Yn ôl ‘arfer gorau’ y sector gweithgareddau antur, byddech mewn cysylltiad rheolaidd â chynghorydd/ymgynghorydd technegol i gefnogi’ch asesiad risg, i nodi’r mesurau diogelwch sydd eu hangen a’r trefniadau rheoli i roi’r mesurau hyn ar waith. Bydd y rhain i gyd yn seiliedig ar wybodaeth gadarn am beryglon a’r hyn y mae arfer da yn ei olygu o ran beth sy’n ymarferol resymol i sicrhau diogelwch cyfranogwyr.

Mae Croeso Cymru a Sefydliad Twristiaeth Gweithgareddau Cymru (WATO) wedi apwyntio saith Ymgynghorydd Technegol yng Nghymru i gynnal gofynion yr archwiliad. Bydd pob un yn gallu cynnal archwiliad, yn unol â Safonau Arfer Croeso Cymru ac yn cyflwyno adroddiad fel y mae Croeso Cymru’n gofyn amdano. Mae’n costio £250 yn ogystal â threuliau i ddefnyddio gwasanaeth Ymgynghorydd Technegol. 

Dyma’r Ymgynghorwyr Technegol:

Gogledd Cymru

• Berwyn Evans – 07721 374143 - post@berwynevans.co.uk
• Andy Newton – 07702 905208 - andy@andynewtonmic.org
• Mike Rosser – 07767 386470 - mikearosser@gmail.com

De Cymru

• Nige Robinson - 07952 596054 & 01437 720859 - nige@nigerobinson.co.uk
• Gary Evans - 07836 748752 & 01558 668878 - gary@hawkassociates.co.uk
• Martin Lowe - 07904 833752 & 01982 560243 - martinlo@btinternet.com

Cymru gyfan – ar gyfer pob Darparwr Beicio a Beicio Mynydd:

Yn gyffredinol, bydd rhaid i Ymgynghorydd, Arbenigwr neu Gynghorydd Technegol fodloni pob un o’r meini prawf canlynol: 

• Lefel brofedig o gymhwysedd technegol yn y sector gweithgareddau awyr agored mewn o leiaf un o’r gweithgareddau a gynigir gan y darparwr (a nodir yn L77 fel arfer, "Arweiniad gan yr Awdurdod Trwyddedu ar Reoliadau Gweithgareddau Antur 2004" [PDF]);
• Gwybodaeth dda am y lleoliadau i’w defnyddio gan y darparwr; 
• Mynediad at wybodaeth a dealltwriaeth am reolaeth y darparwr, gan gynnwys yr hyfforddwyr dan sylw;  
• Digon o brofiad yn o leiaf un o’r gweithgareddau a gynigir gan y darparwr, yn ogystal ag aeddfedrwydd i wneud dyfarniadau priodol cadarn. 

Straeon cysylltiedig