Error message

Could not retrieve the oEmbed resource.

Tyfu i fyny

Fe symudon ni i Lanrhaeadr tua deng mlynedd yn ôl. Roedden ni'n chwilio am y llefydd gorau i ni fel beicwyr mynydd ac yma mae cartref ysbrydol Mam. Mae hi'n fenyw agos i'r pridd, ac yn dipyn o hipi, wrth ei bodd yn rhedeg yn rhydd yn yr awyr agored. Mae Dad yr un mor frwdfrydig am fyw yn yr awyr agored, ond mae'n gymeriad mwy dygn a chystadleuol, ac mae'n credu y gallwch gyflawni unrhyw beth os ydych chi'n ddigon awyddus a phenderfynol.

Fydden ni ddim mor llwyddiannus fel beiciwr mynydd oni bai am fy magwraeth. Fe dyfon ni i fyny yn yr awyr agored, yng nghanol byd natur. Fel hyn y dysgon ni sut mae pethau go iawn, a beth sy'n bwysig. Fe osodon ni ddau lwybr beicio yma pan symudon ni ddeng mlynedd yn ôl, a phlannu coed pinwydd bach o'u cwmpas. Mae'r coed bellach wedi tyfu'n anferth, ac mae'n anhygoel meddwl ein bod ninnau wedi tyfu gyda nhw.

Llefydd arbennig

Mae'r Berwyn yn fendigedig i gerdded neu i fynd ar gefn beic. Mae ardal Llangollen yn arbennig o hardd. Rydyn ni wedi gosod traciau yng nghyffiniau Betws-y-Coed hefyd, ac mae'n wych gallu dod oddi ar y beic a phlymio'n syth i'r afon. Mae'n ardal arbennig iawn i ni. Pan symudon ni yma doedd fawr neb yn ymhel â beicio mynydd. Erbyn heddiw does dim rhaid i chi fynd mwy nag awr oddi yma cyn i chi gyrraedd pedwar neu bump o draciau da iawn. Fy mrawd mawr, Dan, yw un o'r hoelion wyth sydd wedi gosod traciau yn yr ardal. Mae newydd symud i Fachynlleth, lle gwych arall i reidio. Rydyn ni'n amau ei fod wedi rhedeg allan o lefydd i osod traciau adref, felly bu'n rhaid iddo fynd i chwilio am rywle newydd.

Wrth fynd ar fy meic ym Mro Dyfi rwy'n teimlo cysylltiad eithriadol o gryf â'r tir. Gallwn fod yn penio i lawr llethr dychrynllyd, gyda cherrig yn tasgu oddi ar y teiars a 'ngwynt yn fy nwrn, wir yn llawn cyffro. Neu gallwn fod yn gwibio ar hyd llwybr heulog, braf ymhlith bysedd y cŵn, gyda gwenyn yn suo'n hamddenol, ffrwd fach yn byrlymu dros gerrig mwsoglyd, arogl coed pinwydd yn llenwi fy ffroenau, a barcutiaid cochion yn hedfan fry uwchben. Allech chi ddim cael dau brofiad mwy gwahanol. Mae'n rhaid i mi fod yn ddiolchgar am y cyfle i weld byd natur Cymru yn ei holl ogoniant - a chael coblyn o amser da wrth wneud! Dyna pam dwi wrth fy modd yn beicio mynydd yng Nghymru.

Person yn reidio beic mynydd ar drac beic

Dyfi Bike Park

Haf o hyd

Mae pobl yn aml yn gofyn a ydw i'n gallu beicio dim ond am hwyl y peth, ac am wn i, fe dreulion ni rai blynyddoedd yn canolbwyntio ychydig bach gormod ar hyfforddi. Rydyn ni'n cadw pethau'n syml bellach - yn beicio er mwyn yr hwyl. Mae'r lle yma mor cŵl. Gallwn fod yn paratoi ar gyfer fy reid nesaf yng nghwpan y byd, ond wrth fy ochr bydd ffrindiau o'r ardal sy'n gweld beicio fel pleser pur, heb ddim ar eu meddyliau ond cael diwrnod da. Mae'n gallu bod yn help, fe fyddai'n anghofio weithiau mod i'n hyfforddi am fy mod i'n cael cymaint o hwyl.

Dydyn ni ddim yn byw a bod ar ein beics - fe brynon ni gwch bach yn ddiweddar felly byddwn yn bachu pob cyfle y gallwn ni i hwylio draw i Aberdyfi neu Ynys-las. Pobl y mynydd ydyn ni, felly mae'n braf dod i ddarganfod yr arfordir, mae hi'n haf o hyd yma. Crisialodd Dan y peth yn berffaith. Ar ôl bod ar daith enfawr wrth hyfforddi un bore, aeth yn y cwch i Aberdyfi a dweud: 'Alla i ddim credu mod i'n byw fel hyn.' Mae'n llygad ei le. Fel hyn mae bywyd bob dydd i ni. Ac yn well fyth, does dim rhaid teithio'n rhy bell i fynd o le i le. Gallwch chi fynd o ben mynydd i lan y môr mewn ugain munud.

Golygfa o draeth tywodlyd ac awyr las gyda chymylau gwyn

Aberdyfi, Ceredigion

Straeon cysylltiedig