Mae pawb yn breuddwydio am gael dianc o brysurdeb bywyd, treulio amser yn yr awyr agored, mynd ar wyliau, mynd ar antur, mwynhau profiadau newydd. Gallwch ddod â’r freuddwyd ychydig yn nes trwy roi taleb i gael profiad unigryw yng Nghymru yn rhodd i ffrindiau neu deulu y Nadolig hwn.

Mae llawer o fusnesau twristiaeth a lletygarwch yn cynnig talebau hyblyg sy’n ddilys am gyfnod hir – gan roi digon o amser i gynllunio ar gyfer antur. Mae hyn hefyd yn rhoi cefnogaeth allweddol i fusnesau, ac yn rhoi rhywbeth i edrych ymlaen ato i’ch cynnal dros fisoedd hir y gaeaf. Gellir prynu pob un ar-lein neu dros y ffôn o gysur eich cartref. Cysylltwch â'r atyniad, gwesty neu fwyty yn uniongyrchol i drefnu ymweliadau a thalebau.

Anturiaethau anhygoel

Rhowch brofiad anturus yn rhodd i rai sy’n mwynhau ychydig o gyffro! Mae Gogledd Cymru yn adnabyddus fel prifddinas antur Ewrop – teitl haeddiannol o ystyried yr ystod eang o weithgareddau llawn antur sydd ar gael. Rhowch gynnig ar y llinell sip hiraf yn Ewrop yn Zip World neu daith ar gwch cyflym gyda RibRide.

Cwch rib cyflym yn gwibio ar y dŵr.

Taith gwch ar Y Fenai

Gwyliau sba a lles

Ar ddiwedd blwyddyn, mae’n debyg y buasai’r rhan fwyaf ohonom yn elwa o ymlacio mewn sba mewn gwesty moethus. Gellir mwynhau golygfeydd arbennig o bwll nofio ar do gwesty St Brides, Saundersfoot, ac mae’r gwlâu dŵr yng ngwesty Dewi Sant ym Mae Caerdydd yn rhoi cyfle i westeion ymlacio yn llwyr. Mae golygfeydd o Fôn ac Eryri i’w gweld o Neuadd Bodysgallen ger Llandudno, ac mae’r ystafell therapi fwd yng ngwesty Llyn Efyrnwy yn y Canolbarth yn siŵr o helpu’r enaid.

Dynes yn gorffwys ar ymyl pwll nofio
Dynes yn gorwedd i lawr yn cael triniaeth sba

Gwesty Dewi Sant, Bae Caerdydd

Penwythnos mewn dinas

Mae sawl tref neu ddinas ddifyr sy’n cynnig profiadau unigryw gan gynnwys cestyll mawreddog, amgueddfeydd cenedlaethol, siopau unigryw a llefydd bwyta bendigedig. Profwch rai o drefi a dinasoedd Cymru dros y flwyddyn sydd i ddod - gan gynnwys dinas ddiweddaraf Cymru, Wrecsam, a'r ddinas fechan ond bywiog, Bangor

Darllen mwy: Gwyliau byr yng Nghaerdydd

Pobl yn cerdded trwy arcêd o siopau.

Siopa yng Nghaerdydd

Penwythnosau gwahanol

I'r rhai sy'n chwilio am anrheg ychydig yn wahanol eleni, beth am fynd am benwythnos i rywle unigryw? Iwrt? Tipi? Pentref Eidalaidd? Mae pentref Eidalaidd Portmeirion wedi denu gwesteion byd-enwog, yn amrywio o H.G. Wells i’r Beatles. Rhywle arall unigryw yw Neuadd Llangoed, a oedd unwaith yn eiddo i Syr Bernard Ashley, gŵr y dylunydd Laura Ashley. Mae sôn ei fod yn sefyll ar safle senedd gyntaf Cymru yn 560 OC.

Am brofiad bwyd gwirioneddol arbennig mae gwledd i'w gael yng Nghymru, gyda dim llai na naw bwyty seren Michelin. Ymysg y bwytai sy'n serennu mae Ynyshir - sy'n gartref i ddwy seren Michelin - bwyty Home ym Mhenarth, y Sosban a’r Hen Gigydd ym Mhorthaethwy a SY23 yn Aberystwyth. 

Gwesty Portmeirion a'r pwll nofio awyr agored ar ddiwrnod heulog.

Portmeirion, Gogledd Cymru

Teithiau blasu gwin a gwirodydd

Beth am drefnu i fynd ar daith o amgylch un o winllannoedd, distyllfeydd neu fragdai Cymru fel anrheg i rywun arbennig eleni? Mae distyllfa wisgi Penderyn yn y Bannau Brycheiniog yn hynod boblogaidd, yn ogystal ag Aber Falls, ger Rhaeadr Fawr, Abergwyngregyn. Mae gwinllan hardd Llannerch yn cynnig cyfle i aros yn y gwesty moethus ar y safle, yn ogystal â theithiau blasu, ac mae gwinllan Pant Du ar lethrau Dyffryn Nantlle yn cynnig sesiynau blasu gwin a seidr gyda golygfeydd arbennig o’r Wyddfa a’i chriw

Darllen mwy: Teithiau gwinllan yng Nghymru

Casgenni wisgi yn Penderyn.

Distyllfa wisgi Penderyn

Teithiau beicio

Mae Cymru yn gartref i lwybrau beicio a beicio mynydd epig ac mae cyfleusterau gwych i feicwyr ledled y wlad. Mae BikePark Cymru ger Merthyr yn gartref i lwybr beicio mynydd ar gyfer dechreuwyr hiraf a mwyaf cyffrous Prydain, yn ogystal â llwybrau anoddach i feicwyr mwy profiadol. Yn y gogledd, mae Antur ’Stiniog yn rhoi profiad gwefreiddiol i feicwyr mynydd o bob safon. Mae Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas, Casnewydd yn un o’r unig bum felodrom dan do sydd ym Mhrydain, a gellir prynu Profiad Beicio Trac 3 awr fel anrheg i rywun sy’n awyddus i gael profiad o feicio dan do. Rhowch anrheg arbennig i unrhyw un sy’n mwynhau beicio – neu awydd trio rhywbeth newydd eleni.

Dau feiciwr yn beicio i ffwrdd o'r camera i lawr y trac

Beicio mynydd yng ngogledd Cymru

Felly os ydych chi’n pendroni dros beth i roi yn anrheg eleni – ystyriwch roi profiad neu wyliau yng Nghymru. Buan y bydd rhywun yn anghofio am bâr o ’sanau, ond gall edrych ymlaen at fynd ar wyliau, neu at brofiad unigryw yng Nghymru fod yn hwb i rywun dros fisoedd tywyll y gaeaf, yn ogystal â bod yn gymorth allweddol i atyniadau, llety, lletygarwch a darparwyr gweithgareddau yma yng Nghymru.

Straeon cysylltiedig