Arfordir Treftadaeth Morgannwg - i chi a’ch ci

Dilynwch lwybrau coediog, croeswch draethau tywodlyd, dringwch dwyni uchaf Cymru, does dim prinder dewis o ran mynd â’r ci am dro yn y Fro. Mae naw o’r pedwar ar ddeg traeth sy’n rhan o Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn caniatáu cŵn trwy gydol y flwyddyn, ac mae llawer o barciau a chestyll i ymweld â nhw ar y ffordd hefyd.

Rydyn ni wedi trefnu diwrnod cyfan i chi ger Arfordir Treftadaeth Morgannwg i roi syniad o’r hyn y gallwch ei wneud yno. Rydyn ni wedi cynnwys cyfleoedd i gŵn redeg heb dennyn, detholiad o fwytai sy’n croesawu cŵn, ac ambell i awgrym o ran llety ar ôl diwrnod prysur o fwynhau’r awyr agored.

Diwrnod perffaith i chi a’ch ci ger Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Bore o Gerdded yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr

Treuliwch y bore yn crwydro llwybrau coediog ac yn dringo twyni tal yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr. Mae gan y warchodfa dirwedd amrywiol iawn, mae’n ymestyn sawl milltir ar hyd yr arfordir a thua milltir i mewn o’r môr, gydag Afon Ogwr yn llifo ar hyd ei ffin ddwyreiniol. Y Big Dipper yw twyn tywod talaf Cymru, ac mae oddeutu 200 troedfedd o daldra. Y tu hwnt i’r twyni, mae llwybrau cysgodol trwy’r coed gyda blodau gwylltion dan draed, ac yn nes at y lan mae’r moresg euraidd yn tyfu yn y tywod melyn.

Dau berson a chi ar lwybr troed tywodlyd.
Dau berson a chi yn archwilio llwybr tywodlyd trwy dwyni.

Cwpl a'u ci Barti yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr

Dylid cadw cŵn ar dennyn pan fyddwch i mewn o’r môr, a dylid aros ar y llwybrau sydd ag arwyddion er mwyn gwarchod bywyd gwyllt unigryw'r arfordir. Ond pan gyrhaeddwch y traeth llydan, bydd digonedd o le i redeg. Bydd tywod gwyn y twyni’n eich gwahodd i dynnu’ch esgidiau a gorwedd yn yr haul cyn mynd i drochi yn y tonnau.

Cinio cyflym yn Cobbles Kitchen and Deli

Mae’n debyg y byddwch ar lwgu erbyn hyn, felly ewch draw i Cobbles Kitchen and Deli ar Heol Ogwr am ginio. Mae'r deli mewn hen sgubor wedi’i hadnewyddu ac mae yno gwrt bach cysgodol i eistedd a bwyta. Er mai caffi yng nghefn gwlad Morgannwg yw hwn, mae’r fwydlen yn nes at beth fyddwch chi’n ei weld mewn deli yn Efrog Newydd. Dewiswch o blith bagels brecwast, brechdanau pastrami a phicl, stecen a chaws wedi toddi, neu frechdan Cuban gyda phorc drwy fforc a chaws Monterey Jack. Maen nhw’n gwneud Vegan Reuben arbennig o dda hefyd.

Prynhawn ger y lli a chrwydro Castell Ogwr

Ar ôl cael tamaid i’w fwyta, mae hi’n hen bryd i ni deimlo gwynt y môr eto. Y tro yma, awn draw at draeth euraidd Aberogwr. Gyda chlogwyni dramatig yn gefn iddo, gall y rhai sy’n llawn egni ddringo i gerdded y llwybr ar hyd yr arfordir a chael golygfeydd gwych. Ar y traeth ei hun, mae digonedd o byllau ac ogofâu i’ch diddori, ac mae hufen iâ i’w gael yn y pentref.

Oddi yno, dilynwch yr afon tuag at adfeilion hanesyddol Castell Ogwr (Cadw). Codwyd y castell gwreiddiol o bren yn y 12fed Ganrif, ond fe’i cryfhawyd â cherrig yn hwyrach ymlaen. Heddiw, mae’n olygfa heddychlon, gyda’r castell yn dawel ar lannau gwyrddion yr afon, ac ar lanw isel gallwch groesi’r afon gan ddefnyddio’r hen gerrig sarn.

Dau berson yn chwarae ffrisbi gyda chi ar draeth.
Dau berson a chi yn cerdded ar gerrig sarn dros afon fas.
Teulu a chi yn archwilio adfeilion castell.

Aberogwr a Chastell Ogwr

Pastai a pheint yn y Pelican

Ar ôl diwrnod prysur o grwydro, beth well na thŷ tafarn cysurus i’ch croesawu? Mae The Pelican Inn o fewn tafliad carreg o’r castell, ac mae yno ardd gwrw fawr a lle dan gysgod i fwyta y tu allan. Os yw’n well gennych eistedd y tu mewn, mae croeso i gŵn ddod i’r bar hefyd. Mae’r Pelican yn cynnig bwyd tafarn da, gyda’r hen ffefrynnau fel sgod a sglods, selsig a thatws stwnsh, pastai, stecen, a dewisiadau llysieuol oll ar gael.

Ci yn pwyso'n eiddgar ar y bar mewn tafarn, yn edrych ar ddanteithion.
Teulu a chi yn cerdded tuag at tafarn.

The Pelican Inn, Bro Morgannwg

Llety sy’n croesawu cŵn

Dechrau blino? Bydd y bythynnod hunan-arlwyo yma yn Sealands Farm yn berffaith. Mae’r fferm weithredol hon wedi adnewyddu hen adeiladau’r fferm i gynnig tri bwthyn gwyliau bendigedig, pob un â’i ardd gaeedig a’i dwba twym! Gallwch gerdded at lwybr yr arfordir yn hawdd o’r fferm, handi iawn i fynd am dro! Mae Gwesty Coed-Y-Mwstwr ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn blasty Fictoraidd hardd sy'n swatio yng nghanol coetir. Mae'r gwesty moethus yn cynnig pecynnau arbennig i gŵn.

Gall y rhai sydd eisiau gwersylla neu garafanio gyda’u cŵn fynd draw i Happy Jakes Camping Park neu Heritage Coast Campsite.

Awgrymiadau i’r rhai sydd eisiau aros yn hirach

Mae mwy o lawer o bethau i’w gwneud ym Mro Morgannwg, felly dylech ystyried llacio’r goler ac aros ychydig ddyddiau’n rhagor. Piciwch draw i Borthcawl i grwydro’r dref a cherdded ar hyd y traeth, neu gwibiwch lawr yr arfordir i Ynys y Barri am gandi fflos. Neu, arhoswch yng nghefn gwlad a dilynwch lwybr yr arfordir, gan ddefnyddio’r gwasanaeth 303 arfordir a phentrefi rhad ac am ddim i grwydro ymhellach.

Am fwy o wybodaeth am ddiwrnodau allan sy’n croesawu cŵn ym Mro Morgannwg ewch i Pawennau'r Fro, ac i weld bariau, bwytai, teithiau cerdded ac atyniadau sy'n addas i gŵn yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr ewch i’w tudalen gwybodaeth am ysbrydoliaeth.

Straeon cysylltiedig