Ers 1999 Pride Cymru yw’r digwyddiad blynyddol mwyaf yng nghymuned LHDTC+ Cymru. Mae’n gyfle i groesawu pobl o bob oed ac o ddiwylliannau a chefndiroedd gwahanol i ddathlu amrywiaeth ac i ymdrechu tuag at gydraddoldeb mewn cefnogaeth â’r gymuned LHDT+ a grwpiau lleiafrifol eraill. Dyma ychydig o bethau rydyn ni’n eu caru am y dathliad.

Mae’n dathlu amrywiaeth

Pride Cymru ydy’r dathliad o gydraddoldeb ac o amrywiaeth mwyaf yng Nghymru. Mae’n benwythnos lle gall pawb ddod at ei gilydd i ddathlu’r ffaith bod pawb yn unigryw. Mae’n gyfle hefyd i ddathlu’r ffaith bod pawb yn gyfartal, beth bynnag eu rhyw, oed, rhywedd, hil, cefndir cymdeithasol neu eu cyfeiriadedd rhywiol.

Rhywun yn gafael mewn ci yn Pride Cymru
Balŵns lliwgar a baner yn sillafu allan Pride ar yr orymdaith Pride

Dathlu amrywiaeth

Y parêd lliwgar yn goleuo’r strydoedd

Bob blwyddyn mae Pride Cymru’n annog ymwelwyr i ymuno â’r parêd sy’n cael ei gynnal ar y dydd Sadwrn. Daw miloedd o bobl i orymdeithio’n heddychlon ar hyd strydoedd canol dinas Caerdydd, naill ai ar ben eu hunain neu gyda ffrindiau a theulu. Mae nifer o fusnesau lleol yn ymuno i hybu cydraddoldeb ac i gynnig cefnogaeth i’w gweithwyr sy’n hunaniaethu fel LHDTC+. Dyma un o baredau mwyaf bywiog Caerdydd.

Parêd lliwgar yn Pride Cymru
Torf o bobl sy’n rhan o ŵyl Pride Cymru.

Parêd lliwgar

Croesawu enwogion

Mae mwy na 50 o enwau adnabyddus yn perfformio ac yn ymuno yn Pride Cymru bob blwyddyn. Maen nhw’n amrywio o sêr cerddoriaeth pop a breninesau drag i enwogion lleol ac wynebau sy’n adnabyddus i bawb. Mae rhai o’r sêr sydd wedi cymryd rhan yn cynnwys Texas, Sonique, Atomic Kitten, Gok Wan a Charlotte Church.

 

Y dorf o flaen y llwyfan gyda rhywun yn gwneud fidio ar ei ffôn

Llwyfan Pride Cymru

Lleoliad yr ŵyl

Mae Pride Cymru’n cael ei gynnal yng Nghastell Caerdydd eleni. Mae’r lleoliad yma yn hygyrch i bawb sy’n teithio i brifddinas Cymru ar gyfer y digwyddiad. Nid yn unig hynny ond mae’r lleoliad yn un o safleoedd fwyaf eiconig Caerdydd.

Rhoi llwyfan i berfformwyr drag a chomedïwyr

Mae Pride Cymru yn cynnwys y cyfan, o freninesau a brenhinoedd drag i berfformiadau teyrnged a chomedïwyr. Gall ymwelwyr ddisgwyl digon o hwyl yng nghwmni rhai o dalentau disglair y Glee Club yn y babell gomedi. Y llwyfan cabaret ydy’r lle i unrhyw un sy’n caru sioeau cerdd a pherfformio. Mae’r perfformiadau teyrnged bob amser yn hwyl a llawn clasuron pop.

Perfformiwr ar y llwyfan gyda'r dorf yn y cefndir

Perfformiad drag

Canolbwyntio ar y gymuned

Gan ystyried bod Pride Cymru’n gweithio â chymunedau lleol mae penwythnos Pride Cymru’n gyfle perffaith i ddod i wybod mwy am gymunedau LHDTC+ lleol yn ogystal ag elusennau eraill. Mae Pride Cymru’n cynnig stondinau i sefydliadau cymunedol er mwyn sicrhau eu bod nhw’n cael eu cynrychioli yn ystod y penwythnos. Mae hefyd Pabell Ffydd yn y digwyddiad bob blwyddyn. Dydy crefydd ddim yn gwrthod unrhyw un sy’n ystyried eu hunain yn LHDTC+.

