Mae Penrhyn Gŵyr yn denu cannoedd o filoedd o dwristiaid bob blwyddyn yn ystod misoedd yr haf, ond dw i'n ddigon ffodus i gael galw'r llecyn bach yma o harddwch naturiol eithriadol yn gartref i fi. 

Mae gan Benrhyn Gŵyr lu o drysorau naturiol sy'n apelio at y rhai sydd am ddianc o brysurdeb y byd ac ymgolli ym myd natur. Mae'r cyfan yma – arfordir dramatig, traethau arobryn, cefn gwlad godidog a phentrefi hardd – heb sôn am dafarndai a bwytai gwych, felly nid yw'n fawr o syndod bod Bro Gŵyr yn lle mor boblogaidd gyda phobl sy'n dod yma ar eu gwyliau, yn enwedig yn ystod misoedd y gwanwyn a'r haf pan ddaw'r ardal yn fyw gyda phrydferthwch tymhorol.

Fodd bynnag, pan fydd yr haf yn ildio i'r hydref, a'r gaeaf yn agosáu, a bwrlwm bywyd ym Mro Gŵyr yn arafu, nid yw'r lle'n ddim llai trawiadol nag yn anterth tymor yr haf yn fy marn i. Mae'n fath gwahanol o ysblander.

Llun o ddyn a chi yn edrych allan dros Fae Pwlldu.

Llun o Rob Morgan, perchennog Gower Fresh Christmas Trees, a'i gi, Dave, yn edrych allan dros Fae Pwlldu

Dw i wastad wedi teimlo mai yn yr hydref a'r gaeaf mae Bro Gŵyr yn dod yn wirioneddol fyw - mae'r tonnau gwyllt, y pentiroedd garw a'r awyr oriog, ynghyd â llai o oriau o olau dydd, yn rhoi gwedd a chymeriad newydd i'r dirwedd.

Weithiau, dw i'n eistedd ar y traeth ac yn gwrando ar y tonnau'n torri ar y lan. Rydych chi'n teimlo'n agos iawn at natur yma. A phan fydd yr oerfel yn dechrau brathu, beth sy'n well na mynd i gynhesrwydd y dafarn leol? Mae tân coed yn eich disgwyl bob amser, ac mae arogl y cols a'r awyrgylch clyd yn gwneud i chi deimlo fel eich bod yn perthyn. Mae rhywbeth am Fro Gŵyr sy'n atseinio'n ddwfn tu mewn i fi. Mae'n lle arbennig.

Pan oedd fy nhad a fy nhaid yn rhedeg y fferm, roedd ganddon ni ddefaid, ceffylau a gwartheg, ond mae cymaint wedi newid o ran amaethyddiaeth a ffermio yn ystod y 30 mlynedd diwethaf. Ar ôl i fi gymryd yr awenau, roedd yn rhaid i fi feddwl am ffordd o gadw'r fferm i fynd. Felly erbyn hyn, mae fy fferm, sydd bellach yn cael ei galw'n fferm Gower Fresh Christmas Trees, wedi dod yn gartref i hanner miliwn o goed Nadolig, 36 o geirw a chanolfan Ŵyl y Gaeaf dan do.

Dyn yn sefyll mewn cae gyda choeden Nadolig
Carw gwrywaidd ar fferm

Rob Morgan, perchennog cwmni Gower Fresh Christmas Trees, gydag un o'i goed Nadolig a charw

Yn amlwg, nid fferm draddodiadol yw hi erbyn hyn, ond dw i'n falch o'r hyn rydyn ni wedi'i greu yma. Mae gen i 40 math gwahanol o goed Nadolig ac mae pob un yn cymryd 12 mlynedd i dyfu i'r taldra perffaith. Mae'n broses hir na allwch chi ei brysio. Yn amgylcheddol, mae'r coed yn wych i Fro Gŵyr, nid yn unig maen nhw'n creu ocsigen ac yn amsugno carbon deuocsid, ond rydyn ni hefyd yn ailgylchu'r hen goed yn domwellt i ffrwythloni'r cnwd newydd o goed. Mae'r hen goed yn cynhyrchu'r coed newydd – mae'n gylch llawn yma ar y fferm, ac mae hynny'n bwysig iawn er mwyn sicrhau cynaliadwyedd parhaus.

Ar ôl troi'r hen siediau wyna yn ganolfan Gŵyl y Gaeaf, es i gam ymhellach a phrynu ychydig o geirw hefyd. Fe ddechreuais i gyda dau garw, ac erbyn hyn rydyn ni wedi datblygu i fod yn un o'r buchesi mwyaf o geirw ym Mhrydain. Dw i wrth fy modd yn gwylio ymateb pobl pan maen nhw'n eu gweld nhw. Gyda'r holl geirw, y coed Nadolig a chanolfan Gŵyl y Gaeaf, mae'n teimlo fel y Nadolig drwy gydol y flwyddyn bron.

