Ble i fynd a beth i'w wneud

Bwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth

Coedwig Bwlch Nant yr Arian yw un o'r llefydd gorau yng Nghymru i weld barcutiaid cochion. Gallwch weld yr adar mawreddog hyn yn plymio drwy'r coed i gael eu bwydo bob prynhawn, fel rhan o gynllun cadwraeth sydd ar waith ers blynyddoedd bellach. Mae Llwybr y Barcud yn addas i bobl o bob gallu ac mae'n mynd o'r ganolfan ymwelwyr ecogyfeillgar draw at ben arall y llyn, lle bydd y barcutiaid yn cael eu bwydo.

Llan agos o farcud coch yn hedfan
Barcutiaid coch yn hedfan uwchben llyn a choed yn y cefndir

Barcutiaid coch Bwlch Nant yr Arian

Taith ar gamlas, Aberhonddu

Mae cwmni Dragonfly Cruises yn cynnig taith hamddenol am ddwy awr a hanner ar hyd Camlas Mynwy ac Aberhonddu o Aberhonddu i Frynich, mewn cwch cul lliwgar sydd â lle i ddwy gadair olwyn. Mae lifft i godi cadair olwyn o ymyl y cei, a cheir toiled hygyrch yn Theatr Brycheiniog gerllaw.

Amgueddfa Celf Gyfoes Cymru (MOMA), Machynlleth

Pan droswyd yr hen dŷ Fictoraidd a’r hen gapel Wesleaidd i fod yn lleoliad ar gyfer perfformiadau, ac yn oriel gelf, ffotograffau a cherfluniau gyfoes o Gymru, gwnaethpwyd pob ymdrech i'w wneud yn lle mor hygyrch â phosibl. Wedi i chi grwydro orielau MOMA Cymru, gall ymwelwyr ymlacio dros baned o goffi a chacen yng Nghaffi Glas.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Yn y llyfrgell hawlfraint hon a saif wrth ymyl campws Prifysgol Aberystwyth, mae casgliad aruthrol o fawr sy'n cynnwys llawysgrifau Cymraeg prin. Mae'r Llyfrgell Genedlaethol yn hygyrch drwyddi draw, gyda drysau awtomatig wrth y fynedfa, tri thoiled i bobl anabl, cadeiriau olwyn y gall ymwelwyr eu benthyg a dŵr ar gael i gŵn cymorth.

Llun o'r tu allan i adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Castell Powys, Y Trallwng

Mae rhai rhannau o'r safle hanesyddol godidog hwn yn anodd eu cyrraedd mewn cadair olwyn. Mae sawl rhan, fodd bynnag, y gall cadeiriau olwyn eu cyrraedd. Mae bws mini sydd wedi'i addasu i gludo pobl mewn cadair olwyn ar gael i roi lifft i ymwelwyr sy’n cael trafferth o'r maes parcio i Gastell Powys a'r Hen Stablau, i’r amgueddfa sy'n cynnig taith rithiol, neu at y llwybr drwy'r gerddi isaf sydd heb risiau ar eu cyfyl.

Canolfan Awyr Agored Red Ridge, Powys

Mae Red Ridge yn un o'r canolfannau a sefydlodd Adventure 4 All, cylch o ganolfannau sy'n rhoi'r cyfle i bobl o bob gallu wireddu eu potensial drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored. Os hoffech chi roi cynnig ar fynd mewn canŵ, abseilio, dringo, mynd ar wifren wib neu gyfeiriannu dan oruchwyliaeth ofalus, yna dyma'r lle i chi.

Ble i aros

Bythynnod Eco Beech Tree neu Poplar Tree, Crai

Ym mherfeddion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae’r tai gwyliau hyn o garreg neu bren wedi eu dylunio’n fodern, ac ynddynt ceir y nodweddion ecogyfeillgar diweddaraf. Gall gwesteion logi car trydan ar gais. Mae pedair ystafell ym mwthyn y Beech Tree a phum ystafell yn mwthyn y Poplar Tree. Mae i bob bwthyn ystafell wely en-suite ar y llawr gwaelod wedi ei haddasu ar gyfer pobl anabl.

Gwesty'r Metropole, Llandrindod

Y gwesty crand hwn oedd y mwyaf yng Nghymru pan agorodd ei ddrysau yn y 1890au. Aeth blynyddoedd lawer heibio ers hynny, ond yr un teulu sy'n dal wrth yr awenau yng Ngwesty'r Metropole. Ceir dwy ystafell sydd wedi'u haddasu ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn, a theclyn i godi cadair olwyn i'r pwll nofio braf dan do. Mae lifft yn mynd i bob llawr.

Gwesty Trefeddian, Aberdyfi

Gwesty Trefeddian yw enillydd Gwesty’r Flwyddyn 2018 yng Nghymru gan yr AA. Dyma encil moethus sy’n darparu ar gyfer teuluoedd ac ymwelwyr ag anableddau. Cewch eich sbwylio, cewch fwyta fel brenhinoedd a brenhinesau neu grwydro harddwch Parc Cenedlaethol Eryri. Mae pedwar llawr i’r gwesty, a lifft yn cyrraedd pob llawr. Mae yna hefyd dderbynfa sydd ar agor 24 awr y dydd. Mae gan y gwesty un gadair olwyn y gellir ei archebu, ac mae un arall ar gael os rhowch chi ddigon o rybudd. Mae yma un ystafell wedi ei dylunio’n arbennig ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn, ond gall ymwelwyr sy’n aros mewn ystafelloedd eraill ofyn am sedd toiled uwch, cadair nos, stôl ar gyfer yr ystafell ymolchi, cawodydd heb rimyn uchel a chael mynediad at oergell i gadw meddyginiaet

Yr Hen Stablau, ger Machynlleth

Bwthyn hunanarlwyo â thair ystafell wely yw'r Hen Stablau mewn lle tawel braf uwchlaw Bro Ddyfi. Mae'r llawr gwaelod i gyd yn hygyrch, ac mae yno ystafell wely gydag ystafell gawod hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn. Gellir darparu teclyn codi ar gais.

Dolenni defnyddiol

Open Britain: Mynegai mwyaf y Deyrnas Unedig o lefydd hygyrch i aros ac i deithio yno.

Accessible Countryside For Everyone: Adnodd gwych er mwyn dod o hyd i wybodaeth am lefydd hygyrch yn y Deyrnas Unedig.

Information Now: Erthygl â dolenni er mwyn dod o hyd i’r toiledau cyhoeddus agosaf, gan gynnwys toiledau anabl a rhai sy’n rhan o gynllun RADAR/National Key Scheme.

Hefyd, gallwch chwilio ein gwefan er mwyn canfod llefydd hygyrch i aros, gweithgareddau, atyniadau a digwyddiadau hygyrch yng Nghymru.

Straeon cysylltiedig