Abersoch, Pen Llŷn

Mae’r rhan hon o Ogledd Cymru yn gyrchfan hwylio. Os yw eich plant yn awyddus i ddysgu neu wella eu sgiliau yn hwylio dingi, caiacio neu hwylfyrddio, bydd Ysgol Hwylio Abersoch yn hapus i’ch helpu. Mae traeth tywodlyd Abersoch yn weddol gysgodol a heb gerrynt cryf, felly mae’n berffaith ar gyfer dyddiau diog yr haf. Ceir mynediad ar gyfer pobl anabl i’r traeth trwy lethr esmwyth ger y clwb golff.

Bay at dusk
Boats and yachts moored on the beach with the tide out on Abersoch beach.

Abersoch, Gwynedd

Benllech, Ynys Môn

Mae mynediad rhwydd at draeth Benllech i goetsys a chadeiriau olwyn. Mae’r traeth Baner Las ar arfordir dwyreiniol Ynys Môn yn ddelfrydol ar gyfer diwrnod allan i’r teulu. Gydag ehangder y traeth, pyllau glan môr a dŵr clir diogel oll i’w mwynhau, mae’n lle atyniadol i ymlacio neu roi cynnig ar chwaraeon dŵr. Mae yno gaffis a siopau’n agos at y bae, a rhagor ym mhentref Benllech ei hun.

Looking towards busy beach.

Benllech, Ynys Môn

Aberllydan, Sir Benfro

Mae traeth hyfryd a diogel Aberllydan ger Hwlffordd yn un o nifer yn Sir Benfro lle mae modd llogi cadeiriau olwyn addas ar gyfer y tywod. Maent yn gyfforddus â chanddynt olwynion llydan sy’n gallu ymdopi â thywod a dŵr bas heb iddynt ddechrau suddo. Er mwyn cadw un ymlaen llaw, cysylltwch â Haven Sports Surf Shop ar Marine Road (01437 781354, info@havensports.co.uk).

Bae Langland, Penrhyn Gŵyr

Mae Bae Langland, sy’n hygyrch i bawb, yn un o’r traethau mwyaf poblogaidd ym Mhenrhyn Gŵyr. Roedd y trigolion lleol, sydd wedi bod yn nofio, cribo traeth ac yn canŵio yma ers degawdau, ymhlith y rhai cyntaf i gydio yn yr arfer poblogaidd o syrffio a ddaeth draw o America yn y 1950au a’r 1960au, ac mae’r bae yn dal i fod yn un o’r lleoliadau syrffio mwyaf poblogaidd yng Nghymru. Gellir cadw cadair olwyn addas ar gyfer y tywod drwy ffonio 01792 655 844.

View from sea towards sandy beach with green beach huts.

Bae Langland, Penrhyn Gŵyr

Harbwr Ceinewydd, Ceredigion

Mae tipyn o gymeriad i’r rhesi teras Fictoraidd fu’n ddylanwad mawr ar Dylan Thomas yn y 1940au ac sy’n glwstwr uwch y bae bach tlws, lle mae dingis hwylio yn arnofio ar y dŵr pan mae’r llanw’n uchel. Mae nifer o strydoedd Ceinewydd yn serth, ond mae llethrau esmwyth yn arwain yr holl ffordd i lawr at y traeth. Mae dolffiniaid trwynbwl i’w gweld yn aml tu draw i’r bae. Darganfyddwch ragor am draeth Harbwr Ceinewydd.

New Quay harbour from above.

Ceinewydd

Prestatyn, Sir Ddinbych

Mae ym Mhrestatyn bedair milltir o draethau tywodlyd, a’r mwyaf hygyrch ohonynt yw Traeth Canol. Mae’r traeth Baner Las hwn, hanner milltir yn unig o ganol y dref, ym man mwyaf gogleddol Llwybr Clawdd Offa. Mae’r cyfleusterau’n wych, gyda pharcio rhwydd, cawodydd y tu allan, cadeiriau dec ac ardal chwarae newydd. Mae criw achub yma ar waith yn ystod misoedd yr haf hefyd.

