Mae Urdd Gobaith Cymru yn fudiad gyda bron i 60,000 o aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed. Ers 1922, mae’r Urdd wedi darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc fwynhau profiadau trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n fudiad cwbl unigryw sy’n sicrhau cyfleoedd celfyddydol, chwaraeon a chymdeithasol i blant a phobl ifanc Cymru.

Mae drysau pedwar canolfan breswyl yr Urdd ar agor i bawb drwy gydol y flwyddyn. O deuluoedd i griwiau o ffrindiau, i’r rhai sy’n chwilio am brofiadau anturus. Wedi eu lleoli mewn lleoliadau hardd ar draws Cymru, o arfordir Ceredigion i lannau Llyn Tegid, o goetiroedd Pentre Ifan i brofiad canol dinas ym Mae Caerdydd – mae gwyliau gyda’r Urdd wir yn cynnig rhywbeth i bawb.

Rhwng y pedwar gwersyll mae’r Urdd yn denu dros 50,000 o ymwelwyr y flwyddyn ac yn ddiweddar rydym wedi buddsoddi bron i £9.5M yn moderneiddio a datblygu’r gwersylloedd er mwyn sicrhau ein bod yn cynnig y cyfleusterau gorau i’n gwersyllwyr. Dyma flas ar gynnig pob gwersyll...

Gwersylloedd Haf yr Urdd 2023

Gwersyll Llangrannog

Agorwyd canolfan breswyl cyntaf yr Urdd, Gwersyll Llangrannog, nôl yn 1932. Mae’r gwersyll yn edrych dros Fae Ceredigion, ger Llwybr yr Arfordir, ac yn cysgu 450. Mae amrywiaeth o gyrsiau ar gael i blant, phobl ifanc a theuluoedd yn ogystal â diwrnodau adeiladu tîm. Yn arbenigo mewn gweithgareddau antur, gallwch fwynhau llwyth o weithgareddau i’r teulu oll: llethr sgïo sych, cwrs antur, beiciau quads, go-karts, llinell sip, marchogaeth, nofio a llawer mwy.

Agorwyd Calon y Gwersyll yn 2022, prosiect sydd wedi moderneiddio rhannau o’r gwersyll gan gynnwys neuadd fwyta a bloc llety newydd sy'n addas i deuluoedd a grwpiau o ffrindiau. Mae golygfeydd gwirioneddol hyfryd dros Fae Ceredigion. Un o uchafbwyntiau'r gwyliau i lawer, gan gynnwys fi, yw'r daith gerdded i lawr i'r traeth i wylio'r haul yn machlud a mwynhau hufen iâ! 

Tad a merch yn mwynhau ar y rhaffau uchel yn Llangrannog.
Aelod o staff yr Urdd yn gwisgo het coch, gwyn a gwydd yn cario plentyn ifanc.
Merch yn sgïo ar lethr Llangrannog. Mae hi'n gwisgo siwmper bing a helmed a menig du.

Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Gwersyll Caerdydd

Wedi ei leoli yng nghanol bwrlwm Bae Caerdydd, o dan do Canolfan Mileniwm Cymru mae Gwersyll Caerdydd. Mae’r gwersyll yn rhoi blas o fywyd dinas i blant, pobl ifanc ac i deuluoedd. Mae’r llety yn cynnig 153 o wlâu a phob ystafell yn en-suite. Mae staff cyfeillgar y gwersyll yn cynnig cymorth i westeion i fynd ar deithiau preswyl a gwneud y mwyaf o’r gweithgareddau a’r atyniadau sydd ar gael ym mhrifddinas Cymru, gan gynnwys ymweld â Stadiwm Principality, taith ar gwch cyflym o amgylch y bae neu docynnau i wylio sioe yng Nghanolfan y Mileniwm.

Yn 2021 bu Gwersyll Caerdydd yn gartref i deuluoedd wedi ffoi o Afghanistan.

Darllen mwy: 24 awr yng Nghaerdydd.

Tu allan i wersyll yr Urdd Bae Caerdydd gydag adeilad brics coch y Pierhead yn gefndir.