Stondin liwgar yn Pride Cymru
Stondinau marchnad o dan bebyll gasebo, gyda baneri balchder enfys yn hedfan uwchben a phobl yn melino o gwmpas, yn pori'r stondinau

Stondinau’r farchnad yn Pride Cymru

Hygyrch i bawb

Mae Pride Cymru’n un o ddau ddigwyddiad yn unig yn y DU sydd wedi cael gwobr Aur am eu hygyrchedd gan Attitude is Everything. Mae’r digwyddiad yma wedi datblygu i fod yn un o’r rhai mwyaf croesawgar. Maen nhw’n sicrhau bod perfformiadau ar gael ar gyfer y gymuned fyddar a’r gymuned trwm eu clyw. Mae’n bosibl i unrhyw un sy’n dymuno mwynhau Pride wneud hynny gan fod dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain, llwyfan penodol i’r anabl ar gyfer y prif lwyfan, cyfleusterau i’r anabl, tocynnau penodol i sicrhau hygyrchedd a hyd yn oed ardal dawel ar gael yn ystod y penwythnos.

 

Pobl mewn cadeiriau olwyn yn mwynhau Pride Cymru

Hygyrch i bawb

Cyfle i flasu bwyd stryd gwych

Mae yna nifer o stondinau bwyd sy’n gweini opsiynau tecawê blasus. Mae opsiynau figan neu rhai sy’n cynnwys cig, bwyd Caribïaidd ffansi a’r clasuron fel byrgyrs ar gael. Rhywbeth at ddant pawb.

Menyw ifanc yn gweithio ar stondin fwyd yn Pride Cymru

Bwyd stryd yn Pride Cymru

Gwirfoddolwyr

Byddai Pride Cymru ddim yr un fath heb y cannoedd o wirfoddolwyr croesawgar. Buasai’r elusen LHDT+ ddim yn bodoli yng Nghymru heb wirfoddolwyr. Mae’r holl wirfoddolwr yn dod at ei gilydd dros y penwythnos i ddathlu amrywiaeth gyda’r ymwelwyr ac i ddod â’r gymuned LHDTC+ yn agosach at ei gilydd.

Cefnogi perfformwyr lleol

Mae Pride Cymru’n croesawu rhai o berfformwyr lleol gorau De Cymru, yn cynnwys perfformwyr drag, cantorion a chorau, yn ogystal â’r enwogion sy’n ymuno yn y dathliadau hefyd. Mae digon o ddewis ar gyfer yr ymwelwyr.

Gwych ar gyfer plant

Mae'r digwyddiad wedi datblygu i fod yn ddiwrnod allan gwych i deuluoedd sydd â phlant o bob oed, gydag Ardal Deulu penodol ar eu cyfer yn ogystal â gostyngiad mewn prisiau tocynnau i blant. Mae gwahanol weithgareddau ar gael i’r ymwelwyr ifanc yn yr ardal deulu, a hyd yn oed sioe gŵn iddyn nhw ei mwynhau.

Plant yn cael eu diddanu yn Pride Cymru

Ardal Deulu

Ffair fawr fyrlymus

Gall y jyncis adrenalin, sydd eisiau seibiant oddi wrth y gerddoriaeth a’r perfformwyr, gael hwyl drwy rhoi tro ar reidiau’r ŵyl.

Mae’n parhau i fod yn fan diogel

Cafodd Pride Cymru ei greu mewn ymateb i gynnydd mewn trosedd gasineb. Er bod amrywiaeth a chydraddoldeb yn cael eu dathlu yn ystod y penwythnos mae’r gwaith caled yn erbyn anoddefgarwch a chamdriniaeth yn parhau. Penwythnos Mawr Pride Cymru yw un o’r digwyddiadau mwyaf lle gall grwpiau lleiafrifol drafod a rhoi sylw i’r heriau maen nhw’n eu hwynebu. Mae’r digwyddiad yn gyfle i bobl ddod at ei gilydd mewn man diogel. Mae’n gyfle iddyn nhw hefyd fod yn driw iddyn nhw eu hunain heb deimlo’u bod yn cael eu barnu.

Bob blwyddyn mae teuluoedd a ffrindiau y rhai sydd wedi dod allan iddyn nhw’n ddiweddar yn dod i Gaerdydd i ddangos eu cefnogaeth ac i ddathlu cariad.

Llun o freichiau dau berson yn Pride Cymru

Man diogel

Pryd mae Pride Cymru’n cael ei gynnal nesaf?

Bydd Pride Cymru 2024 yn cael ei gynnal ar 22-23 Mehefin 2024. 

Ewch i dudalen Facebook Pride Cymru i gael gwybod mwy am y digwyddiad a gweithgareddau’r elusen.

Straeon cysylltiedig