Dw i’n caru’r môr. Caru gweld yr haul yn disgleirio ar draws y dŵr, gwylio bywyd gwyllt o’m padlfwrdd a gwylio’r sglefrod môr yn arnofio’n hamddenol heibio. Dwi’n caru gweld pysgod yn neidio allan o’r dŵr a’r eiliadau arbennig yna pan mae o’n jyst chdi ar dy fwrdd yn gwylio llamhidyddion yn llamu trwy’r dŵr. Mae arfordir Cymru yn syfrdanol, ac yn le delfrydol am antur, ond y gyfrinach yw paratoi yn feddyliol ac yn gorfforol cyn mynd am antur ar y môr. Dyma rannu fy mhrofiadau gyda chi… 

Menyw yn sefyll yn y môr gyda phadl fwrdd.

Sian Sykes gyda'i phadlfwrdd 

Paratoi

Y peth pwysicaf yw paratoi yn drylwyr. Rydw i’n astudio a chreu mapiau wrth drefnu’r daith gan edrych am fannau i gychwyn a gorffen, nodi risgiau posib ac hefyd llwybrau dianc rhag ofn bydd angen dod a’r siwrne i ben ar frys. Rwyf hefyd yn nodi rhagolygon y tywydd a gwybodaeth am y llanw os yw’n berthnasol.

Gallu a phrofiad

Ewch allan gydag arweinydd profiadol. Parwch eich antur arfordirol â'ch gallu a phrofiad. Peidiwch â mynd i lefydd garw a gwyntog gyda glaniadau cyfyngedig os nad oes gennych unrhyw brofiad o'r amodau hyn. Cadwch yn saff, gan gofio mai diwrnod hamddenol ar y dŵr yw’r nod.

Offer

Mae’n bwysig gwybod pa offer sydd angen ar eich taith, a deall sut mae’r offer yn gweithio. Peidiwch â bod yr unigolyn hwnnw sydd â'r holl offer ond dim syniad sut i'w defnyddio! Profwch eich offer a gwnewch yn siŵr eich bod yn hollol gyfforddus ac yn hyderus yn ei defnyddio fel na fyddwch yn mynd i banig mewn argyfwng. Y peth pwysicaf yw sicrhau eich bod yn gwisgo tennyn wedi ei glymu'n gywir i'r padlfwrdd, a siaced achub / cymorth hynofedd wedi'i ffitio'n dda. Defnyddiwch y rhestr isod i sicrhau bod gennych yr offer priodol ar gyfer yr amodau:

 • Tennyn (wedi ei gysylltu rhwng y corff a'r padlfwrdd - un coil oni bai yn syrffio) 
 • Padlfwrdd (addas ar gyfer eich gallu, a'r maint cywir)
 • Rhwyf 
 • Siaced achub / cymorth hynofedd (maint cywir, gyda chwiben argyfwng) 
 • Bag sych
 • Siaced gwrth-wynt
 • Siaced gynnes neu dop inswleiddio
 • Menig a het
 • Esgidiau môr neu sandalau
 • Het haul a sbectol haul polariaidd
 • Eli haul ac eli gwefus
 • Cit cymorth cyntaf
 • Oriawr neu ffordd o ddweud yr amser
 • Ffordd o gyfathrebu - ffôn symudol, batri sbâr, VHF (mewn bag sych)
 • Lloches frys
 • Fflasg o ddiod gynnes
 • Dŵr
 • Byrbrydau llawn egni
 • Chwiben
 • Cyllell
 • Tortsh
 • Map a chwmpawd
 • Manylion cysylltu mewn argyfwng 

Padlfyrddio ar Y Fenai gyda Psyched Paddleboarding 

Tywydd

Rydw i’n astudio’r rhagolygon tywydd diweddaraf i ddeall yn well sut fydd cyflwr y môr. Mae’n help i ddeall beth i’w ddisgwyl. Mae ystyried cyfeiriad y gwynt yn angenrheidiol hefyd. Peidiwch byth a mynd allan pan mae’r gwynt yn chwythu o’r tir allan i’r môr.

Llanw

Mae’n bwysig ymchwilio a deall llif y llanw a dylid ei ddefnyddio, neu ei osgoi – fel nad oes trafferthion. Gall y llanw fod yn gryf iawn mewn rhai manau ar adegau penodol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd ag amseroedd y llanw cyn cychwyn ar y môr.

