Person yn gwibio ar hyd gwifren wib gyda llyn a chreigiau'r chwarel islaw

Zip World Velocity, Bethesda

Straeon cysylltiedig