Llandrillo-yn-Rhos, Conwy

Mae’r traeth yn Llandrillo-yn-Rhos yn cael ei gysgodi gan forglawdd sy’n sicrhau nad yw’r tywod byth yn diflannu’n gyfan gwbl, hyd yn oed pan mae’r llanw’n uchel. Mae digonedd o lefydd parcio am ddim gerllaw. Mae promenâd Llandrillo-yn-Rhos yn hir ac yn fflat, sy’n ei wneud yn addas ar gyfer pramiau a chadeiriau olwyn. Mae’n gartref i’r Harlequin Puppet Theatre, theatr bypedau barhaol hynaf Prydain, a cheir ynddi sioeau cyson yn ystod cyfnod y gwyliau.

Saundersfoot, Sir Benfro

Gyda thywod euraidd a llithrfa sylweddol, mae Saundersfoot ger Dinbych-y-pysgod yn lle delfrydol i dorheulo, nofio a hwylio. Mae gan draeth Saundersfoot bedair cadair olwyn addas ar gyfer y tywod, dwy o faint llawn a dwy maint plant, wedi eu rhoi yn garedig gan elusennau lleol. Gallwch eu llogi am ffi fechan. Er mwyn bwcio ymlaen llaw, cysylltwch â’r Ganolfan Groeso (01834 813672, saundersfoot.tic@pembrokeshire.gov.uk).

Families playing on the beach.
Child paddling in the sea.

Saundersfoot

Traeth Porth Mawr, Sir Benfro

Rhaid dilyn lôn wledig droellog o ddinas fach berffaith Tyddewi er mwyn cyrraedd y bae hwn, sy’n dipyn o ffefryn gan nofwyr, syrffwyr a rhai sydd ar eu gwyliau’n gwersylla yn un o’r meysydd gwersylla cyfagos. Mae’n well cyrraedd yn gynnar yn ystod yr haf, yn enwedig os ydych chi’n gyrru – mae’n gallu bod yn brysur. Mae gan y gwasanaeth cadeiriau dec lleol (01437 720692) ddwy gadair olwyn addas ar gyfer y tywod i’w llogi. Darganfyddwch ragor am draeth Porth Mawr.

Man standing by sea at Whitesands Bay, Pembrokeshire, Westwales.

Traeth Porth Mawr

Bae Whitmore, Ynys y Barri 

Mae gan Canolfan Groeso Ynys y Barri (01446 747171) dair cadair olwyn addas ar gyfer y tywod y maent yn eu benthyca i bobl am ddim - dim ond i chi ddangos prawf ID. Mae’r traeth yn ffefryn gan deuluoedd, ond os nad yw hi’n dywydd torheulo, gallech chi fentro draw i Fae Caerdydd i hwylio yng nghanolfan Cardiff Sailing Centre, sydd â chyfleusterau hyfforddi hwylio’r RYA ar gyfer hwylwyr anabl.

girl in sea using all-terrain beach wheelchair with mother behind.
Three females pushing all-terrain beach wheelchairs down slope towards sandy beach

Cadeiriau olwyn addas ar gyfer y tywod, Bae Whitmore, Ynys Y Barri

Dolenni defnyddiol

Accessible Countryside For Everyone: Adnodd gwych er mwyn dod o hyd i wybodaeth am lefydd hygyrch yn y Deyrnas Unedig.

Information Now: Erthygl â dolenni er mwyn dod o hyd i’r toiledau cyhoeddus agosaf, gan gynnwys toiledau anabl a rhai sy’n rhan o gynllun RADAR/National Key Scheme.

Tourism For All: Gwybodaeth i deithwyr trên anabl sy’n teithio i Gymru.

Straeon cysylltiedig