Cyfathrebu

Sut ydych chi'n mynd i gysylltu â'r gwasanaethau brys os bydd rhywbeth yn digwydd? Cysylltwch â Gwylwyr y Glannau i'w hysbysu o'ch cynllun o flaen llaw, byddai'n well ganddyn nhw wybod am eich taith yn hytrach na derbyn galwadau gan y cyhoedd yn poeni eich bod yn mynd allan i'r môr yn anfwriadol. I mi, Gwylwyr y Glannau, yw fy ngheidwaid ar y môr.

  Bwyd

  Ar y môr y peth allweddol yw yfed digon. Cofiwch fynd a bwyd hefyd rhag ofn eich bod angen ychydig o egni ychwanegol.

  Achub

  Ydych chi'n gwbl hyderus gydag achub eich hun neu eraill? Ydych chi'n gyfarwydd â chymorth cyntaf sylfaenol? Os ydych chi, mae'n lleihau'r angen i alw am gymorth ac i fod yn annibynnol ac yn hunangynhaliol wrth fynd ar anturiaethau.

  Côd Ymddygiad Morol

  Mae’n bwysig eich bod yn gyfarwydd â’r Côd Ymddygiad Morol. Yng Nghymru rydym yn ffodus o‘r bywyd morol rhyfeddol. Fodd bynnag mae mamaliaid morol a bywyd gwyllt yn cael eu niweidio. Er does gan badlfwrdd ddim injan, mae’n gallu achosi cymaint o niwed i fywyd morol a llongau modur. Mae’n rhaid bod yn ymwybodol o’r Cod Ymddygiad cyn cychwyn allan ar y môr. 

  Gadael dim ar ôl

  Mae Cymru yn wlad mor brydferth ac mae angen i ni wneud ein gorau glas i'w gwarchod. Felly ystyriwch yr amgylchedd a sut rydych chi'n ei adael. Mae angen i ni fod yn lysgenhadon cefnfor er mwyn ei warchod ar gyfer y genhedlaeth nesaf. Ewch â'ch sbwriel gyda chi a chaniatáu amser i lanhau’r traeth hefyd! Gwnewch eich rhan a helpwch yr amgylchedd.

  Dw i’n caru’r môr. Caru gweld yr haul yn disgleirio ar draws y dŵr, gwylio bywyd gwyllt o’m padlfwrdd a gwylio’r sglefrod môr yn arnofio’n hamddenol heibio. Dwi’n caru gweld pysgod yn neidio allan o’r dŵr a’r eiliadau arbennig yna pan mae o’n jyst chdi ar dy fwrdd yn gwylio llamhidyddion yn llamu trwy’r dŵr."

  Menyw ar padlfwrdd o dan pont (Pont Menai).

  Sian Sykes ar Y Fenai 

  Padlfyrddio yng Nghymru

  Dyma hoff lefydd Sian i badlfyrddio o amgylch Cymru. Mae'r teithiau yma ar gyfer pobl â phrofiad helaeth. Os am roi tro ar un o'r teithiau gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd o dan arweiniad cwmni profiadol. Mae nifer o gwmnïau yma, ac mae modd cwblhau cwrs ar-lein gyda iSUP Smart Course.

  Niwbwrch

  Mae Niwbwrch yn gartref i un o’r systemau twyni tywod gorau a mwyaf ym Mhrydain yn ogystal â chynnig golygfeydd godidog o Eryri a Llŷn. Mae’n leoliad arbennig i badlfyrddio ac mae maes parcio a thoiledau yma. Mae’r traeth ei hun yn eithaf bas felly i osgoi cario’r padlfwrdd am ffordd bell dros y tywod mae’n bwysig amseru’ch trip i gyd fynd â’r llanw.

  Unwaith ar y môr mae’n bosib darganfod un o safleoedd mwyaf hudolus Cymru, Ynys Llanddwyn. Mae’n lle delfrydol i badlfyrddio ond byddwch yn ofalus wrth fynd o amgylch pen yr ynys sydd yn gallu bod yn stormus. Ar ôl diwrnod o badlfyrddio ewch i brynu pysgod a sglodion o The Codmother cyn mynd yn ôl i’r traeth i’w bwyta wrth wylio’r machlud.