Mae treulio gymaint o amser yng nghanol y coed yn golygu bod angen lle i ddianc arna i weithiau. Felly, dw i'n mynd i'r traeth bob diwrnod o'r flwyddyn, ac yn nofio ar bron pob un o'r diwrnodau hynny. Mae'r dŵr yn rhoi egni i fi ar ôl prysurdeb a straen y dydd, yn enwedig pan fydd tymor y Nadolig yn cychwyn.

Golygfa Nadoligaidd gyda phump Siôn Corn bychan

Golygfa Nadoligaidd tu fewn i ganolfan Gŵyl y Gaeaf ar fferm Gower Fresh Christmas Trees

Mae'n anhygoel teimlo'r tonnau o'ch cwmpas chi, y llonyddwch yn y storm. Un o fy hoff draethau ym Mro Gŵyr i nofio yw Bae Pwlldu. Mae wedi'i leoli rhwng Bae Caswell a Three Cliffs Bay, ac er y bydd y rhan fwyaf o bobl wedi clywed am y traethau eiconig hynny, mae Bae Pwlldu yn drysor cudd go iawn. Mae wedi'i guddio i lawr llwybr creigiog nad oes llawer iawn o bobl yn gwybod amdano. Mae pobl sy'n dod yma ar wyliau yn dewis y traethau ysblennydd, fel Bae Rhosili, sy'n golygu bod Pwlldu bob amser yn dawel.

Efallai na fydd nofio yn y môr ym mis Rhagfyr yn apelio at bawb, ond mae mwy i Bwlldu na'r dŵr. Mae'n lle gwych i ymestyn eich coesau ar daith gerdded gyda'r ci, neu redeg, neu hyd yn oed i wneud rhywfaint o ioga.

Llun o ddyn yn cerdded ar y traeth tuag at y môr ym Mae Pwll Du

Rob Morgan yn cerdded ar y traeth ym Mae Pwlldu

Ar ôl taith gerdded hir ar hyd yr arfordir, neu ddiwrnod yn archwilio gweddill Bro Gŵyr, nid oes prinder llefydd gwych i gynhesu yn yr ardal – fy ffefryn yw'r Britannia Inn. Mae wedi'i leoli yng ngogledd-orllewin y penrhyn, ac mae'r bwyd yn anhygoel. Ac ar ben hynny, mae llawer o'r seigiau, yn enwedig y bwyd môr, wedi dechrau eu taith o fewn pedair milltir i'r dafarn. Mae'n wych gweld busnesau'n cefnogi cynhyrchwyr a ffermwyr lleol, gan gadw'r economi leol ym Mro Gŵyr i ffynnu. Pan fyddwch yn mynd i dafarn y Britannia Inn, ewch i gefn y dafarn, lle gallwch edrych allan dros yr aber tuag at Borth Tywyn a gwylio'r llanw'n dod i mewn.

Ochr allanol tafarn y Britannia Inn yn Llanmadog, Bro Gŵyr
Llun o du mewn i fwyty tafarn y Britannia Inn.

Y Britannia Inn yn Llanmadog, Bro Gŵyr

Does dim rhaid i chi fod wedi byw ym Mro Gŵyr er mwyn sylweddoli pa mor hudolus yw'r lle. Mae pawb sy'n dod yma yn cael yr union deimlad dw i'n ei gael – ymdeimlad o lonyddwch a bodlonrwydd.

Mae rhywbeth gwahanol a chyffrous i'w weld ym mhob cyfeiriad. Mae tirwedd Bro Gŵyr yn rhoi egni i fi bob dydd.

  Byddwch yn ddiogel!

  Mae nofio yn y môr yn llawer o hwyl, ond mae'n bwysig bod yn ddiogel. Darllenwch y risgiau a gwnewch yn siŵr eich bod yn barod.

  • Mae cyngor diogelwch ar sut i aros yn ddiogel ar yr arfordir ar gael ar ein gwefan.
  • Ewch i AdventureSmart.uk i gael gwybodaeth am sut i aros yn ddiogel wrth archwilio Cymru.

  Rhagor o wybodaeth am Gower Fresh Christmas Trees:

  Coed Nadolig yn tyfu mewn cae

  Coed Nadolig ar fferm Gower Fresh Christmas Trees yn y Crwys, Bro Gŵyr

  Straeon cysylltiedig