Mesurau coronafeirws pwysig

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi manylion am ‘gyfnod atal byr’ fydd yn dod i rym am 6:00pm ar ddydd Gwener, 23 Hydref tan ddydd Llun, 9 Tachwedd 2020. Dros y cyfnod hwn ni fydd teithio nad yw’n angenrheidiol yn cael ei ganiatáu. Bydd cyfleusterau hamdden a siopau nad ydynt yn gwerthu nwyddau angenrheidiol ar gau.

Bydd canllawiau ac arweiniad cenedlaethol pellach yn cael eu hamlinellu ar ddiwedd y cyfnod hwn.

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar y dudalen Rheoliadau’r Coronafeirws: Cwestiynau Cyffredin ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Cyfyngiadau Teithio

Mae cyfyngiadau teithio ar waith ar hyn o bryd yng Nghymru. Bydd y cyfyngiadau hyn yn parhau mewn grym hyd nes y bydd y ‘cyfnod atal byr’ yn dod i rym ar ddydd Gwener, 23 Hydref am 6pm.  

Mae’r rhain yn cynnwys ardaloedd lle mae’r lefelau coronafeirws yn uchel, yn cynnwys Gogledd Iwerddon, canolbarth yr Alban a haenau 2 a 3 yn Lloegr

Mae mwy o wybodaeth ar y cyfyngiadau ar gael yma: Cymrun paratoi i gyflwyno cyfyngiadau teithio i atal y coronafeirws rhag lledaenu ( 14 Hydref 2020)

 

Cyfyngiadau lleol i reoli’r Coronafeirws yng Nghymru

Mae cyfyngiadau lleol ar waith mewn rhai rhannau o Gymru. Er bod y cyfyngiadau yr un fath ym mhob awdurdod lleol, nid yw hynnyn golygu bod pobl o un ardal o dan gyfyngiadau lleol yn cael mynd i ardal arall o dan gyfyngiadau lleol oni bai bod ganddyn nhw esgus rhesymol, fel teithio ar gyfer gwaith neu addysg. Dim ond teithio angenrheidiol all ddigwydd yn yr ardaloedd hyn, ac yn anffodus nid yw hyn yn cynnwys teithio i fynd ar wyliau.

Bydd holl fesurau’r cyfyngiadau lleol yn destun adolygiad cyson. Yr awdurdodau lleol a’r heddlu fydd yn gyfrifol am eu gorfodi.

Darganfod mwy am gyfyngiadau lleol y coronafeirws.

Ydw i'n gallu archebu llety?

Gellir trefnu i archebu lle nawr. Rhaid i’r archebion fod ar gyfer ymweliadau sy’n digwydd ar ôl i’r cyfnod atal byr ddod i ben. Gall amodau a chyfyngiadau sy’n cael eu cyflwyno yn y dyfodol effeithio ar eich trefniadau, a dylech fod yn ymwybodol o bolisïau gohirio a chanslo y llety cyn archebu.

Peidiwch teithio. Am y tro.

Gwna addewid i Gymru.

Rydym yn gweithio gyda pherchnogion busnes i sicrhau bod twristiaeth yn ddiogel i staff, y gymuned ac ymwelwyr fel ei gilydd.Mae angen i ni i gyd gymryd camau i amddiffyn ein hunain, ein teuluoedd a'n cymunedau os ydym am gyfyngu lledaeniad y clefyd yn llwyddiannus.

Mae olrhain cysylltiadau yn chwarae rhan bwysig wrth ein helpu i ailafael mewn gweithgareddau o ddydd i ddydd. Mae hyn yn rhan bwysig o'n strategaeth Profi, Olrhain, Diogelua fydd yn ein helpu i fyw a gweithio ochr yn ochr â'r firws tra bod gwaith ymchwil yn parhau i ddod o hyd i driniaethau mwy effeithiol a brechlyn. Darllenwch fwy am y broses Profi, Olrhain, Diogelu.

Mae ap COVID-19 y GIG yn rhan bwysig o'n rhaglen Profi Olrhain Diogelu i reoli lledaeniad COVID-19. Caiff yr ap ei ddefnyddio, ochr yn ochr ag olrhain cysylltiadau traddodiadol, i hysbysu defnyddwyr os byddant yn dod i gysylltiad â rhywun sy'n profi'n bositif am y coronafeirws yn ddiweddarach. Mwy o wybodaeth am yr ap COVID-19 y GIG a sut i’w ddefnyddio.

Gwybodaeth bellach

Dylid cyfeirio at y dolenni canlynol i gael mwy o wybodaeth am feysydd penodol sy'n ymwneud â COVID-19: