Glampio yn y Ceudyllau Llechi, Eryri

Lle diddorol iawn yw Blaenau Ffestiniog: cilfach fechan ym Mharc Cenedlaethol Eryri lle mae canrifoedd o chwarela llechi wedi creu tirwedd fel y lleuad yn y mynyddoedd. Yn llawn menter, mae’r bobl leol wedi manteisio ar hyn, ac yma bellach mae canolbwynt Cymru ar gyfer chwaraeon antur. Mae’r chwe llety saffari moethus yma yng nghanol y cyffro i gyd, a’r ceudyllau LlechweddZip WorldBounce Below ac Antur Stiniog ar y trothwy, a theyrnasoedd mynydd Eryri i bob cyfeiriad.

People bouncing on underground trampolines
Bounce Below, Blaenau Ffestiniog

Fforest, Aberteifi

Bu’r bobl yn Fforest wrthi’n dawel yn creu rhywbeth cwbl hudolus dros y degawd diwethaf. Mae ganddynt fentrau teuluol ar waith mewn tri man o gwmpas Aberteifi, gydag amrywiaeth o gromenni, cabanau, pebyll cloch, llofftydd a gwersyll arfordirol i aros ynddynt. Bob mis Awst, byddant yn cynnal cynulliadau wythnos – Fforest Gather – sy’n dod â’r gorau o ethos unigryw Fforest ynghyd am wyliau teuluol sy’n llawn o ymgysylltu creadigol.

Fire pit in the forest.
Dome accommodation with two deck chairs outside.
Fforest

Penhein, Sir Fynwy

Y neilltuaeth wledig sy’n gwneud Penhein mor hudolus. Mae’r pebyll glampio Persiaidd yn swatio mewn coetir diarffordd mewn cefn gwlad diddiwedd – lle perffaith i adeiladu den, padlo a rasio brigau i lawr yr afon. Trefnir digonedd o ddigwyddiadau teuluol gan y teulu ffermio sy’n cynnal y lle, fel byw yn y gwyllt a choginio ar dân gwersyll, ac mae Dyffryn godidog Gwy a bryniau gwych Sir Fynwy yn galw gerllaw.

Tyddyn Isaf, Ynys Môn

Yn cael ei redeg gan deulu ac yn gyfeillgar i deuluoedd, roedd y gwersyll a pharc carafanau hwn yn gwbl haeddiannol pan enillodd wobr AA Gwersyll y Flwyddyn Cymru ychydig flynyddoedd yn ôl. Wedi’i osod yn dwt ar arfordir gogledd-ddwyrain Ynys Môn, mae gan Tyddyn Isaf le chwarae antur i’r plant, llwybr troed i lawr i draeth Llugwy, a siop a bwyty bychan.

Park Gwyliau Plassey, Wrecsam

Hen fferm laeth yn Nyffryn Dyfrdwy yw lleoliad y parc hamdden hwn ar gyfer carafanau teithiol, cartrefi modur a phebyll. Gyda’i bum seren, mae wedi ennill gwobrau lu. Mae cyfleusterau Plassey yn wych: pwll nofio dan do wedi’i wresogi, canolfan grefft ac adwerthu, cwrs golff, siop goffi a bwyty, a hyd yn oed ei fragdy ei hun. Trefnir diwrnodau gweithgareddau arbennig i blant, ac mae yno barc chwarae antur sy’n dilyn thema castell Cymreig.

Quay West, Ceredigion

Tref harbwr hyfryd yw Cei Newydd, y lle gorau yng Nghymru i weld dolffiniaid. Ar y clogwyni uwchlaw’r dref, mae parc gwyliau bywiog Quay West, sy’n cynnig pyllau nofio wedi’u gwresogi, llwybrau natur drwy goetir, a bwyty, bar ac adloniant gyda’r nos.

Two dolphins swimming.
Dolffiniaid

Cosy Under Canvas, Trefyclo, Powys

Yn y lle glampio hudolus hwn, mae pebyll iwrt a chromenni moethus Cosy Under Canvas mewn paradwys o goetir naturiol, a’r cyfan dafliad carreg i ffwrdd o’r Gelli Gandryll a Chlawdd Offa. Padlo mewn nentydd, twba twym ar wres tân coed, tanau gwersyll, sêr y nos uwchben ... oes angen rhagor?

Trellyn Woodland Camping, Abercastell, Sir Benfro

Mae’r darn bach hwn o nefoedd Sir Benfro yn cadw ei hun yn fwriadol o fach a phrydferth, ac yno ddim ond chwe llain, tair iwrt a dwy gromen. Ond yn Nhrellyn fe gewch chi sawna tân coed a ffwrn pizza, a chimwch a chranc ffres wedi’u dosbarthu i’ch drws (neu’ch fflap, yn hytrach) o’r traeth gerllaw. Nefoedd yn wir.

Bae’r Tri Chlogwyn, Penrhyn Gŵyr

Gellid dadlau mai yma mae’r olygfa orau o unrhyw wersyll ym Mhrydain, yn wledd i’ch llygaid wrth ddeffro. Mae’r gwersyll mewn lleoliad gogoneddus ar ben bryn uwchlaw traeth eiconig Bae’r Tri Chlogwyn, a holl atyniadau Gŵyr ac Abertawe gerllaw. Yma derbynnir carafanau, cartrefi modur a phebyll, ac fe gynigir safleoedd glampio ac ysguboriau wedi’u haddasu.

Cars and tents overlooking beach
Bae'r Tri Chlogwyn

Fferm Caerfai, Tyddewi

Gwersylla, bythynnod a phebyll iwrt, ar ben clogwyn sy’n arwain yn syth at Lwybr Arfordir Cymru. Ddim yn ddigon? Mae dinas gadeirlan fechan Tyddewi o fewn pellter cerdded, ac felly hefyd borthladd bach hyfryd Porthclais. Eisiau mwy eto? Fferm organig yw Caerfai sy’n gwneud ei chaws ei hun. Gwych.

Aerial view of Caerfai Beach.
Traeth Caerfai

Straeon cysylltiedig