Rydym wedi datblygu cynnwys ac erthyglau penodol yn seiliedig ar hyn y gwyddom y mae cwsmeriaid yn chwilio amdano. Rydym wedi gwneud hyn yn seiliedig ar ddata gan ddefnyddio gwybodaeth chwilota a dadansoddeg o’r we a’r cyfryngau cymdeithasol i’n cynorthwyo.  Rydym hefyd wedi ystyried y nodau strategol a’r blaenoriaethau a amlinellwyd yn nogfen Partneriaeth ar gyfer Twf.

Rydym wedi ceisio rhoi sylw i bob rhan o Gymru. Rydym hefyd wedi ceisio sicrhau bod gennym gynnwys perthnasol a diddorol i’r gwahanol fathau o ymwelwyr sy’n dod i Gymru, heb geisio bod yn bopeth i bawb. Ni allwn fod felly. Yn achos gweithgareddau awyr agored, anelir y wybodaeth a’r cynnwys fan hyn at y defnyddiwr cyffredin yn hytrach na’r arbenigwr.  

Mae llawer o’r erthyglau ar y safle wedi’u comisiynu gan Croeso Cymru ac wedi’u hysgrifennu gan awduron teithio annibynnol.  Rhoesom ychydig o reolau iddyn nhw ynghylch tegwch a chynhwysiant, ac yna gofyn iddyn nhw baratoi’r erthyglau. Rydym yn falch o’r canlyniadau. Gobeithiwn y byddwch chithau hefyd, ond cofiwch gysylltu â ni os nad ydych chi’n hapus. Rydym yn estyn gwahoddiad agored i bawb i weithio gyda ni i helpu creu cynnwys.

Rheolau golygyddol

O ran paratoi rhestrau,yna mae’n rhaid i ni roi sylw i bob rhan o Gymru ac yna’u cyflwyno fel pethau y mae’n rhaid eu gwneud, deg lle gwych neu cofiwch am .... yn hytrach na’u rhestru fel y deg uchaf neu bump o’r ... gorau. Fe’n crëwyd yn gyfartal gan Dduw (yn weddol gyfartal beth bynnag).

Pan fyddwn yn cyfeirio at fusnes penodol neu’n rhoi dolen ato, rydym yn ceisio, lle mae’n bosibl, i gysylltu â’u gwybodaeth nhw ar ein cronfa ddata o gynhyrchion. Rydym hefyd yn ceisio cynnwys dewisiadau eraill drwy hidlo chwiliad o’n cronfa ddata o gynhyrchion. Mae hynny’n sicrhau cynhwysiant ac yn cefnogi tegwch.

Mewn rhai achosion, rydym wedi parchu dewis golygyddol neu wedi ceisio ategu at brofiad gwych gan ddefnyddiwr drwy ddarparu dolen at yr adnodd mwyaf priodol neu’r cam nesaf. Unwaith eto, rydym yn ceisio awgrymu dewisiadau amgen.

Byddwn yn adolygu ac yn diweddaru ein holl gynnwys yn rheolaidd. Rydym ar hyn o bryd yn ystyried sut ydym yn rheoli ein cynnwys ar gyfer y camau nesaf i’r dyfodol.  Bydd mwy o wybodaeth yn y man.

Rydym wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod busnesau wedi sicrhau’r achrediad neu radd angenrheidiol neu wedi cyflawni safonau’r diwydiant er mwyn cael eu cynnwys fan hyn.

Gweithgareddau Awyr Agored

Rydym wedi ceisio bod yn hynod o ofalus pan ddaw’n fater o fwynhau’r awyr agored. Mae hynny’n sicrhau bod busnesau’n cadw at reoliadau diogelwch ac yn dilyn yr arferion gorau – a bod yr hyn sy’n cael ei gyfleu ar y safle yn adlewyrchu hynny. Lle bod Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer y gweithgaredd dan sylw, rydym wedi darparu dolen. Yn olaf, ceisiwn sicrhau bod rhywun sy’n gwybod ac yn deall y gweithgaredd dan sylw yn dda yn gwirio’r cynnwys a’r wybodaeth dechnegol a daearyddol a ddarperir.

Ymwadiad

Cymerwch ofal pob amser. Rydym wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod cynnwys a gwybodaeth y wefan hon yn gywir, yn gyfoes ac yn bodloni rheoliadau perthnasol, achrediad ac arfer gorau, ond ni fyddwn yn atebol am unrhyw ddamwain all ddigwydd. Mae gennych chi ran fawr i’w chwarae o ran sicrhau eich diogelwch a’ch mwynhad eich hun.

Straeon cysylltiedig