BikePark Wales yng Nghoedwig Gethin ger Merthyr Tudful yw'r diweddaraf o blith llwyth o lefydd i fwynhau beicio mynydd yng Nghymoedd y De, un o ganolfannau beicio Cognation. Anna Walters sy'n esbonio beth sydd mor wahanol am y ganolfan newydd hon, sydd wedi codi lefel beicio mynydd ym Mhrydain gam yn uwch.

Beth yw BikePark Wales?

Mae pobl wastad yn gofyn i mi, 'Beth yn union ydi parc beics?'. Fe synnech chi mor anodd ydi ateb y cwestiwn yma, gan fod cymaint o bethau bach gwahanol yn mynd tuag at greu'r naws unigryw a gewch chi mewn unrhyw barc beics gwerth ei halen. Y llwybrau beicio sy'n dod gyntaf, wrth gwrs, ac mae amrywiaeth o lwybrau o'r radd flaenaf yn BikePark Wales. Wedyn mae'r bws sy'n medru mynd â chi i ddechrau'r daith, caffi yn y coed, a siop lle gallwch chi logi neu brynu beic. Mae hyd yn oed yn bosib i chi drefnu sesiwn hyfforddiant i'ch rhoi ar ben y ffordd, neu i roi graen ar eich sgiliau ar y beic.

Lle i feicwyr mentrus, felly?

Gogoniant y parc yw bod pawb, o fewn rheswm, yn medru dod drwy'r gât a chael diwrnod i'r brenin yn y mynyddoedd, boed law neu hindda. Hygyrchedd ydi sylfaen y lle; mae llwybrau o bob math ar gyfer beicwyr o bob math, rhai ohonynt ag wyneb i bob tywydd. Mae'r teulu i gyd yn medru mynd ar hyd y Mochyn Daear, llwybr wedi'i raddio'n wyrdd (hawdd) sy'n mynd mewn cylch am gilomedr drwy'r goedwig, ar dir gweddol esmwyth a gwastad.

Yna mae gennym ni lwybrau braf, ond ychydig yn fwy heriol, i chi gael blas ar yr hyn sy'n eich disgwyl yn nes tua chopa'r mynydd. Wrth ymyl y fynedfa i'r Mochyn Daear, o flaen y Caffi, mae'r 'llwybr pwmpio'. Dyma lwybr arall sy'n mynd mewn cylch, ond y nod yma ydi gwella sgiliau technegol, ac mae'n addas i bawb ei fwynhau, gan gynnwys plant tair blwydd oed ar feiciau ymarfer a beicwyr proffesiynol sy'n neidio dros y twmpathau.

Oes mwy o her na hynny i feicwyr profiadol?

Mae'r llwybrau ar lethrau'r mynydd yn dra gwahanol i'r Mochyn Daear - maen nhw'n hirach ac yn galetach. Rydyn ni wedi graddio'r rhain o las i ddu, ar yr un patrwm â llethrau sgïo yn yr Alpau, fel y gallwch chi ddewis llwybr sy'n addas i chi. Mae gennym ni rai o'r disgynfeydd hiraf yng Nghymru, ac ar rai ohonynt bydd hyd yn oed y rhai gorau'n cymryd tua chwarter awr i gyrraedd y gwaelod. 

Os ydych chi'n chwilio am glamp o her, mae'n rhaid i chi roi cynnig ar y llwybrau coch a du yn BikePark Cymru, lle byddwch chi'n neidio ac yn disgyn drwy'r coed a'r creigiau. Roedden nhw'n ddigon o her i'r cystadleuwyr pan gynhaliwyd Pencampwriaethau Cymru a Phrydain yma yn 2013 a 2014.

Mae'n swnio fel bod cyrraedd y copa'n dipyn o gamp...

Mae dwy ffordd o fynd i ben y bryn yn BikePark Wales, ac mae hynny'n beth arall sy'n dda am barc beics. Os ydych chi'n feiciwr heini iawn, ewch ar y trac sengl i ben Mynydd Gethin at uchder o 491 metr. Ond os mai dim ond eisiau cael hwyl yn gwibio i lawr y llethrau ydych chi, ewch yn hamddenol gyda'ch beic ar y bws i'r copa. Wrth wneud hynny bydd digon o amser i chi sgrialu i lawr y llethrau bymtheg gwaith mewn diwrnod.

Ar ben hyn i gyd mae rhyw naws braf i'r lle a fydd yn siŵr o roi gwên ar eich wyneb. Does dim yn well gen i yn y byd i gyd nag ymlacio yng nghaffi'r goedwig gyda thamaid o deisen a phaned (neu beint!) ar ôl diwrnod gwych ar gefn y beic.

Taith o gwmpas Canolfan Bike Park Wales 

Straeon cysylltiedig