Error message

Could not retrieve the oEmbed resource.

Prydau gwerth chweil o’ch cartref

Mae Dydd Sant Ffolant yn cael ei ddathlu gyda chyfarchion, cardiau, anrhegion, prydau bwyd a thripiau rhamantus. Gan bod cyfyngiadau mewn grym sy’n atal bwyta allan neu fynd ar drip rhamantus eleni, beth am ddod â’r rhamant yn nes at adre?

Mae bwytai a busnesau ledled Cymru yn cynnig gwahanol syniadau, profiadau bwyta, prydau bwyd safonol a danteithion arbennig y gellir eu mwynhau o ddiogelwch eich cartref. Dyma ychydig o enghreifftiau, gyda llawer o rai eraill ar gael sy’n cynnig profiadau unigryw i bobl leol ledled y wlad.

Mae'r canllawiau cyfredol yn gofyn i bobl aros adref a pheidio â theithio, am y tro. Felly os nad yw'r lleoedd hyn yn lleol i chi, edrychwch ar beth sydd gan rai o'r bwytai ar eich stepen drws i’w cynnig.

Cynhwysion o Dylan’s, Porthaethwy, Ynys Môn

Er bod y tai bwyta poblogaidd yn Llandudno, Porthaethwy a Chricieth ar gau ar hyn o bryd, mae Dylan's wedi agor siop drws nesaf i'w bwyty ym Mhorthaethwy yn ddiweddar, sy’n gwerthu cynnyrch lleol ffres, hanfodion dyddiol, cacennau, llysiau ffres a chigoedd – ac mae nhw hefyd yn gwerthu cinio poeth, blasus a’u pitsas hynod boblogaidd ar gyfer eu pobi o gartref. Gallwch archebu eich cynhwysion ymlaen llaw, sy’n amrywio o gregyn gleision neu gimwch o’r Fenai, cranc o Ben Llŷn, pitsas ffres a pheli toes, cig Edwards o Gonwy a llawer mwy ar-lein, a threfnu eu casglu yn ddiogel o’r siop. Mae Dylan’s Porthaethwy hefyd yn cynnig gwasanaeth tecawê os ydych chi’n awyddus i osgoi coginio yn gyfangwbl!

Ryseitiau ar-lein o Fwyty 1861, Y Fenni

Tra bod y safle ar gau, mae Bwyty 1861 yn sicrhau bod rhywfaint o'r prydau blasus sy’n cael eu gweini yn parhau i fod ar gael i’w mwynhau trwy ychwanegu ryseitiau ar y wefan, er mwyn i chi roi cynnig ar eu coginio'ch hun o gartref. Felly ewch ati i baratoi pryd cartref i’ch anwylyd wedi ei ysbrydoli gan y cogydd Simon a’i wraig Kate, perchnogion y bwyty poblogaidd sydd wedi ennill gwobrau, sy’n rhoi bri ar ddefnyddio cynnyrch Cymreig, lleol yn eu prydau.

Beth am roi cynnig ar y ryseit cig oen gyda saws rhosmari, ac i ddilyn beth am gacen bwmpen a sinsir?  Mae Bwyty 1861 yn anfon negeseuon e-bost yn rheolaidd gydag amrywiaeth o ryseitiau, felly cofrestrwch ar unwaith.

Bocsys cartref Ynyshir, ger Machynlleth

Mae'r bwyty seren Michelin, 5-Rosette AA Cymreig yn cynnig profiad bwyta o safon uchel o adref. Roedd Bocsys Cartref Ynyshir yn y canolbarth yn eithriadol o boblogaidd llynedd, ac o ganlyniad mae’r cogydd enwog Gareth Ward wedi penderfynu parhau i gynnig y gwasanaeth yn 2021. I goroni’r cyfan, mae’r bocsys wythnosol yn gallu cael eu postio i bob cwr o’r wlad. Mae’r pecyn yn cynnwys pryd 3 chwrs, gyda phopeth yn cael ei ddarparu, a’r cyfan sydd angen ei wneud yw ei orffen adref. Mae pecynnau yn para am oddeutu wythnos ar ôl eu hanfon – ac yn cynnwys cyrsiau blasus fel cig oen Cymreig sbeislyd a phwdin taffi gludiog. Archebwch ar wib!

