Lle perffaith i hyfforddi

Tywyswr Alpaidd oedd fy nhad, ac fe symudon ni i Ddeiniolen ger Bwlch Llanberis er mwyn iddo fedru dringo. Fe fydden ni'r hogiau lleol yn mynd ar ein beics i odre'r Wyddfa ac i ffwrdd â ni, a chael seibiant hanner ffordd i nofio yn y llyn. Roedden ni'n adnabod yr ardal fel cefn ein dwylo. Roedd yn lle gwych i dyfu i fyny.

Roedd fy nhad yn feiciwr brwd hefyd. Pan oeddwn i'n tyfu i fyny, ar gefn beic y byddai llawer o bobl yn mynd o un pentref i'r llall. Ymhen hir a hwyr, cefais innau flas mawr ar feicio, a rasio.

Mae Mam yn dal yn byw yng Ngogledd Cymru, a phob tro dwi'n mynd i'w gweld, mae'n rhaid i mi fynd ar gefn fy meic ar hyd y ffyrdd lle bûm yn ymarfer ers talwm. Dwi'n mynd allan ar hyd yr arfordir, i fyny tua Beddgelert, ar hyd dyffryn Nant Gwynant, i lawr drwy Fwlch Llanberis, ac yn ôl adref. Mae'n daith aruthrol o dda. Dwi'n mynd i bob cwr o'r byd ar fy meic, a does yr unman gwell i feicio, nag unrhyw le prydferthach nag Eryri.

Dwi'n mynd i bob cwr o'r byd ar fy meic, a does yr unman gwell i feicio, nag unrhyw le prydferthach nag Eryri."

Mae'n lle sy'n eich cyffroi chi. Dwi i bob amser yn teimlo gymaint gwell ar ôl bod yng Ngogledd Cymru. Mae cymaint i'w wneud yn yr awyr agored, a phopeth mor agos at ei gilydd. Dywedwch eich bod yn aros yn Llanberis neu Gaernarfon. O'r fan honno gallwch fynd i lan y môr, i weld yr holl gestyll, neu fynd dros y bont i Ynys Môn a'r traethau hyfryd sydd yno. Gallwch ddringo i gopa'r Wyddfa, wrth gerdded neu ar hyd Rheilffordd yr Wyddfa.

Llun o Gastell Caernarfon o'r de, gyda chychod yn yr harbwr o flaen y castell

Castell Caernarfon

Hwyl i'r teulu oll, ar y beic neu beidio

Mae Pili Palas yn dod i feddwl, y fferm glöynnod byw ar Ynys Môn. Gallwch fynd i'r Mynydd Gwefru a dysgu popeth am ynni trydan dŵr fel y cynhyrchir yng Ngorsaf Bŵer Dinorwig. Neu ewch i Feddgelert a bod yng nghanol yr holl hanes a diwylliant, lle mae'r Gymraeg a'r hen chwedlau'n dod yn fyw. Mae amrywiaeth anhygoel o bethau i'w gwneud.

Wrth fynd ati i ddechrau beicio gyda'r teulu, y peth cyntaf i feddwl amdano yw pa fudd a gewch chi ohono. Ydych chi'n chwilio am rywfaint o hwyl, am ffordd i gadw'n heini a cholli pwysau, neu rywbeth i'r plant ei wneud? Gofynnwch i chi'ch hun pam rydych chi eisiau beicio, a dewiswch y beic mwyaf addas ar gyfer hynny. Gwnewch yn siŵr fod gennych chi'r dillad iawn, a meddyliwch yn ofalus am ble byddwch chi'n mynd ar gefn eich beic. Mae'n well gen i feicio tuag at ryw fan penodol, lle gallaf gael seibiant, paned o goffi ac ychydig o hwyl, cyn troi'n ôl am adref. Mae'n werth chweil cael pen draw neu ryw bwrpas i'r daith, yn hytrach na ryw grwydro o amgylch y lle heb syniad ble i fynd.

Tai cerrig a phont wrth yr afon

Beddgelert, Eryri

Ffyrdd braf, fel y bobl

Ychydig iawn o bobl sy'n gwybod fod Cymru'n un o'r llefydd gorau yn y byd i fwynhau mynd ar gefn eich beic. Mae yma ddringfeydd naturiol heb eu hail, heb sôn am yr amgylchedd, y llynnoedd, yr arfordir, y ffyrdd tawel, y golygfeydd - mae'n fendigedig.

Peth arall rwy'n hoff iawn o'i wneud ydi galw i mewn i dafarn leol, ac eistedd yno'n cael peint a sgwrs efo pobl y lle. Maen nhw'n gymaint o hwyl. Hen ardal chwareli llechi yw Llanberis. Roedd bywyd yn anodd ers talwm, a'r ffordd yr oedden nhw'n ymdopi â hynny oedd drwy chwerthin, ac mae'r synnwyr digrifwch yn gryf yma o hyd.

Llun o'r awyr o ffordd hir rhwng y mynyddoedd

Bwlch Llanberis, Parc Cenedlaethol Eryri

Straeon cysylltiedig