Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am y cyfyngiadau coronafeirws presennol sydd mewn grym yng Nghymru. Diweddarwyd y dudalen ddiwethaf 12/03/2021.

Y newidiadau diweddaraf i gyfyngiadau

Mae'r cyfyngiadau'n newid yn aml, felly mae'n bwysig eich bod yn edrych ar wefan Llywodraeth Cymru cyn ymweld â Chymru neu deithio o fewn Cymru. Rheoliadau coronafeirws: cwestiynau cyffredin

Mae Cymru ar lefel rhybydd pedwar gyda mesurau llym i gyfyngu ar ledaeniad y feriws.  Mae Datganiad Prif Weinidog Cymru  - 12 Mawrth yn cynnwys rhagor o wybodaeth.

Lefelau rhybudd

Mae cyfyngiadau mewn grym ledled Cymru yn seiliedig ar y lefelau rhybudd canlynol. Mae gan bob lefel rhybudd reolau a chyngor penodol ynghlwm â hwy, a'r nod bob amser yw rheoli lledaeniad y feirws a diogelu iechyd y cyhoedd.

Lefel rhybudd un (risg isel) Dyma’r lefel cyfyngiadau agosaf at normalrwydd sy’n bosibl tra mae cyfraddau heintio yn isel a mesurau ataliol eraill yn parhau ar waith, megis cadw pellter cymdeithasol a gweithio gartref.

Lefel rhybudd dau (risg ganolig) Mae’r lefel hon yn cynnwys mesurau rheoli ychwanegol i gyfyngu ar ledaeniad y coronafeirws. Gall y rhain gael eu hategu gan weithredu wedi’i dargedu’n fwy, a roddir ar waith i reoli achosion lluosog neu frigiadau penodol.

Lefel rhybudd tri (risg uchel) Dyma’r cyfyngiadau llymaf heblaw am gyfnod atal byr neu gyfnod clo. Mae’n ymateb i lefelau heintio uwch neu gynyddol lle nad yw camau gweithredu lleol yn effeithiol mwyach o ran cyfyngu ar dwf y feirws.

Lefel rhybudd pedwar (risg uchel iawn) Byddai cyfyngiadau ar y lefel hon yn cyfateb i reoliadau’r cyfnod atal byr neu’r cyfnod clo. Gellid defnyddio’r rhain naill ai fel cyfnod atal byr neu fel cyfnod clo. 

Cynllun rheoli’r coronafeirws: lefelau rhybudd yng Nghymru

Addo - Gwna addewid i Gymru

Gwna addewid i Gymru.

Rydym yn gweithio gyda pherchnogion busnes i sicrhau bod twristiaeth yn ddiogel i staff, y gymuned ac ymwelwyr fel ei gilydd.Mae angen i ni i gyd gymryd camau i amddiffyn ein hunain, ein teuluoedd a'n cymunedau os ydym am gyfyngu lledaeniad y clefyd yn llwyddiannus.

Mae olrhain cysylltiadau yn chwarae rhan bwysig wrth ein helpu i ailafael mewn gweithgareddau o ddydd i ddydd. Mae hyn yn rhan bwysig o'n strategaeth Profi, Olrhain, Diogelua fydd yn ein helpu i fyw a gweithio ochr yn ochr â'r firws tra bod gwaith ymchwil yn parhau i ddod o hyd i driniaethau mwy effeithiol a brechlyn. Darllenwch fwy am y broses Profi, Olrhain, Diogelu.

Mae ap COVID-19 y GIG yn rhan bwysig o'n rhaglen Profi Olrhain Diogelu i reoli lledaeniad COVID-19. Caiff yr ap ei ddefnyddio, ochr yn ochr ag olrhain cysylltiadau traddodiadol, i hysbysu defnyddwyr os byddant yn dod i gysylltiad â rhywun sy'n profi'n bositif am y coronafeirws yn ddiweddarach. Mwy o wybodaeth am yr ap COVID-19 y GIG a sut i’w ddefnyddio.

Gwybodaeth bellach

Dylid cyfeirio at y dolenni canlynol i gael mwy o wybodaeth am feysydd penodol sy'n ymwneud â COVID-19: