Beth sy’n gwneud Cymru'n berffaith ar gyfer gwyliau antur i’r teulu? Mae’r tirlun naturiol hwn yn achub y blaen cyn dechrau! Mae'r copaon enfawr, y llynnoedd grisial a'r moroedd mawr yn aros amdanoch...

Ond mae llawer mwy na hynny. I ddechrau, mae’r cyfan yn agos at ei gilydd – mae llawer iawn wedi ei wasgu i le bach. Mewn wythnos o wyliau antur teuluol yng Nghymru gallech brofi beicio mynydd o safon fyd-eang, heicio, padlo, gweithgareddau arfordirol a hyd yn oed gwibio ar linell zip a darganfod ogofeydd!

Waeth beth fo lefel eich criw – yn bobl ifanc yn eu harddegau'n llawn adrenalin neu'n blant oedran cynradd sy’n dechrau nofio a beicio - mae rhywbeth i weddu pob gallu. 

Wrth gwrs, gall cost antur deuluol ddechrau pentyrru wrth i chi ychwanegu llety a bwyd, ond mae gan Gymru ddigon o fannau gwersylla, bythynnod hunanarlwyo ac ystafelloedd gwely a brecwast yn cynnig llety o safon am bris rhesymol. Mae digonedd o fwytai a thafarndai da a rhesymol hefyd - fe gewch chi fwy am eich arian yma!

Gwyliau beicio i’r teulu

Mae gennym rai o’r mannau gorau yn y byd ar gyfer reidwyr profiadol, ond mae digonedd o lecynnau gwastad ac hawdd o gwmpas llynnoedd a choedwigoedd deiliog, sy’n ddelfrydol ar gyfer y plant iau hefyd. Os yw'ch plant yn gyffyrddus ar gefn beic, bydd rhywbeth at eu dant yn sicr.

Ar gyfer beicio mynydd i’r teulu, mae mannau fel Coed y Brenin, Parc Fforest Afan a Choed Llandegla yn cynnig milltiroedd o lwybrau, o rai gwyrdd ar gyfer dechreuwyr i rai du ar gyfer beicwyr profiadol iawn. Maen nhw’n ddelfrydol os yw'ch plant ar lefelau gallu amrywiol. I gael her go iawn, rhowch gynnig ar y llethrau yn hen chwarel lechi Antur Stiniog – maen nhw’n sicr o godi curiad eich calon. Mae gan bob un o’r rhain gaffis a mannau llogi beiciau ac offer hefyd.

A does dim rhaid mynd i ganolfan arbenigol i fwynhau beicio i’r teulu yng Nghymru. Mae gennym dros 250 milltir o lwybrau beicio. Prin fod gwell ffordd o fynd a mwynhau diwylliant a chefn gwlad na beicio ar lan afonydd heddychlon a heibio cestyll  mewn lleoliadau fel Cwm Elan a Llwybr Taf. Paciwch bicnic, gwisgwch eich helmed a pharatowch i bedlo!

Teulu’n beicio ar lwybr coedwig yng Nghoed y Brenin.

Beicio gyda’r teulu ar lwybr coedwig yng Nghoed y Brenin.

Gwyliau chwaraeon dŵr i’r teulu

Rydyn ni wrth ein boddau ar y dŵr yma yng Nghymru! Mae dewis eang o ran anturiaethau chwaraeon dŵr i’r teulu ar draethau tywodlyd, llynnoedd llonydd ac afonydd troellog hamddenol. 

Syrffio

Yn ffodus, mae llawer o’n traethau’n cael tonnau hir, cyson. Mae gennych ddigonedd o amser i baratoi at ddal eich ton gyntaf a phan lwyddwch chi, bydd yn gymharol esmwyth ac yn para am oes. Unwaith y byddwch wedi magu hyder, mae digon o donnau canolig a mwy heriol i’w meistroli.

Gall plant iau ddechrau gyda chorff-fwrdd – mae cael teimlad am ddal ton heb orfod ceisio sefyll yn ffordd wych o fagu hyder. Mae gan lawer o’n traethau syrffio gorau ysgolion syrffio sy’n darparu gweithdai a’r holl offer. Mae Sir Benfro, Penrhyn Gŵyr a Phen Llŷn yn arbennig o dda. Does dim rhaid mynd i’r traeth hyd yn oed – mae gan Adventure Parc Snowdonia lagŵn a adeiladwyd yn arbennig gyda thonnau perffaith bob 90 eiliad!

Dau blentyn yn cario bwrdd syrffio ar y traeth.

Dysgu syrffio ar Benrhyn Gŵyr

Arfordira

Mae arfordira’n cynnwys darganfod yr arfordir drwy sgramblo, nofio a neidio i mewn ar ei hyd. Mae’n hanfodol mynd gyda thywysydd cymwysedig i’ch cadw’n ddiogel a sicrhau nad ydych chi’n niweidio’r arfordir na tharfu ar y bywyd gwyllt. Cewch wisgo siwt wlyb, menig, esgidiau addas, helmed ac offer arnofio. Bydd plant hŷn wrth eu boddau. Mae’n ffordd wych o gael hwyl yn y dŵr a dysgu tipyn wrth wneud.

Er nad oes rhaid bod yn nofiwr cryf, rhaid bod yn hyderus yn y dŵr. Mae lleiafswm oedran yn amrywio – bydd rhai gweithredwyr yn gadael i blant wyth oed gymryd rhan, ac eraill yn gofyn i blant fod yn 10 cyn gallu mentro. Ac am eich bod mor ysgafn yn y dŵr, prin yw’r cyfyngiadau o ran pwy all gymryd rhan. Mae gweithredwyr fel Celtic Quest Coasteering yn cynnig teithiau arfordira hygyrch i ystod eang o bobl anabl, gan gynnwys pobl fyddar, dall, plant ac oedolion â nam ar eu clyw a’u llygaid, a phobl ag anghenion addysgol ychwanegol.

