Gweithio tuag at eich croesawu yn ôl i Gymru yn ddiogel

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr yn ôl i Gymru. Rydym yn gweithio gyda pherchnogion busnes i sicrhau bod dyfodiad twristiaeth eto yn ddiogel i staff, y gymuned ac ymwelwyr fel ei gilydd.

Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod cloi gael eu llacio'n raddol, mae angen i ni i gyd gymryd camau i amddiffyn ein hunain, ein teuluoedd a'n cymunedau os ydym am gyfyngu lledaeniad y clefyd yn llwyddiannus. Mae olrhain cyswllt yn chwarae rhan bwysig wrth ein helpu i ailafael mewn gweithgareddau o ddydd i ddydd. Mae hyn yn rhan bwysig o'n strategaeth Profi, Olrhain, Diogelua fydd yn ein helpu i fyw a gweithio ochr yn ochr â'r firws tra bod gwaith ymchwil yn parhau i ddod o hyd i driniaethau mwy effeithiol a brechlyn. Darllenwch fwy am y broses Profi, Olrhain, Diogelu.

Dyddiadau allweddol:

Mae’r cynigion cyfredol yn yr adolygiad diwethaf ar 24 Gorffennaf, sy’n gallu newid, yn rhagweld ailagor yr economi ymwelwyr fel a ganlyn:

6 Gorffennaf 2020:

 • Atyniadau awyr agored i ymwelwyr wedi Ail-agor

Ar 6 Gorffennaf, fe wnaeth Llywodraeth Cymru godi'r gofyniad i aros yn lleol gan ganiatáu i bobl deithio o amgylch Cymru ac i ymweld ag atyniadau ymwelwyr awyr agored, yn amodol ar ganllawiau cadw pellter cymdeithasol a hylendid dwylo llym.

11 Gorffennaf 2020:

 • Llety gwyliau hunangynhwysol wedi Ail-agor

Dim ond i aelodau o'r un aelwyd neu aelwydydd estynedig y gellir gosod llety hunan-ddarpar.

Mae hyn hefyd yn cynnwys llety â gwasanaeth lle gellir gosod defnydd ystafelloedd gwely yn unig i'r un cartref neu aelwyd estynedig ac nid, er enghraifft, ffrindiau yn archebu ystafell wely ddwbl neu ystafell wely i'r teulu, ac ati.

Mae hyn yn cynnwys unrhyw lety sy’n gwbl  hunangynhwysol, e.e. bythynnod gwyliau, carafanau gwyliau gan gynnwys carafanau teithiol, cartrefi modur modern, cychod a rhywfaint o letyau glampio sydd â’u ceginau a’u hystafelloedd ymolchi eu hun na fyddant yn cael eu defnyddio gan westeion eraill.

Hefyd yn y categori hwn mae:

 • Gwestai a lletyau â gwasanaeth eraill (e.e. lletyau gwely a brecwast, hosteli ayyb) sy’n darparu ystafelloedd en-suite ac sy’n gallu darparu prydau bwyd drwy wasanaeth ystafell.
 • Parciau carafanau lle y mae’r lletyau yn gwbl hunan-gynhaliol – ond bydd y cyfleusterau a rennir ar y safle yn dal i fod ar gau, megis pyllau nofio, cyfleusterau hamdden, cyfleusterau cawod a thoiledau a rennir, cyfleusterau a rennir ar gyfer golchi dillad ayyb, ac ardaloedd cyhoeddus mewn mathau eraill o lety. Mae hyn yn golygu unrhyw safle carafanau neu garafanau teithiol lle y mae gan bob llety ei gyflenwad ei hun o ddŵr ar gyfer cawod, toiled a choginio gan gydymffurfio â’r canllawiau caeth ar fannau gwaredu gwastraff a dŵr a rennir.

Dylai pob cyfleuster a rennir, ac eithrio mannau dŵr a gwaredu, aros ar gau gan gynnwys blociau toiledau, cawodydd, cyfleusterau golchi dillad, bwytai, clybiau nos, tafarnai, caffis, etc.

13 Gorffennaf 2020:

 • Tafarnau, bariau, caffis a bwytai ailagor y tu allan.
 • Atyniadau ymwelwyr dan do ailagor.

25 Gorffennaf 2020:

 • Gwersylla a charafanio a mathau eraill o lety (e.e. hosteli) gyda chyfleusterau a rennir (e.e. toiledau a rennir, ystafelloedd ymolchi, blociau cawod, mannau golchi llestri a chyfleusterau golchi dillad) yn ail-agor.

  * Ceginau a rennir - hyd nes bydd canllawiau pellach wedi'u cynhyrchu, ein cyngor yw i weithredwyr gyda mannau cegin a rennir yw cau'r mannau hyn i grwpiau, oni bai bod y llety wedi'i feddiannu gan yr un teulu neu aelwyd estynedig y cytunwyd arni.

3 Awst 2020:

 • Lletygarwch dan do paratoi ar gyfer ail-agor.
 • Mae lonydd bowlio-deg, neuaddau bingo a Thai arwerthu yn agor.

10 Awst 2020:

 • Mae ardaloedd chwarae dan do, pyllau nofio, canolfannau hamdden, canolfannau ffitrwydd dan do a champfeydd yn paratoi ar gyfer ail-agor. Edrychwch yn ôl yn ddiweddarach am fwy o wybodaeth.

I'w gadarnhau:

 • Digwyddiadau dan ystyriaeth. Edrychwch yn ôl yn ddiweddarach am fwy o wybodaeth

A fydd atyniadau yn bendant ar agor?

Cyn teithio, gwnewch yn siŵr fod yr atyniad ar agor ac yn barod i'ch croesawu trwy wirio eu sianeli cyfryngau cymdeithasol, eu gwefan, neu trwy eu ffonio neu anfon e-bost atyn nhw’n uniongyrchol.

Ydw i'n gallu archebu llety?

Gellir trefnu i archebu lle nawr.

Gwybodaeth bellach

Dylid cyfeirio at y dolenni canlynol i gael mwy o wybodaeth am feysydd penodol sy'n ymwneud â COVID-19.