Bwyd i fynd o'r Salt Marsh Kitchen, Tywyn

Mae'r bwyty poblogaidd, Salt March Kitchen yn Nhywyn sydd wedi ennill nifer o wobrau wedi addasu dros y misoedd diwethaf i gynnig gwasanaeth tecawê, ac yn darparu ystod eang o brydau, sy’n defnyddio cynnyrch lleol o ansawdd uchel. Mae’r opsiynau ar y fwydlen yn amrywio o gyri i bysgod a sglodion a phitsas ffres.

Bwyta gartref gyda Heaney’s, Caerdydd

Mae bocsys Bwyta o Gartref Heaney’s yn rhoi tamaid i aros pryd o fwyd bendigedig y bwyty poblogaidd i drigolion y brifddinas. Gellir archebu ar-lein, ac mae pob bocs yn bwydo dau berson ac yn cynnwys fersiwn ychydig yn wahanol o rai o’r prydau blasus sy’n arfer cael eu gweini y tu mewn i’r bar a’r bwyty cyfoes ym Mhontcanna. Ond cofiwch mai nifer cyfyngedig o focsys sydd ar gael, felly archebwch yn gyflym i sicrhau eich bod yn cael gafael ar un mewn pryd! Maent hefyd yn gwerthu gwin a phwdinau, yn ogystal â chinio dydd Sul blasus. 

Archebwch yma - Bocsys bwyta o gartref Heney's 

Checkers o gartref - The Checkers, Trefaldwyn

Er mwyn cadw’r cwsmeriaid lleol yn hapus hyd nes y gall y bwyty safonol agor ei ddrysau unwaith eto, mae The Checkers yn cynnig pecyn Checkers o Gartref – sy’n rhoi’r cyfle i gwsmeriaid fwynhau clasuron Checkers o’u cartref eu hunain, a chael osgoi coginio am noson. Gellir archebu tri chwrs ymlaen llaw, a threfnu i'w casglu'n ddiogel.

Mae’r campweithiau o'r gegin yn cynnwys swffle caws, Wellington madarch a feta a posset lemwn a leim, sy'n ddigon i dynnu dŵr i'r dannedd.

Mae posibl archebu y tri chwrs ymlaen llaw, a threfnu ei gasglu yn ddiogel. Mae rhagor o wybodaeth ar Checkers at Home.

Pecyn bwyta o gartref Y Whitebrook, Trefynwy

Roedd pecyn Bwyta o Gartref Nos Galan y bwyty seren Michelin a 4-Rosette AA The Whitebrook mor boblogaidd nes eu bod wedi penderfynu gwneud yr un fath eto ar gyfer y penwythnos cyn Santes Dwynwen. Gwerthodd y pecynnau pryd pum-cwrs o safon seren Michelin a gynigwyd ar Nos Galan i gyd o fewn dyddiau, felly sicrhewch eich bod yn archebu eich gwledd Santes Dwynwen mewn da bryd.

Bocsys melys at ddant pawb!

Os ydych chi’n dal i chwilio am ysbrydoliaeth, mae nifer o fusnesau yn cynnig bocsys o ddanteithion melys wedi eu creu yn arbennig ar gyfer San Ffolant, y gellir eu postio i unrhyw le. Dyma rai enghreifftiau:

Mae Lime Grove Grazing o Gaerfyrddin yn cynnig bocs Smores Galore ar gyfer San Ffolant sy’n cynnwys danteithion blasus, gwerth chweil.

Mae Scatter & Graze o Gwm Gwendraeth yn cynnig bocs San Ffolant sy'n cynnwys ffrwythau ffres, saws siocled a photel o Prosecco. 

Mae bisgedi siâp calon neu lwyau caru siocled Sweet Snowdonia o Gonwy yn anrheg perffaith i gyd-fynd gyda chwpanaid o goffi neu wydriad o bybli, ac yn gallu cael eu dosbarthu yn lleol yn ardal Conwy neu eu hanfon trwy’r post i unrhyw le.

Gellir rhoi neges bersonol o’ch dewis ar galonnau unigryw Whip Kitchen o Lanelli, ac mae pob calon wedi ei llenwi gyda danteithion dirgel. Rhaid malu’r gragen siocled i’w darganfod!

Straeon cysylltiedig