Darllen mwy: Arfordira yng Nghymru

Bachgen yn Abereiddi, Sir Benfro - mewn siaced achub felen a helmed goch.
Teulu’n bracso drwy greigiau mawr oddi ar arfordir Gorllewin Cymru.

Cael hwyl wrth arfordira yn Sir Benfro

Canŵio a chaiacio

Môr, afonydd, llynnoedd – mae dewis eang o fannau caiacio a chanŵio yng Nghymru. Mae'r llynnoedd yn berffaith i'r rhai lleiaf badlo a darganfod y dŵr a’r bywyd gwyllt. Mae sawl un o’n hafonydd – fel yr afon Gwy a Theifi – yn ddelfrydol ar gyfer taith mewn canŵ hefyd. Amserwch yn gywir a gallwch fynd gyda'r cerrynt yr holl ffordd i lawr – prin fydd angen padlo - yna bydd digonedd o amser i wylio adar a gweld y byd yn mynd heibio.

Gall rhwyfwyr mwy profiadol ddewis gwneud anturiaethau aml-ddiwrnod, gan wersylla dros nos dan y sêr, neu herio’r tonnau mewn canŵ neu gaiac o gwmpas yr arfordir.

Darllen mwy: Canŵio a chaiacio yng Nghymru

Mam a merch yn caiacio ar lyn

Hwyl ar y dŵr yn Llyn Gwynant yn Eryri

Rafftio a mynd ar RIB

Ffansïo rhywbeth ychydig cyflymach? Beth am rafftio dŵr gwyn! Mae dewis o lefelau hefyd – gan gynnwys disgyniadau pwrpasol Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd ble mae modd gostwng lefel y dŵr er mwyn i blant mor fach â chwech oed gymryd rhan, a dŵr gwyn a throbyllau naturiol Afon Tryweryn yn y Ganolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol yng Ngogledd Cymru. Mae angen i chi fod yn 10 oed neu hŷn i gymryd rhan yma.

Os yw rhwyfo’n teimlo fel gormod o waith caled, gallwch ddewis cyffro cyflym taith RIB ar yr Afon Menai yng Ngogledd Cymru. Yn ogystal â gwibio â’r gwynt yn sgubo drwy eich gwallt, cewch olwg agos ar y dŵr gwyllt enwog a elwir yn Bwll Ceris a dod mor agos â phosib at y ddwy bont enwog sy’n cysylltu Ynys Môn â'r tir mawr.

Canolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd

Rafftio yng Nghanolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol Caerdydd

Gwyliau cerdded i’r teulu

Mae miloedd, yn llythrennol, o lwybrau cerdded yma yng Nghymru. Y duedd ar gyfer gwyliau cerdded i’r teulu yw canolbwyntio ar ein tri pharc cenedlaethol gyda chopaon epig Eryri, bryniau heriol Bannau Brycheiniog ac arfordir Sir Benfro yn denu’n bennaf. Ond mae llwybrau cerdded rhagorol ymhob cwr o Gymru – o deithiau hamddenol drwy warchodfeydd natur i gerdded o ddifri o fore gwyn tan nos.

O osgoi’r llwybrau mwyaf poblogaidd, mae’n bosib cerdded am oriau heb weld un enaid byw arall. Ac mae rhythm cerdded yn therapiwtig dros ben – mae’n meithrin sgwrs, ac yn saib perffaith o'r iPads a'r byd digidol. Efallai mai dyma pryd y gwelwch fod eich arddegwr pwdlyd yn dechrau siarad â chi unwaith eto!

Darllen mwy: Cerdded yng Nghymru

Teulu’n cerdded ar Lwybr Arfordir Cymru.

Cerdded ar Lwybr Arfordir Cymru ger Aberdaron

Mwynhau llinellau zip, cerdded ceunentydd a darganfod ogofeydd

Mae Gogledd Cymru’n ganolbwynt go iawn i weithgareddau adrenalin. Ar gyfer antur gwirioneddol gofiadwy i godi curiad calon eich teulu, gallwch daranu drwy’r awyr am 100 milltir yr awr ar linell zip gyflymaf y byd, darganfod rhwydweithiau maith o dwnelau tanddaearol ar drampolinau enfawr, neu abseilio i lawr rhaeadr ar antur cerdded ceunant. 

Mae llawer o’r gweithredwyr hyn yn cynnig gweithgareddau cyffrous ar gyfer y to iau o anturiaethwyr hefyd – mae dringo rhaffau yn y coed yn ffefryn arbennig. Gallwch ddarganfod hanes cyfoethog y diwydiant mwyngloddio yng Nghymru hefyd wrth fynd ar deithiau tywys drwy dwnelau hynafol yn ddwfn o dan y ddaear.

Bachgen bach ar linell zip yn Zip World Fforest.
Grŵp o bobl ar rwydi’r parc trampolîn tanddaearol Bounce Below yn Zip World Slate Caverns.

Anturiaethau cyffrous ar y ddaear ac oddi tani

Cadwch yn ddiogel!

Mae anturiaethau awyr agored yn hwyl gwych ac mae’n rhoi cyfle rhagorol ar gyfer gweithgareddau anturus ond cofiwch ddarllen am y peryglon, a gwnewch yn siŵr eich bod wedi paratoi o flaen llaw. 

Straeon cysylltiedig