  Golygfa o Ynys Llanddwyn gyda chlogwyn a môr a pherson yn cario padlfwrdd
  Menyw yn cario padlfwrdd yn cerdded ger twyni tywod ac môr gyda machlud haul yn y cefndir.

  Sian Sykes yn padlfyrddio yn Llanddwyn

  Y Fenai

  Mae’n debyg mai dyma un o’r llefydd arfordirol mwyaf eiconig ym Mhrydain. Mae’r Fenai tua 16 milltir o hyd o Abermenai i lawr at Biwmares. Dyma sy'n gwahanu Ynys Môn o’r tir mawr. Mae'r culfor yn amrywio o ran lled o tua 300m i dri chwarter milltir.

  Mae'n le gwych i SUP, i weld Castell Caernarfon a Phlas Newydd a theithio o dan bontydd trawiadol Britannia a Menai. Rhwng y ddwy bont mae’r darn mwy technegol sef Pwll Ceris. Credai'r Arglwydd Nelson bod Y Fenai yn un o’r llefydd mwyaf peryglus yn y byd, ond i fi, dyma un o’m hoff lefydd i badlfyrddio. Mae pob diwrnod yn wahanol ac mae’n le gwych i ymarfer ac i wella sgiliau technegol. Mae’n rhaid mynd allan gyda rhywun profiadol sy’n deall y llanw, a’r amser gorau i fynd yw ar y distyll.

  Ar ôl antur ar y Fenai beth am damaid i’w fwyta neu ddiod yn Dylan’s neu’r Green Olive.   

  Golygfa o Plas Newydd o'r Fenai gydag awyr las.

  Plas Newydd o'r Fenai

  Pen Pyrod

  Dyma ardal eiconig arall. Mae’r Pen Pyrod yn ymestyn tua 3 km allan i’r môr o’r de orllewin ym Mhenrhyn Gŵyr. Ar daith padlfyrddio o amgylch Pen Pyrod yn aml cewch gwmni morloi a dolffiniaid.

  Mae hi’n gallu bod yn beryglus oherwydd y gwynt a’r llanw, felly mae’n werth cael gair gyda gwirfoddolwyr clên y NCI am gyngor.

  Machlud haul dros clogwyn.

  Pen Pyrod, Bae Rhosili 

  Bae Barafundle

  Dyma un o’m hoff lefydd yn Sir Benfro. Mae’n draeth hyfryd gyda thywod melyn a dŵr glas clir. Mae bron fel bod ar Fôr y Canoldir oherwydd ei bod wedi’i hamgylchynu gan goed.

  Mae’n rhaid naill ai gerdded, neu fynd mewn cwch i’w gyrraedd… neu badlfyrddio wrth gwrs! Y lle gorau i gychwyn yw o Stackpole Quay a phadlfyrddio i Barafundle.

  Cymerwch bwyll, mae’r llanw a’r gwynt yn gallu bod yn gryf ac nid oes llawer o lefydd i ddianc o’r amodau gwael. Y peth gorau i’w wneud yw dewis diwrnod braf a llonydd er mwyn mwynhau’r daith.

  Cofiwch…

  • Cofiwch wneud ymarfer corff i gynhesu cyn mynd ar eich padlfwrdd
  • Cofiwch pa mor gryf yw’r haul wrth adlewyrchu o’r môr. Gwisgwch sbectol haul polariaidd, hylif haul, ac eli gwefus
  • Byddwch yn barod i newid eich meddwl ac addasu ar fyr rybudd
  • Dangoswch barch tuag at eraill ar y môr

  Nodyn diogelwch...

  Mae padlfyrddio yn gamp a allai fod yn beryglus a dylech gymryd gofal priodol cyn ymgymryd ag unrhyw un o'r teithiau. Mae'n well mynd allan gydag arweinydd profiadol. 

  Mae mynd ar antur awyr agored yn hwyl, ond darllenwch am y risgiau o flaen llaw a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n barod.

  Am brofiadau, cyrsiau ac offer SUP, ewch i wefan Sian Psyched Paddleboarding.

  Parwch eich antur arfordirol â'ch gallu a phrofiad. Peidiwch â mynd i lefydd garw a gwyntog gyda glaniadau cyfyngedig os nad oes gennych unrhyw brofiad o'r amodau hyn. Cadwch yn saff, gan gofio mai diwrnod hamddenol ar y dŵr yw’r nod."

  Straeon cysylltiedig