Gwersyll yr Urdd Caerdydd, Bae Caerdydd

Gwersyll Glan-llyn

Mae Gwersyll Glan-llyn wedi’i leoli ar lan Llyn Tegid ger Y Bala, o fewn ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’r ganolfan yn arbenigo mewn gweithgareddau awyr agored ac yn cysgu hyd at 245 ar y tro. Yn ddiweddar mae'r safle wedi derbyn gwaith uwchraddio sylweddol gwerth £2m. Mae'r Ganolfan Hyfforddi Gweithgareddau Dŵr yn adnodd o'r radd flaenaf sy'n cynnwys llety a chyfleusterau hunan-arlwyo, ardaloedd cyfarfod, ystafelloedd newid, a gweithdy. 

Ymysg y gweithgareddau i fanteisio arnynt tra’n aros yng Nglan-llyn mae saethyddiaeth, bowlio deg, pwll nofio a chwrs rhaffau uchel. Ar y dŵr beth am fwynhau sesiwn adeiladu rafft, canŵio, hwylio, padl fyrddio neu rwyfo?

Criw o bobl ifanc yn mwynhau yng nglan llyn Isa.

Criw ar wyliau teulu Glan-llyn yn mwynhau ar lyn Tegid

Gwersyll Glan-llyn Isa’

Agorwyd Glan-llyn Isa’ yn 2021 - gwersyll hunan arlwyo, annibynnol, sydd dafliad carreg o wersyll Glan-llyn, ond eto yn gwbl ar wahân. Y lleoliad perffaith ar gyfer teuluoedd, criw ffrindiau, grŵp ieuenctid neu i drefnu cwrs, gweithdy neu gynhadledd fach.

Mae’n llety hunangynhaliol sy’n cysgu hyd at 40 (gydag ystafelloedd gyda chyfleusterau anabl). Mae cegin fawr bwrpasol ac adnoddau coginio a chyfarfod tu allan, yn cynnwys popty pitsa, adnoddau barbeciw a chrochan tân, ynghyd â lolfa braf i ymlacio a chymdeithasu. Mae Glan-llyn Isa’ yn cynnig profiadau annibynnol a hyblyg i grwpiau. Gallwch hefyd fanteisio ar yr amrywiaeth o adnoddau awyr agored sydd yng Ngwersyll Glan-llyn, neu ddefnyddio’r ganolfan fel lleoliad i grwydro Eryri.

Ystafell gymdeithasol fawr yn Glan Llyn Isa gyda bwrdd bwyd yn eistedd nifer o bobl a soffas cyfforddus gwyrdd.
Hen gartref mawr cerrig gydag arwydd Glna-llyn Isa tu allan.

Glan-llyn Isa', ger Y Bala

Pentre Ifan

Gwersyll sy’n rhoi blaenoriaeth i’r amgylchedd, lles, a’r Gymraeg yw Pentre Ifan, wedi ei leoli rhwng Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Mynyddoedd Preseli

Mae Pentre Ifan yn ddihangfa ddigidol sydd yn annog pobl ifanc i gysylltu â’u tirlun amgylcheddol a diwylliannol a phrofi ffordd o fyw sy'n fwy cynaliadwy. 

Mae lle i 40 person gysgu yn y gwersyll dros y gaeaf, a lle i dros 75 dros gyfnodau'r haf, gyda phebyll saffari yn cael eu defnyddio fel rhan o'r profiad gwersylla. Mae cyfleusterau anabl ar y safle.  

Ynghyd â llety en-suite a phebyll glampio, mae ardaloedd arlwyo ac ymolchi sy'n defnyddio pŵer solar, ardd perlysiau, cegin a phopty pitsa awyr agored a llecynnau lles ar y safle. 

Ymysg y gweithdai ar gynnig mae sesiynau gwyllt grefft, coginio o'r pridd i'r plât, ffasiwn gynaliadwy, ioga a serydda, a chyfle arbennig i adrodd chwedlau wrth y tân fin nos.

Dilynwch Yr Urdd ar Instagram, Facebook a Twitter am y newyddion diweddaraf.

Adeiladau cerrig gyda gardd o'u blaenau. Mae logo triongl coch gwyn a gwyrdd yr Urdd o'u blaen.
Pebyll saffari gyda fflagiau coch, gwyn a gwyrdd.
Popty pizza coch tu allan ar wal gerrig.

Gwersyll yr Urdd Pentre Ifan, Sir Benfro

Straeon cysylltiedig