Mesurau coronafeirws pwysig

O ddydd Gwener 4 Rhagfyr 2020, bydd tafarndai, bariau, bwytai a chaffis yn gorfod cau erbyn 6pm ac ni fydd hawl ganddynt weini alcohol. Ar ôl 6pm, dim ond gwasanaeth tecawê y byddant yn gallu ei ddarparu. Bydd mwy o wybodaeth am y cyfyngiadau ar gael yn fuan o wefan Llywodraeth Cymru - tudalennau coronafirws.

Ar hyn o bryd, mae cyfyngiadau newydd ar waith yng Nghymru i helpu i atal lledaeniad coronafirws: Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd: cwestiynau cyffredin

Mae gwahanol gyfyngiadau ar waith, yn dibynnu os ydych chi'n byw yng Nghymru neu du allan i Gymru. Manylir y rhain fel a ganlyn.

Cyfyngiadau i bobl sy'n byw tu allan i Gymru

Ers dydd Llun 9 Tachwedd mae canllawiau newydd ar ymweld â Chymru mewn lle.

O'r dyddiad hwn, os nad ydych yn byw yng Nghymru, ni chaniateir i chi deithio i Gymru heb esgus rhesymol (er enghraifft teithio ar gyfer gwaith). Ar hyn o bryd nid yw ymweld â theulu a ffrindiau neu mynd ar wyliau yn cael eu hystyried yn esgus rhesymol, er ein bod yn gobeithio gallu eich croesawu eto yn y dyfodol agos.

Peidiwch â theithio. Am y tro.

Rhaid i bobl sy'n teithio i Gymru o rywle arall yn y DU neu o dramor gael esgus rhesymol i ddod ac aros yng Nghymru a rhaid iddynt ddilyn yr holl reoliadau perthnasol sydd ar waith yng Nghymru, fel yr eglurwyd yng nghanllaw Llywodraeth Cymru: Cwestiynau Cyffredin Coronafeirws - Ymweld â lleoedd.

Gwneud trefniadau ac archebu llety

Gellir trefnu i archebu llety ar gyfer y dyfodol, ond mae’n rhaid i’r archebion fod ar gyfer ymweliadau sy’n digwydd ar ôl i’r cyfnod atal byr ddod i ben. Gall amodau a chyfyngiadau sy’n cael eu cyflwyno yn y dyfodol effeithio ar eich trefniadau, a dylech fod yn ymwybodol o bolisïau gohirio a chanslo y llety cyn archebu.

Ysbrydoliaeth ar gyfer y dyfodol!

Os na allwch ymweld â Chymru ar hyn o bryd, rydym yn argymell pori'r wefan hon i gael ysbrydoliaeth ar gyfer ymweliadau yn y dyfodol. Rhowch gynnig ar Croeso Cymru - Ysbrydolwch Fi neu Croeso Cymru - Natur a thirweddau i ddechrau.

Cyfyngiadau i bobl sy'n byw yng Nghymru

Mae cyfyngiadau teithio ar waith ar hyn o bryd ar gyfer teithio i Gymru, fel y manylir yn y mesurau "cyfnod atal byr" a ddaeth i rym ddydd Gwener 23 Hydref am 6pm.

Daw'r rhain i ben ddydd Llun 9 Tachwedd, a chaiff canllawiau newydd ar ymweld â lleoedd yng Nghymru eu cyflwyno. O'r dyddiad hwn, bydd busnesau a oedd wedi gorfod cau yn ystod y cyfnod atal byr yn cael ailagor a byddwn yn dileu'r gofyniad i aros gartref a’r cyfyngiadau llym iawn ar gwrdd â phobl eraill. Os ydych chi'n byw yng Nghymru, mae'r cyfyngiad teithio ar symud o fewn Cymru hefyd wedi'i godi.

Caniateir i chi fynd ar wyliau yng Nghymru os ydych chi'n byw yma, ond ni ellir dod i Gymru o rywle arall ar gyfer hyn. Nid yw gwyliau yn un o'r rhesymau a ganiateir i adael Cymru o dan y Rheoliadau, boed hynny mewn man arall yn y DU neu dramor.

Gyda phwy y gallaf aros mewn llety gwyliau fel gwesty, pabell, carafan neu lety hunanarlwyo? Dim ond gyda'r bobl rydych chi'n byw gyda nhw y gallwch rannu llety gwyliau. Mae hyn yn helpu i leihau'r risg y bydd y coronafeirws yn cael ei drosglwyddo, gan fod cysgu'n agos at bobl eraill yn peri risg uchel o drosglwyddo'r feirws oherwydd eich bod yn treulio cyfnod hir o amser yn agos at eich gilydd

Bydd angen i bob un ohonom weithio'n galed i ddiogelu Cymru drwy ddilyn canllawiau syml i ddiogelu ein gilydd, rheoli’r pwysau ar y GIG a lleihau'r risg y bydd angen cyflwyno rhagor o gyfnodau atal byr. Dilynwch ganllawiau pellhau cymdeithasol a mesurau eraill sydd ar waith i gadw Cymru’n ddiogel.

Os ydych chi'n chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer gwyliau byr yng Nghymru, rydym yn argymell pori'r wefan hon am syniadau. Beth am edrych ar wyliau byr neu archwilio rhywfaint o hanes a threftadaeth Cymru?

Addo - Gwna addewid i Gymru

Gwna addewid i Gymru.

Rydym yn gweithio gyda pherchnogion busnes i sicrhau bod twristiaeth yn ddiogel i staff, y gymuned ac ymwelwyr fel ei gilydd.Mae angen i ni i gyd gymryd camau i amddiffyn ein hunain, ein teuluoedd a'n cymunedau os ydym am gyfyngu lledaeniad y clefyd yn llwyddiannus.

Mae olrhain cysylltiadau yn chwarae rhan bwysig wrth ein helpu i ailafael mewn gweithgareddau o ddydd i ddydd. Mae hyn yn rhan bwysig o'n strategaeth Profi, Olrhain, Diogelua fydd yn ein helpu i fyw a gweithio ochr yn ochr â'r firws tra bod gwaith ymchwil yn parhau i ddod o hyd i driniaethau mwy effeithiol a brechlyn. Darllenwch fwy am y broses Profi, Olrhain, Diogelu.

Mae ap COVID-19 y GIG yn rhan bwysig o'n rhaglen Profi Olrhain Diogelu i reoli lledaeniad COVID-19. Caiff yr ap ei ddefnyddio, ochr yn ochr ag olrhain cysylltiadau traddodiadol, i hysbysu defnyddwyr os byddant yn dod i gysylltiad â rhywun sy'n profi'n bositif am y coronafeirws yn ddiweddarach. Mwy o wybodaeth am yr ap COVID-19 y GIG a sut i’w ddefnyddio.

Gwybodaeth bellach

Dylid cyfeirio at y dolenni canlynol i gael mwy o wybodaeth am feysydd penodol sy'n ymwneud â COVID-19:

Straeon cysylltiedig