Mae gyrru’n un ffordd o’i gwneud hi. Ond mae ’na ffyrdd eraill hefyd: cerdded, beicio, bysio, trênio (stêm neu arferol), rhwyfo, hwylio neu farcut-syrffio. Mae braidd yn bell i nofio, cofiwch… 

Llwybr Arfordir Cymru

Llwybr Arfordir Cymru yw’r llwybr arfordirol parhaus hiraf yn y byd, gan redeg ar hyd holl arfordir ein gwlad: am 870 milltir (1,400km). Mae’n syfrdanol o hardd, a daw pob cilfach a phentir â’i chwedl ei hun am forladron a smyglwyr, seintiau a llongddryllwyr, pentrefi coll a chestyll a ddiflannodd o dan y tywod – a rhyw 230 o draethau. Oddi ar yr arfordir mae 50 ynys yn fyw gan adar, tra bo’r môr yn llawn o forloi, llamhidyddion a phod mwyaf y DU o ddolffiniaid.

Dyn a phlentyn - Pen Strwmbl, Sir Benfro

Pen Strwmbl, Sir Benfro ar arfordir Cymru

Dan eich stêm

Bu pobl yn cloddio mynyddoedd Cymru ers cyn hanes: copr, aur, arian, plwm, haearn, llechi, glo, calchfaen, gwenithfaen – tynnwyd pob un o’r bryniau hyn. Trenau fyddai’n cludo’r nwyddau gwerthfawr i borthladdoedd yr arfordir, a chafodd sawl lein fach ei chadw i redeg trenau pleser. Mae Rheilffordd Ucheldir Cymru’n mynd rhwng Porthmadog a Ffestiniog ym mherfeddion Eryri. Mae Rheilffordd Talyllyn yn mynd o Dywyn heibio i goedwigoedd a rhaeadrau. Mae llwybr Rheilffordd Cwm Rheidol yn dirwyn o Aberystwyth i Bontarfynach. A bu Rheilffordd Stêm y Friog yn wreiddiol yn cludo brics a morter i adeiladu tref lan-môr y Friog; bellach mae’n cludo ymwelwyr.

Trenau a bysiau’r arfordir

Llinell Arfordir y Cambrian yw un o’r teithiau trên arfordirol gorau ym Mhrydain, gan redeg rhwng Pwllheli ac Aberystwyth (mae prif linell y Cambria’n dipyn o sioe hefyd, gan redeg traws gwlad i Amwythig drwy’r bryniau). I archwilio gweddill yr arfordir, dal y bws sydd orau: mae Bws Arfordir Llŷn yn gofalu am y gogledd ddwyrain, tra bo’r Cardi Bach yn mynd rhwng perlau arfordirol Ceredigion. Gwasanaethir Llwybr Arfordir Sir Benfro’n arbennig o dda gan rwydwaith o Fysiau Arfordirol i ymwelwyr sy’n ymhyfrydu mewn enwau godidog fel Roced Poppit, a’r Pâl Gwibio. Ewch i wefan Llwybr Arfordir Cymru i gael trosolwg lawn o’r cyfan.

Abergwaun: ar drên neu long

Gallech ddal trên yng ngorsaf Paddington yn Llundain adeg brecwast, a bod yn nhafarn y Fishguard Arms yn Abergwaun erbyn cinio (mae tafarndai eraill ar gael; rydym yn enwi hon yn arbennig am mai dyma hoff dafarn yr actor Matthew Rhys). Yn rhyfedd ddigon, os daliwch chi’r fferi foreol o Rosslare yn Iwerddon, byddwch chi yn Abergwaun erbyn amser coffi – fydd y dafarn ddim wedi agor! Cysurwch eich hun â phaned yn y caffi a'r deli rhagorol y Gourmet Pig yn lle hynny.

Llwybr Mawddach

Os am daith ar feic gyda’r teulu drwy olygfeydd bendigedig, mae Llwybr Mawddach yn ddiguro. Mae’n rhedeg am naw milltir (15km) di-draffig o Ddolgellau i Abermaw ar hyd hen reilffordd, â golygfeydd dros aber afon Mawddach a Chader Idris. Byddwch chi’n pasio dwy warchodfa RSPB ar hyd y daith, cyn croesi pont bren y rheilffordd i mewn i’r Bermo.

Yr anturiaethwr Richard Parks yn cario beic mynydd yn Y Bermo adeg machlud haul.

Yr anturiaethwr Richard Parks, y Bermo, Gwynedd

Straeon cysylltiedig